Allmänna villkor inlåning

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

1 § Parter

Parter är Coeli Finance AB, organisationsnummer 559417-4483, (”Bolaget” eller ”Coeli”) och den fysiska person (”Kontohavaren”) som träffat avtal med Bolaget om insättning av medel på konto (”Avtalet”) genom att ha registrerat sig i Bolagets internetbaserade inlåningssystem och därigenom accepterat dessa allmänna villkor.

2 §Allmänt

För att kunna registrera sig som Kontohavare och välja en kontotyp hos Bolaget, krävs att Kontohavaren är en fysisk person som är myndig, har en svensk e-legitimation som uppfyller kraven på en avancerad elektronisk underskrift enligt förordningen (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (till exempel BankID), svenskt personnummer, svensk folkbokföringsadress samt ett registrerat bankkonto i svensk bank. Kontohavarens konton är endast åtkomliga genom Bolagets internettjänst (”Coeli Sparprodukter – Mina sidor”).

I samband med att Kontohavaren registrerar sig för ett konto och under Avtalets löptid är Kontohavaren skyldig att lämna de kund- och personuppgifter och behörighets- och identitetshandlingar till Bolaget som efterfrågas samt styrka dessa uppgifter. På begäran av Bolaget ska Kontohavaren lämna korrekta och sanningsenliga uppgifter om bland annat skatterättslig hemvist, uppgifter om insatta medel, dess bakgrund och syfte med insättning och planerade transaktionsmönster. Om lämnade uppgifter ändras under Avtalets löptid ska Kontohavaren i god tid före förändringen underrätta Bolaget.

Vid var tid gällande allmänna villkor för inlåningskonton finns tillgängliga på www.coeli.se. Kontohavaren har under avtalstiden rätt att på begäran få en kopia av Avtalet.

Bolaget erbjuder två kontotyper:

(i) Sparkonto (”Sparkonto”) med vid var tidpunkt gällande kontoegenskaper, vilka beskrivs under 3 § nedan; och 

(ii) Överföringskonto för Bolagets mottagande och återbetalning av Kontohavarens medel (”Transitkonto”) med vid var tidpunkt gällande kontoegenskaper, vilka beskrivs under 3 § nedan.

  Med ”Konto” avses i detta Avtal både Sparkonto och Transitkonto.

  Syftet med Kontona är att tillhandahålla sparande för privatpersoner. Kontona ska vara avsedda för Kontohavarens privata medel och får inte hålla medel för annans räkning. Kontona förs endast i svenska kronor. Eftersom Kontona är avsedda för sparande kan Kontohavaren inte koppla betaltjänster till Kontona. Överföring av medel får endast ske till ett föranmält inlåningskonto i annat svenskt kreditinstitut (se 6 §).

  Bolaget tillämpar vid var tidpunkt gällande nivåer för lägsta respektive högsta insättning och behållning på Kontohavarens samtliga Konton hos Bolaget. Aktuella nivåer framgår på Coeli Sparprodukter – Mina sidor. Behållning överstigande maximalt belopp har Bolaget rätt, men inte skyldighet, att överföra till Kontohavarens föranmälda externa bankkonto (se 6 §).

  Endast Kontohavaren förfogar över sina Konton och kan inte lämna fullmakt åt annan att låta företräda sig. Bolaget tillåter inte flera kontohavare till samma Konton.

  Bolaget har rätt att överlåta eller pantsätta samtliga eller delar av sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan. Kontohavaren har inte rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan än Bolaget.

  Om Kontohavaren är omyndig disponeras Kontot för dennes räkning av förmyndare eller den som på annat sätt har laglig rätt att företräda den omyndige. Om det finns flera förmyndare tillkommer dispositionsrätten förmyndarna gemensamt.

  Om Kontohavaren avlidit, fått förordnad god man/förvaltare eller om framtidsfullmakt trätt i kraft ska Bolagets kundtjänst kontaktas för vägledning.

  3 § Kontoegenskaper och tillgänglighet

  Kontohavaren kan, vid ett eller flera tillfällen, ansöka om och registrera ett eller flera Sparkonton med tillhörande kontoegenskaper. Den första insättningen måste vara bokförd på respektive Sparkonto senast den fyrtionde (40) dagen efter det att Sparkontot registrerats av Kontohavaren. Har så ej skett senast nämnda dag, avslutas Sparkontot automatiskt.

