Coeli Fastighet II AB har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic AIF

Noteringsbeslutet är villkorat av att Coeli Fastighet II AB uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha minst trehundra (300) aktieägare från första handelsdag på Nordic AIF samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Första handelsdag är beräknad till den 17 april 2019. Coeli Fastighet II AB kommer att handlas under kortnamnet CF2 PREF P2.

”Vi reser under 2019 kapital till vår andra fastighetsstruktur med fokus på att fortsätta hitta intressanta och utvecklingsbara fastigheter, där vi aktivt kan driva ett värdeskapande arbete. Vår goda relation och tidigare samarbete med NGM har gjort noteringsprocessen mycket smidig”, säger Henrik Arfvidsson, VD för Coeli Fastighet II AB.

Coeli Fastighet II AB:s affärsidé är att erbjuda sina kunder en möjlighet att investera i fastighetsmarknaden där det finns möjlighet till värdeskapande och utveckling. Läs mer om Coeli Fastighet II AB på www.coeli.se. På bolagets hemsida hålls tillgängligt det prospekt som har upprättats med anledning av den föreliggande noteringen på Nordic AIF.

För ytterligare information, kontakta
Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Fastighet II AB
Telefon: 072 402 08 62
Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Fastighet II AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 28 mars 2019 klockan 16:00. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till att förvärva eller teckna några värdepapper i Coeli Fastighet II AB.