Coeli Fastighet II AB – Bokslutskommuniké 2019

  • Marknadsvärdet på fastigheten uppgick till 14,2 MSEK.
  • Hyresintäkterna uppgick till 127 TSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 892 TSEK.
  • Nettoandelsvärde, NAV, per P2 aktie uppgick till 247,40 kr.

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

Den 21 februari avslutades den tredje emissionen i bolaget. 905 680 preferensaktier P2 tecknades vilket kommer att inbringa cirka 230 miljoner SEK innan avdrag för emissionskostnader. Per dagen för denna rapport är emissionen ännu inte registrerad hos Bolagsverket.

Kommentar från VD

Coeli Fastighet II AB startades i oktober 2018 och har sedan dess genomfört två emissioner under 2019. De två första emissionerna resulterade i att 674 220 aktier tecknades, vilket inbringade cirka 169 miljoner SEK till bolaget. I slutet av februari 2020 avslutar vi den tredje emissionen.

Hittills har ett hundratal möjliga fastighetsinvesteringar utvärderats vilket har resulterat i ett fastighetsförvärv. Vi har för närvarande en väldigt stark pipeline med nya potentiella förvärv och hoppas kunna kommunicera ett stort antal nya förvärv under 2020.

Bolaget förvärvar främst fastigheter med befintlig hyresgäster. Fastigheterna ligger också i områden där Coeli har identifierat en potential att dels arbeta med befintliga hyresintäkter samt vara med i områdets utveckling tillsammans med kommunen. Fastigheterna som vi hittills har köpt ligger i Stockholms förorter eller i övriga Mälardalen, hittills har vi investerat i Haninge.

Utvärdering av nya investeringsmöjligheter sker löpande och totalt kommer 10-15 investeringar göras i bolaget.

 

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Fastighet II AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Fastighet II AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 28 februari 2020 klockan 11:10 CET.