  Samtliga nedanstående sparprodukter/kontoegenskaper är inte alltid tillgängliga för nya insättningar. Bolaget avgör tillgängligheten baserat på Bolagets behov.

  För påbörjat sparande gäller Bolagets och Kontohavarens skyldigheter alltid fram till dess att bindningstiden löpt ut oavsett om kontoegenskaperna är tillgängliga för nyinsättning eller ej.

  Följande kontoegenskaper finns tillgängliga (a-c):

  a) Tidsbundet Sparkonto – ett (1) insättningstillfälle

  b) Tidsbundet Sparkonto – flera insättningar

   För Tidsbundet Sparkonto gäller samma räntesats hela perioden fram till dess att bindningstiden löper ut.

   När bindningstiden löpt ut för Tidsbundet Sparkonto öppnas automatiskt ett Transitkonto i Kontohavarens namn om Kontohavaren inte redan har ett Transitkonto. Till Transitkontot överförs Kontohavarens medel från Sparkontot när bindningstiden löpt ut. Kontohavaren kan via Coeli Sparprodukter – Mina sidor överföra medel på Transitkonto till nytt Sparkonto med en bindningstid eller till Sparkonto med uttagsdagar – rörlig ränta på de villkor som gäller vid den tidpunkten, alternativt överföra behållningen till Kontohavarens föranmälda externa bankkonto.

   c) Sparkonto med uttagsdagar – rörlig ränta

    För Sparkonto med uttagsdagar – rörlig ränta medges flera insättningar och uttag. Räntesatsen kan ändras och dessa konton har ingen löptid.

    För Sparkonto med uttagsdagar – rörlig ränta gäller att uttag till föranmält externt bankkonto utförs femte (5) bankdagen efter Kontohavarens begäran. Vid misstanke om att en begäran har gjorts av någon obehörig eller om Bolaget av annat skäl bedömer att det finns anledning att närmare granska begäran, har Bolaget rätt att avvakta med att genomföra uttaget intill dess att Bolagets utredning är slutförd, dock som längst trettio (30) dagar från det att begäran mottogs av Bolaget.

    Aktuella valbara kontoegenskaper för Sparkonton, såsom tillgängliga perioder för tidsbunden inlåning, antal insättningstillfällen och aktuella räntor för Transitkonto finns tillgängliga på Coeli Sparprodukter – Mina sidor.

    4 §Priser och avgifter samt kvittning

    Priser och avgifter utgår enligt de bestämmelser som Bolaget vid var tid tillämpar. Vid var tid gällande prislista finns tillgänglig på www.coeli.se. Bolaget förbehåller sig rätten att meddela ändring i fråga om priser och avgifter i enlighet med 17 §.

    Avgifter ska erläggas på det sätt och med den periodicitet som framgår av prislistan. Kontohavaren är införstådd med att Bolaget automatiskt belastar överenskommet Konto i Bolaget på respektive förfallodag med gällande pris eller avgift. Kontohavaren ska se till att tillräckligt stort belopp alltid finns tillgängligt på överenskommet Konto på förfallodagen.

    Avseende insättningar får Bolaget dra Bolagets egna avgifter från det mottagna beloppet innan det sätts in på Kontohavarens Konto.

    Bolaget får även belasta Kontohavarens Konto med belopp som avser annan förfallen fordran som Bolaget har mot Kontohavaren (kvittning).

    5 §Insättningsgaranti

    Bolagets Konton omfattas av den svenska statliga insättningsgarantin efter beslut från Riksgälden. Insättningsgarantin innebär att när en bank eller ett institut försätts i konkurs, eller när Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in, är varje kund garanterad ersättning från staten motsvarande sin, vid den tidpunkten, sammanlagda behållning (inklusive upplupen ränta) på konton hos banken eller institutet som omfattas av insättningsgarantin. Ersättningen uppgår dock maximalt till 1 050 000 kronor per Kontohavare och institut. Riksgälden gör ersättningen tillgänglig inom sju (7) arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in. Kontohavare som har mer än 1 050 000 kronor insatt på samma bank eller institut kan även ansöka om ett tilläggsbelopp (upp till 5 miljoner kronor) för insättningar som är kopplade till vissa livshändelser, till exempel försäljning av bostad. Sådan ansökan görs till Riksgälden efter att ett ersättningsfall har inträffat. En längre utbetalningstid kan då aktualiseras.

