Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vad händer med dina pensionspengar när du skiljer dig eller när du avlider?

Vad händer med dina pensionspengar när du skiljer dig eller när du avlider? Ja, det blir lite olika beroende på vad det är för typ av pension och om bodelning sker på grund av skilsmässa eller dödsfall. Coelis jurist Anders Blomgren förklarar skillnaderna mellan den allmänna pensionen, tjänstepensionen samt IPS och privata pensionsförsäkringar.

Våra pensioner är indelade i tre olika kategorier, det är den allmän pensionen, tjänstepensionen och privat pensionssparande.  Den allmänna pensionen kommer från staten via vårt socialförsäkringssystem (alltså arbetsgivaravgifterna). Tjänstepensionerna betalas in av din arbetsgivare antingen med stöd av kollektivavtal eller genom privata överenskommelser mellan dig och din arbetsgivare. De privata pensionerna är sparande som du gjort på egen hand, antingen via IPS (Individuellt pensionssparande) eller en privat pensionsförsäkring. IPS är ett bundet pensionssparande och utbetalningar från kontot får börja tidigast från 55 års ålder. Utöver detta kan du såklart spara till din pension på annat sätt, exempelvis genom insättningar på ett investeringssparkonto som du äger själv. Men då gäller det att inte tulla på pengarna i förtid.

Allmänna pensionen

Den allmänna pensionen består av en inkomstpensionsdel och en premiepensionsdel. Vid dödsfall kommer inkomstpensionen att betalas ut för hela månaden när dödsfallet inträffade. Därefter upphör den att betalas ut och det som återstår av din intjänade pension går tillbaka till kollektivet, det vill säga till alla andra i Sverige som har rätt till allmän inkomstpension. När det gäller premiepensionen (det orangea kuvertet) kan du teckna ett efterlevandeskydd för din partner om du vill. Nackdelen med detta är att din egen premiepension kommer bli något lägre.

Vid en bodelning på grund av skilsmässa ingår inga delar av den allmänna pensionen utan dessa rättigheter får var och en av makarna behålla själv.

Tjänstepensionen 

Tjänstepensioner ingår som huvudregel inte i en bodelning vid skilsmässa eller dödsfall. Detta är det absolut vanligaste och gäller för de situationer när din arbetsgivare äger pensionsförsäkringen och du är insatt som oåterkallelig förmånstagare. Du har i detta läge ingen möjlighet att överlåta eller på annat sätt påverka pensionen och det är skälet till att den undantas från en bodelning.

Vid dödsfall är det efterlevandeskyddet i form av förmånstagarförordnande som styr vem som får ta del av de tjänstepensioner som ännu inte betalats ut till dig.

Men det finns ett undantag från huvudregeln vid en skilsmässa. Tjänstepensionerna ska nämligen ingå i bodelning om arbetsgivaren betalar premier till en tjänstepensionsförsäkring som ägs av dig själv eller när den ägs av ett företag som du genom ditt aktieägande har ett så pass bestämmande inflytande över att du i realiteten förfogar över din pension. I sådana fall kommer rätten till tjänstepension likställas med en privat pensionsförsäkring och tas med vid bodelningen. Denna situation är vanlig bland fåmansföretagare.  Dock kan du genom ett äktenskapsförord överenskomma om att tjänstepensionerna ska vara din enskilda egendom.

Någon exakt gräns för när du ska anses ha ett sådant bestämmande inflytande finns inte angivet i lagtexten men man kan säga att äger du mer än 50 procent av rösterna så har du alltid ett bestämmande inflytande.

IPS och privata pensionsförsäkringar

IPS och privata pensionsförsäkringar skall enligt huvudregeln ingå i bodelning vid skilsmässa  om det inte finns omständigheter som gör det oskäligt att hela, eller delar av den, ingår med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Skälighetsbedömningen görs med utgångspunkt från om en likadelning skulle leda till ett oskäligt resultat, och måste göras från fall till fall. Här följer ett exempel på en situation då det skulle kunna anses oskäligt att en privat pensionsförsäkring skall ingå.

Vid bodelning med anledning av dödsfall är det tvärtom. Då ska pensionsrättigheterna enligt huvudregeln inte ingå i bodelningen. Men om den efterlevande maken och den avlidnes arvingar och universella testamentstagare kommer överens om det så kan man bestämma att den i alla fall ska ingå.

Eftersom de flesta inte längre får skatteavdrag för inbetalning till ett IPS och utbetalningen ska beskattas så är denna form av pensionssparande inte längre lika intressant. Men undantag finns som alltid. Egenföretagare och de som inte har någon tjänstepension i sin anställning kan fortfarande göra avdrag i deklarationen med upp till 35 procent av anställningsinkomsten, eller näringsverksamheten om man är egenföretagare, upp till maximalt 10 prisbasbelopp.

Ett privat pensionssparande på ett investeringssparkonto kan du givetvis disponera precis när du vill och det kommer att ingå i en bodelning både vid skilsmässa eller dödsfall då det ses som vilket sparkonto som helst. Vill du undanta detta vid en skilsmässa får du skriva ett äktenskapsförord.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan det bli lite olika beroende på vad det är för typ av pension, om du avlider eller skiljer dig och vilka möjligheter du har att förfoga över din pension men att det finns vissa möjligheter att påverka detta genom efterlevandeskydd och äktenskapsförord.