Sambo eller icke sambo, det är frågan

Många par väljer idag att leva tillsammans utan att vara gifta. I ett första steg kanske paret väljer att flytta ihop hos den ena parten och först efter en tid tas beslut om att köpa en gemensam bostad. Med en större bostad behövs det fler möbler, kanske en ny TV och eventuellt en bil också. De flesta par är medvetna om att det medför en del juridiska konsekvenser att flytta ihop och köpa gemensam bostad och bohag, men är osäkra på exakt vad som händer och när det händer. Tanken med detta inlägg är att försöka reda ut begreppen kring sambolagen (SFS 2003:376) och ge svar på när man enligt lagen räknas som sambo, när man inte längre är sambos, och vad som räknas som samboegendom som då omfattas av bodelning när ett samboförhållande upphör.

När uppstår ett samboförhållande?

En allmän utgångspunkt är att det är de faktiska förhållandena som avgör om ett samboförhållande uppkommer eller inte. Det ligger i sakens natur att ett samboförhållande ofta uppstår gradvis och kan se olika ut i olika fall. Naturligtvis har det en viss presumerande betydelse att parterna är folkbokförda på samma adress men det har ingen avgörande självständig betydelse för bedömningen.

Den första förutsättningen för att parterna skall anses som sambor enligt lagen är att de stadigvarande bor tillsammans. Det betyder att sammanboendet skall ha en viss varaktighet eller åtminstone vara tänkt att ha det. Sambolagen ställer alltså inte upp någon särskild tidsgräns för att lagen ska vara tillämplig. Ett riktmärke brukar vara 6 månader, men domstolarna har ansett att även kortare tid räcker för att ett samboförhållande ska föreligga. I en hovrättsdom från december 2004 (RH 2005:34) ansåg domstolen att 11 veckor räckte för att personerna i fråga skulle anses vara sambor i lagens mening.

Den andra förutsättningen är att parterna sammanbor i ett parförhållande, det vill säga i en förbindelse där det ingår ett sexuellt samliv. Det gör att goda vänner som delar en bostad ihop aldrig kommer att omfattas av sambolagens regler. Likaså undantas givetvis även situationer med inneboende där ett rum hyrs ut.

Den tredje förutsättningen för att ett samboförhållande skall anses föreligga är att parterna har ett gemensamt hushåll. Med detta menas att parterna har ett samarbete i vardagliga göromål som matlagning, städning, tvätt etc., samt utöver det har ett visst mått av ekonomisk gemenskap.

Sambolagens regler omfattar alla typer parförhållanden under förutsättning att ovan angivna kriterier är uppfyllda. Det innebär att lagen gäller även för  förhållanden där bägge parter tillhör samma kön (eller den könstillhörighet man anser sig ha). Dock omfattar inte sambolagen flersamhetsförhållanden då det tydligt i lagen anges att det ska vara fråga om ett parförhållande.

Sambolagen är endast tillämplig på samboförhållanden där ingen av parterna är gift eller registrerad partner eftersom det vid sådana förhållanden är andra lagar och regler som tillämpas.

När upphör ett samboförhållande?

Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär, eller om någon av samborna avlider.

Det är normalt svårt att kontrollera om ett samboförhållande har upphört när parterna fortfarande bor tillsammans. Att ge sambornas egen uppfattning om sitt förhållande en avgörande betydelse skulle innebära risker för missbruk, t.ex. när det gäller bidrag från det allmänna. Eftersom parternas egen uppfattning inte tillmäts självständig betydelse vid bedömningen om ett samboförhållande har upphört i de fall där parterna inte flyttat isär är det viktigt att upphörandet manifesterats på ett för utomstående tillräckligt synbart sätt. Det är anledningen till att lagen anger att ett samboförhållande upphör om en sambo ansöker hos tingsrätten om förordnande av bodelningsförrättare eller om rätt att få bo kvar i bostaden eller väcker talan om övertagande av bostad.

Vad räknas som samboegendom?

Till att börja med är det viktigt att veta vad som utgör samboegendom då det är denna typ av egendom som ska ingå i en bodelning när samboförhållandet upphör såvida inte parterna genom avtal bestämt att en bodelning inte ska ske eller att viss egendom ska undantas från bodelning om samboförhållandet upphör. Även om det finns en överenskommelse om att bostaden inte ska utgöra samboegendom har den andra sambon rätt att överta bostaden när samboförhållandet upphör om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det. Givetvis får övertagande part kompensera den överlåtande parten ekonomiskt i de fall bostaden utgör en bostadsrätt eller fastighet.

Som samboegendom räknas endast sådan egendom som utgör sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats genom köp för gemensam användning. Med bostad menas parternas permanentbostad, det vill säga den bostad där man normalt sett är folkbokförd, vilket innebär att fritidsbostaden inte räknas som samboegendom. När det gäller bohag så handlar det om möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för ett gemensamma hem. Inre lösöre kan exempelvis bestå av mattor, lampor, gardiner, en TV och så vidare. Dock med förutsättningen att det inte har använts uteslutande för den ena partens bruk eller huvudsakligen för fritidsändamål.

Egendom som förvärvats av den ena sambon genom arv, testamente eller gåva med föreskrift om att egendomen skall vara mottagarens enskilda räknas inte som samboegendom. Detsamma gäller för egendom som trätt i stället för sådan egendom.  Likaså räknas inte egendom som samboegendom om parterna i avtal överenskommit att viss egendom inte skall utgöra samboegendom.

I samband med sambolagens tillkomst diskuterades det om även motordrivna fordon som bilar och båtar skulle räknas som samboegendom men man kom till slut fram till att det inte var lämpligt mot bakgrund av att den typen av fordon normalt används huvudsakligen för fritidsändamål.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.