    För ytterligare information, vänligen besök www.insattningsgarantin.se.

    6 § Föranmält externt bankkonto

    Kontohavaren ska vid ansökan om Konto hos Bolaget föranmäla ett externt konto i svensk bank eller i filial till i Sverige verksam utländsk bank, till vilket innestående medel betalas ut av Bolaget på uppdrag av Kontohavaren. Kontohavaren ska vara innehavare av det föranmälda kontot och Bolaget ges fullmakt att verifiera detta, inbegripet att inhämta uppgifter från det kontoförande institut i vilket det angivna kontot är öppnat.

    Ändring av föranmält konto görs enligt särskild rutin på Coeli Sparprodukter – Mina sidor. Coeli förbehåller sig rätten att begränsa antalet ändringar av föranmält konto. I samband med ändringen ges Coeli fullmakt att på nytt kontrollera Kontohavaren, det föranmälda kontot och annan lämnad information enligt Bolagets vid var tid gällande rutiner.

    7 § Ränta

    Ränta beräknas enligt den räntesats och de grunder som Bolaget från tid till annan tillämpar för det aktuella Kontot från kalenderdagen efter insättningsdagen. Med insättningsdag avses den dag då de insatta medlen kommit Coeli tillhanda. Ränta på innestående medel på Kontot räknas för samtliga kalenderdagar under året. På uttaget belopp räknas eventuell ränta till och med kalenderdagen före uttagsdagen, dock inte söndagar. Om ångerrätten i 19 § utnyttjas, utbetalas ingen ränta.

    För att erhålla ränta på Sparkonto måste insättning vara bokförd på Sparkonto senast den fyrtionde (40) dagen efter det att Sparkontot registrerats på Kontohavaren. Har så ej skett senast nämnda dag, avslutas Sparkontot automatiskt och eventuellt till Bolaget inbetalt belopp placeras på Transitkonto.

    För respektive kontotyp gäller följande:

    a) Tidsbundet Sparkonto

     Räntan gottgörs Sparkonto vid bindningstidens slut. Under bindningstiden framgår Kontohavarens upplupna ränta på Coeli Sparprodukter – Mina sidor. Av 11 § framgår reglerna för förtida uttag.

     b) Sparkonto med uttagsdagar – rörlig ränta

      Räntan gottgörs Sparkonto med uttagsdagar – rörlig ränta på kontots avslutsdag eller årsvis per 31 december.

      c) Transitkonto

       Räntan gottgörs Transitkonto årligen per 31 december eller vid den tidpunkt Transitkontot avslutas.

       Coeli äger rätt att ändra räntesatsen på Sparkonto med uttagsdagar – rörlig ränta samt Transitkonto. Meddelande om ändring av räntesatsen till Kontohavarens nackdel görs via mejl eller genom meddelande på Coeli Sparprodukter – Mina sidor. Om ändringen enbart beror på Bolagets beslut ska Kontohavaren meddelas minst fem (5) bankdagar innan ändringen träder i kraft. Vid ränteförändring beräknar Coeli efter den nya räntesatsen från och med den dag då ränteändringen träder i kraft.

       8 § Insättningar

       Bolaget ska göra beloppet avseende en insättning tillgängligt för Kontohavaren så snart som möjligt efter det att Bolaget mottagit information om insättningen.

       Bolaget får vägra att göra insättning på Kontohavarens Konto om Bolaget på grund av lag, förordning eller myndighets föreskrift är förhindrad eller förbjuden att göra detta.

       Bolaget har rätt att återta insatta medel på Kontot om insättning på Kontot har skett felaktigt, till exempel genom att beloppet krediterats fel mottagare enligt utförd order.

       9 § Uttag

       Uttag kan endast göras till det enligt 6 § föranmälda externa bankkontot via Coeli Sparprodukter – Mina sidor samt på annat sätt i överenskommelse med Bolaget och i enlighet med Bolagets vid var tid gällande regler för uttag. Kontohavaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns tillgängligt på Kontot senast vid tidpunkten för genomförandet av uttaget.

