Coeli lanserar ny fastighetsfond med toppförvaltaren Peter Norhammar

Coeli ser ljusningar i fastighetsmarknaden och startar nu en ny fastighetsfond tillsammans med toppförvaltaren inom sektorn, Peter Norhammar.

Syftet med fonden är att fånga en väntad marknadsuppgång i ett marknadsläge där förvaltarna ser goda förutsättningar till återhämtning när räntorna är på väg ner, samtidigt som många av fastighetsbolagen mår fundamentalt bra.

Med Peter Norhammar som förvaltare startar nu Coeli fonden Coeli Norhammar Property L/S Fund, tillsammans med NRP Anaxo Management A/S. Det är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i nordiska fastighetsaktier som även har inslag av exponering mot övriga Europa. Fonden förvaltas av fastighetsexperten Peter Norhammar som i över 20 år framgångsrikt har förvaltat fastighetsfonder med en välbeprövad investeringsprocess. Coeli Norhammar Property L/S Fund är en alternativ investeringsfond som exklusivt erbjuds till Coelis kunder.

"Ett av våra absolut viktigaste uppdrag är att säkerställa ett stort värdeskapande till våra kunder, säger Erik Bäckström, vice VD på Coeli Group. Partnerskapet med NRP och Peter Norhammar är ett bra exempel på hur vi, genom vår affärsmodell och starka plattform, skapar unika investeringsmöjligheter med hög kvalitet i förvaltningen."

Fastigheter

Peter Norhammar, förvaltare och Erik Lundkvist, kapitalförvaltningschef, Coeli.

"Under drygt 20 år har jag lagt den största delen av min tid på analys och förvaltning av bygg- och fastighetsbolag. Fastigheter är ett tillgångsslag med mycket stark historisk avkastning och det känns otroligt kul att tillsammans med Coeli lansera en ny fond i det unika marknadsläge som vi nu ser i fastighetsmarknaden", säger Peter Norhammar, förvaltare av Coeli Norhammar Property L/S Fund.

Fonden har en investeringshorisont på 1-3 år och kommer att ha en koncentrerad portfölj med cirka 10-20 bolag, främst inom den nordiska fastighetssektorn, där urvalet bestäms utifrån fundamental analys. Vilka bolag som fonden investerar i anpassas hela tiden efter den aktuella konjunkturen och ränteläget, samt genom noggranna analyser och prognoser om framtiden. Även hållbarhet är en viktig del i förvaltningen, Coeli Norhammar Property L/S Fund är en artikel 8-fond med ESG-egenskaper och har ett integrerat samt systematiskt tillvägagångssätt för att bedöma hållbarhet.

"Vi är glada över att kunna erbjuda våra kunder nya investeringsmöjligheter i en sektor med hög avkastningspotential, med en toppförvaltare som har lång erfarenhet av att prestera bättre än marknaden. Fastighetsaktier hör till de sektorer som genererat högre avkastning än börsen i genomsnitt över tid och det finns en stark drivkraft för tillväxt i och med det unika marknadsläget. Peter har djup sektorexpertis och lång erfarenhet av aktiemarknaden, vilket blir avgörande i att investera i rätt bolag som kan dra mest nytta av återhämtningen", säger Erik Lundkvist, kapitalförvaltningschef på Coeli. 

Coeli Norhammar Property L/S Fund är exklusiv för Coelis kunder och investerarnätverk samt institutioner. Vill man investera i fonden bör man kontakta någon på Coeli, då den inte kommer att finnas på några andra plattformar.

Om Coeligruppen

Coeli är en aktiv investerare, förvaltare och rådgivare med en stark plattform av finansiella tjänster. Coeli grundades 1994 och förvaltar idag cirka 60 miljarder kronor åt förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices, företag och institutioner. Coeli förvaltar fonder inom aktier, obligationer, hedgefonder och är aktiva ägare samt gör direktinvesteringar inom fastigheter och Private Equity. Genom en etablerad partnerskapsmodell attraherar koncernen några av marknadens främsta fondförvaltare och investeringsteam och säkerställer att dessa drivs av att skapa stora långsiktiga värden åt Coelis kunder och investerare.

Klicka här för att läsa mer om fonden och hur du kan investera

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://.coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vänligen observera att fondens förvaltningsbolag kan komma att besluta att säga upp de arrangemang som har gjorts för marknadsföringen av fonden i ett eller flera av de länder som har arrangemang för marknadsföring.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.