       Kontohavaren ger sitt godkännande till att genomföra ett uttag via Coeli Sparprodukter – Mina sidor genom att ha loggat in med elektronisk identifiering med hjälp av den elektroniska identifierings- och säkerhetsutrustning (”Säkerhetslösning”) som vid var tid anvisas av Bolaget. På Coeli Sparprodukter – Mina sidor finns instruktioner om hur signering utförs. För att Bolaget ska vara skyldigt att genomföra uttaget måste Kontohavaren dessförinnan styrka sin identitet med Säkerhetslösningen.

       Bolaget ska anses ha mottagit en begäran om uttag när Kontohavaren via Coeli Sparprodukter – Mina sidor har godkänt uttaget enligt stycket ovan och Kontohavaren fått en kvittens på mottagandet. Har Kontohavaren godkänt en begäran om uttag på en dag som inte är en bankdag ska begäran anses mottagen nästa bankdag.

       Har Kontohavaren godkänt en begäran om uttag med debiteringsdag på av Kontohavaren i framtiden angiven dag, anses Bolaget mottagit begäran dagen för den av Kontohavaren angivna debiteringsdagen. Är denna dag inte en bankdag ska begäran om uttag anses ha mottagits nästa bankdag.

       Kontohavaren kan inte ändra eller återkalla en av Bolaget mottagen begäran om uttag.

       10 § Ansvar för insättningar och uttag

       Kontohavaren ska omedelbart ta del av och granska den information (till exempel kontoutdrag) om genomförda uttag som gjorts eller insättningar som lämnats eller gjorts tillgängliga för Kontohavaren. Kontohavaren ska i skälig tid efter att ha fått vetskap, eller borde fått vetskap, om felaktigt genomförda insättningar eller uttag meddela Bolaget och begära rättelse (reklamation). Vid för sen reklamation får Kontohavaren inte åberopa felet mot Bolaget.

       Vid reklamation ska Kontohavaren lämna de uppgifter som Bolaget behöver för sin utredning. Om reklamationen avser ett obehörigt uttag ska polisanmälan bifogas, om Bolaget begär det.

       Bolagets ansvar enligt denna 10 § förutsätter att Kontohavaren har reklamerat den felaktigt genomförda insättningen eller uttaget. Om reklamationen gäller en insättning och insättarens kontoförande institut kan visa att Bolaget tagit emot insättningen är Bolaget ansvarigt för att insättningen genomförs korrekt. Bolaget ska i dessa fall omedelbart kreditera Kontohavarens Konto med motsvarande belopp.

       Om Kontohavaren inte har godkänt ett genomfört uttag och meddelat Bolaget enligt detta Avtal ska Bolaget återställa Kontot till den ställning som det skulle ha haft om uttaget inte hade genomförts. Återställandet ska ske så snart som möjligt. Om Bolaget dock har skäl att misstänka att uttaget var behörigt, har Bolaget rätt till förlängd utredningstid för undersökning av uttaget innan eventuell återbetalning sker.

       Om Kontohavaren har varit oaktsam, till exempel genom att inte i enlighet med 14 § nedan skydda sin Säkerhetslösning, eller handlat med uppsåt har Kontohavaren inte rätt till återbetalning. I de fall Bolaget har betalat tillbaka ett belopp till Kontohavaren och Bolaget därefter fastställer att uttaget inte var obehörigt eller att Kontohavaren inte hade rätt att återfå hela beloppet, är Kontohavaren återbetalningsskyldig. Bolaget har då rätt att debitera Kontohavarens Konto med det aktuella beloppet.

       11 § Förtida uttag från Tidsbundet Sparkonto

       Kontohavaren har rätt att begära förtida uttag från Tidsbundet Sparkonto i förhållande till den bindningstid som Kontohavaren har förbundit sig till genom insättning på kontot, dock utan att erhålla ränta och endast om hela balansen på kontot löses. Sådan begäran måste meddelas Bolaget genom särskild rutin som framgår på Coeli Sparprodukter – Mina sidor. Deluttag medges inte.

       Bolaget verkställer överföring från Tidsbundet Sparkonto till Transitkonto på den tjugonde (20) bankdagen efter det att en korrekt begäran om förtida uttag har mottagits. När hela beloppet har överförts till Kontohavarens Transitkonto avslutas Tidsbundet Sparkonto.

       12 § Avslut av Konton

       Sparkonton avslutas automatiskt när bindningstiden löpt ut eller enligt reglerna om förtida uttag (se 11 §) alternativt enligt 7 § andra stycket.

       Transitkonto avslutas genom att Kontohavaren begär att Transitkontot ska avslutas enligt rutinerna på Coeli Sparprodukter – Mina sidor.

       13 § Tekniska krav

       För att kunna använda Konton krävs att Kontohavaren har uppkoppling mot internet. För sådan uppkoppling krävs viss teknisk utrustning och tillgång till tekniska system såsom kommunikationsutrustning, programvara och internetabonnemang.

       Bolaget utvecklar kontinuerligt funktionaliteten på Coeli Sparprodukter – Mina sidor, varför det rekommenderas att Kontohavaren använder operativsystem och webbläsare som uppdateras och stöds av tillverkarna. Kontohavaren ansvarar alltid för sina uppkopplingskostnader mot internet. Kontohavaren ska visa normal aktsamhet och skydda sin tekniska utrustning mot obehörigt nyttjande, bl.a. genom att använda tekniska skydds- och säkerhetsfunktioner, till exempel brandvägg och antivirusprogram. Kontohavaren står kostnaden för denna utrustning.

       Bolaget ansvarar inte för skada som kan uppstå på grund av avbrott i internetuppkoppling eller brister i mottagningen till och från Kontohavarens tekniska enheter.

       14 § Krav på Säkerhetslösning

       För att använda och logga in i Coeli Sparprodukter – Mina sidor krävs att Kontohavaren använder Säkerhetslösning som Bolaget vid var tid anvisar. Den Säkerhetslösning som för närvarande kan användas är e-legitimation (BankID eller Mobilt BankID). E-legitimation tillhandahålls inte av Bolaget utan kan inhämtas från utfärdande kreditinstitut.

       Genom att använda Säkerhetslösningen kan Kontohavaren styrka sin identitet gentemot Bolaget och i vissa fall gentemot tredje man. Med hjälp av Säkerhetslösningen kan Kontohavaren även lämna elektroniska signaturer, vilka motsvarar ett undertecknande av en handling.

       Säkerhetslösningen får endast användas av Kontohavaren personligen. Vid användning av e-legitimation kommer Kontohavaren att kunna välja ett lösenord som krävs vid användning av Kontohavarens e-legitimation. Detta lösenord väljs av Kontohavaren eller tillhandahålls av respektive utfärdare av e-legitimation och Bolaget tar inget ansvar för sådant lösenord.

       Kontohavaren ska vidta alla rimliga åtgärder för att skydda sitt lösenord och se till att detta eller Säkerhetslösningen inte används av obehöriga. Det innebär bland annat att Säkerhetslösningen ska hanteras på samma sätt som kontanter och andra värdehandlingar och ska förvaras på ett betryggande sätt så att någon annan inte får tillfälle att använda det.

       Kontohavaren ska vara vaksam vid användningen av sin Säkerhetslösning och är skyldig att inte använda den på ett sätt som ger någon annan tillgång till Kontohavarens Konton hos Bolaget. Kontohavaren är också skyldig att, när Säkerhetslösningens funktionalitet tillåter det, noggrant granska det som presenteras för undertecknande och ta ställning till om Kontohavaren vill skriva under.

       Vid användning av Säkerhetslösning via en mobil enhet ska Kontohavaren använda den mobila enhetens tillämpliga säkerhetsanordningar, exempelvis telefonlåskod.

       Om Kontohavaren väljer att autentisera sig med hjälp av biometrisk information, till exempel genom användning av fingeravtryck eller ansiktsigenkänning som finns lagrade i en mobil enhet, är Kontohavaren skyldig att se till att enbart Kontohavarens egna biometriska information kan användas. Kontohavaren ska till exempel säkerställa att någon annans biometriska information inte finns registrerad på den mobila enheten.

       Vid användning av Kontohavarens lösenord för e-legitimation ansvarar Kontohavaren för att:

       • inte avslöja lösenordet för någon;
       • skydda och hantera sitt lösenord på ett sådant sätt att ingen obehörig person får tillgång till detta;
       • i eventuell anteckning om lösenord eller vid annan elektronisk lagring av lösenord inte ange dess egenskap av lösenord eller dess samband med Säkerhetslösningen eller Bolaget;
       • inte välja ett lösenord som har något samband med Kontohavarens namn, personnummer, kontonummer, telefonnummer eller liknande; och
       • vid misstanke om att någon obehörigen har tillgång till lösenordet omedelbart anmäla detta till utgivaren av e-legitimationen och Bolaget samt omedelbart ändra sådant lösenord.

       Kontohavaren ansvarar för att sätta sig in i Säkerhetslösningens funktioner och hur användningen av Säkerhetslösningen knyter vidtagna åtgärder till Kontohavaren, till exempel en genomförd överföring.

       För e-legitimation gäller förutom bestämmelserna i detta Avtal och gällande anvisningar från Bolaget även bestämmelserna i avtalet med respektive utgivare av den e-legitimation som Kontohavaren använder som Säkerhetslösning.

       Bolaget ansvarar inte för skada som uppkommit genom att Kontohavaren inte iakttagit vad som ankommer på Kontohavaren enligt villkoren i detta Avtal, Bolagets instruktioner avseende Säkerhetslösning, eller om Kontohavaren inte har följt bestämmelserna i avtalet med respektive utgivare.

       Bolaget ansvarar inte för skada som Kontohavaren lider på grund av försenad handläggning som beror på Bolagets utförande av säkerhetskontroll.

       15 § Fel och störningar

       Kunden är medveten om att det kan uppkomma driftavbrott eller andra fel eller störningar i Kundens, Bolagets eller annans datasystem (hård- eller mjukvara), tele- eller elsystem som används vid tillämpningen av tjänsterna enligt detta Avtal, samt att sådana fel eller störningar kan medföra exempelvis:

       • att Kunden inte kan lämna uppdrag,
       • att Kundens uppdrag inte kommer fram till Bolaget,
       • att Kundens uppdrag kommer fram för sent till Bolaget och/eller att verkställandet av detta försenas,
       • att Kundens uppdrag på annat sätt inte kommer att verkställas på avsett sätt,
       • att information (såsom information om saldo) som Bolaget tillhandahåller inte är tillgänglig för Kunden eller är felaktig.

       Om Bolaget varit normalt aktsamt är Bolaget inte ansvarigt vare sig för skada som Kunden eller annan åsamkats till följd av i första stycket angivna fel eller störningar (dock ej begränsat till de uppräknade exemplen däri). Bolaget ansvarar inte för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av Bolagets grova vårdslöshet.

       Om Kunden skulle upptäcka fel eller störning som angetts ovan i denna punkt, är Kunden skyldig att utan dröjsmål från det att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt felet eller störningen påtala detta för Bolaget. Om så inte sker förlorar Kunden rätt att begära ersättning, att häva uppdraget eller att göra gällande någon annan påföljd som grundar sig på felet eller störningen.

       16 § Preliminärskatteavdrag och kontrolluppgifter

       Bolaget är skyldigt att innehålla skatt (preliminärskatt) på utbetald (kapitaliserad) ränta samt vid avslut av Konto då Kontohavaren är en fysisk person eller ett dödsbo.

       17 § Ändring av allmänna villkor

       Bolaget förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor utan att Avtalet sägs upp genom att meddelande om ändrade villkor lämnas till Kontohavaren på webbplatsen Coeli Sparprodukter – Mina sidor minst trettio (30) dagar innan de träder i kraft. Om inte Kontohavaren innan ändringen träder i kraft sagt upp detta Avtal, anses Kontohavaren ha godkänt ändringen.

       Ovanstående gäller ej förändring av ränta eller beräkningsgrunden för ränta, utan se härom i 7 §.

       18 § Meddelanden

       Kontohavaren godkänner att Coeli kontrollerar och uppdaterar Kontohavarens angivna adressuppgifter. Coeli sänder meddelanden till Kontohavaren primärt via meddelanden på webbplatsen Coeli Sparprodukter – Mina sidor. Kontohavaren uppmanas att löpande hålla sig informerad genom att logga in på Coeli Sparprodukter – Mina sidor samt tillse att Kontohavarens mejladress som finns på Coeli Sparprodukter – Mina sidor är uppdaterad och korrekt. Meddelanden som publicerats på Coeli Sparprodukter – Mina sidor anses ha kommit Kontohavaren tillhanda dagen efter publicering.

       19 § Ångerrätt

       Detta Avtal är ingånget på distans och då har kund som är konsument en ångerrätt om fjorton (14) dagar räknat från den dag då detta Avtal träffades. Den som vill utnyttja sin ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ska göra detta genom att, via Coeli Sparprodukter – Mina sidor, meddela Bolaget inom nämnda tidsrymd.

       20 § Reklamation och klagomål

       Kontohavaren ska utan dröjsmål efter det att Kontohavaren märkt, eller skäligen borde ha märkt, ett fel till Coeli Kundtjänst (kontaktuppgifter nedan), alternativt via meddelandefunktionen på Coeli Sparprodukter – Mina Sidor, reklamera eventuella fel eller brister i utförandet av lämnade uppdrag eller tjänsten i sig. Om reklamation inte görs enligt ovan, kan Kontohavaren gå miste om rätten att begära ersättning eller kräva andra åtgärder från Bolaget. Kan bristen inte rättas eller är Kontohavaren inte nöjd med Bolagets hantering av felet, kan Kontohavaren lämna ett klagomål till Bolagets klagomålsansvarige. Klagomålet bör framföras skriftligt såvida ärendets beskaffenhet inte föranleder annat och skickas antingen via mejl till klagomalsansvarig@coeli.se eller per post till Coeli Finance AB, Att: Klagomålsansvarig, c/o Coeli Investment Management AB, Box 3317, 103 66 Stockholm. För reklamation avseende felaktiga insättningar eller uttag och reklamation avseende fel och störningar gäller vad som sägs i 10 och 15 §§ ovan.

       21 § Begränsning av Bolagets ansvar

       Bolaget är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, naturkatastrof, driftavbrott eller andra störningar i datasystem eller teleförbindelser som används vid utförande av viss tjänst eller annan osedvanlig eller oförutsägbar omständighet som Bolaget inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för Bolaget att avvärja trots sina ansträngningar.

       Bolaget är i intet fall ansvarigt för skada som beror på strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande händelse oavsett om Bolaget självt är föremål för eller har vidtagit konfliktåtgärd.

       Skada som uppkommit i annat fall ska inte ersättas av Bolaget om det varit normalt aktsamt. Bolaget ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Bolagets grova vårdslöshet.

       Föreligger hinder för Bolaget att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Bolaget, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Bolaget inte skyldigt att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande, referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635).

       Vad som sägs ovan i denna punkt gäller även Bankgirot och annan som Bolaget anlitar.

       22 § Tvister

       Eventuella tvister med anledning av Avtalet, eller tolkningen av detta, ska avgöras enligt svensk rätt och av svensk allmän domstol.

       Vid tvist med Bolaget har Kontohavaren möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som är en nämnd för alternativ tvistlösning, eller begära prövning av ärendet i allmän domstol. En prövning vid ARN kan göras om ärendet rör ett visst minimibelopp. Anmälan måste vara skriftlig och ske inom sex (6) månader från det att Bolaget helt eller delvis avvisat Kontohavarens anspråk. Adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. För prövning vid allmän domstol bör Kontohavaren överväga att först anlita ett ombud, som kan göra en bedömning av ärendet och utsikterna om att nå framgång i tvisten.

       23 § Information om behandling av personuppgifter

       Kontohavaren är införstådd med att Bolaget i egenskap av personuppgiftsansvarig kommer att behandla Kontohavarens personuppgifter i den utsträckning det krävs för administration och fullgörandet av avtal med Bolaget samt i förkommande fall innan ett avtal har träffats, exempelvis vid ansökan om att erhålla viss produkt eller tjänst från Bolaget. Behandling av personuppgifter sker också för att Bolaget ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller föreskrifter. Bolaget kan kontrollera kundinformation mot sanktionslistor och andra listor som Bolaget enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldigt eller har rätt att tillämpa för att säkerställa att Bolaget kan utföra vissa tjänster.

       Kontohavaren godkänner att behandling av Kontohavarens personuppgifter även kan ske för Bolagets marknadsföringsåtgärder. Bolaget kan på eget initiativ erbjuda tjänster till Kontohavaren. Personuppgifter kan även vara underlag för Bolagets marknads- och kundanalyser, affärsutveckling eller riskhantering. Härvid omfattas även behandling av uppgifter för kapitaltäckningsändamål.

       För att upprätthålla en god kund- och registervård kan Bolaget begära kompletteringar från Statens personadressregister (SPAR).

       Kontohavaren har rätt att efter skriftlig begäran kostnadsfritt en gång per år begära besked från Bolaget om vilka personuppgifter Bolaget lagrar. Sådan begäran sänds till spara@coeli.se, alternativt via meddelandefunktionen på Coeli Sparprodukter – Mina sidor. Dit kan även begäran om att Bolaget inte ska använda personuppgifter för marknadsföring samt begäran om rättelse av personuppgifter sändas. Mer information om Bolagets hantering av personuppgifter finns på www.coeli.se.

       24 § Coelis rätt att säga upp avtalet

       Fullgör inte Kontohavaren i behörig ordning sina åtaganden gentemot Bolaget enligt detta Avtal eller annat avtal och detta utgör ett väsentligt avtalsbrott, kan Bolaget med omedelbar verkan säga upp detta Avtal. Följande avtalsbrott ska alltid anses vara väsentliga:

       • Kontohavaren använder Kontot i strid med gällande lagstiftning, förordning eller myndighetsföreskrifter;
       • Bolaget har skälig anledning att anta att Kontohavaren är på obestånd eller försätts i konkurs; eller
       • Kontohavaren, enligt vad Bolaget har anledning att anta, på annat sätt handlar eller kommer att handla på ett sätt som kan orsaka Bolaget eller tredje man skada.

       För det fall Bolaget misstänker att Kontohavaren använder Kontot direkt eller indirekt för att helt eller delvis för egen eller annans räkning främja penningtvätt och/eller finansiell brottslighet eller terrorism eller i övrigt i strid med gällande lagstiftning, har Bolaget rätt att utan att ange skäl därtill, omedelbart avbryta nyttjandet av Kontot och/eller säga upp Avtalet.

       Bolaget har även rätt att omedelbart säga upp Avtalet om Kontohavaren inte inkommer med begärda uppgifter avseende kundkännedom i enlighet med 2 § andra stycket samt för det fall Bolaget bedömer att lämnade uppgifter inte är tillräckliga för att uppnå eller vidmakthålla kundkännedom. Bolaget har dessutom rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kontohavaren omfattas av de av Bolaget tillämpade sanktionslistorna.

       Avtalsbrott enligt denna 24 § utgör även skäl för Bolaget att inte ingå nya avtal om konto med Kontohavaren. Uppsägning verkställs genom att meddelande härom skickas till Kontohavaren via Coeli Sparprodukter – Mina sidor samt via vanligt brev.

       Härutöver förbehåller sig Bolaget rätten att avsluta Konto om inga andra transaktioner än räntekreditering ägt rum under en period av tre (3) år och kontobehållningen understiger ett belopp motsvarande noll komma fem (0,5) procent av ett prisbasbelopp. Kontohavaren ska i så fall underrättas i skälig tid innan Konto avslutas.

       Bolagsinformation, kontaktuppgifter, tillsynsmyndighet m.m.

       Tjänsten tillhandahålls av Coeli Finance AB, organisationsnummer 559417-4483 (”Bolaget” eller ”Coeli”).
       Besöksadress: Sveavägen 24-26, Stockholm
       Postadress: Box 3317, 103 66 Stockholm
       Telefonnummer: 08-506 223 00
       E-postadress: spara@coeli.se
       Hemsida: www.coeli.se
       Styrelsens säte: Stockholm
       Bolaget har tillstånd att bedriva finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
       Tillstånds- och tillsynsmyndighet är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon: 08-408 980 00.
       Bolaget är registrerat i Bolagsverkets bolagsregister.

       För Avtalet och dess villkor samt för marknadsföring av tjänsten tillämpas svensk lag.

       Alla villkor och informationsmaterial avseende Konto tillhandhålls enbart på svenska och all kommunikation mellan parterna under avtalstiden sker på svenska.

       Erbjudandet om att öppna ett Konto gäller tills vidare.

       Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

       Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

       Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

       Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.