Förvaltarkommentar Coeli Global Opportunities maj 2024

Coeli Global Opportunities avkastade 4,04% i maj vilket gör att årets avkastning  summeras till 7,35 %. Under månaden belönades fonden för sitt fokus på Special Situations då ett flertal av dessa innehav levererade riktigt fin avkastning.

Blue Bird Corp – En lönsam transformering

Blue Bird Corp är ett nytt innehav i fonden som fått en riktigt stark start. Blue Bird är en av de tre största aktörerna när det gäller att producera det gula skolbussarna i USA. Bolaget drabbades hårt när inflationen steg och man inte kunde höja priserna mot kund på grund av att man arbetade med kontrakt med fast pris. En ny CFO från Daimler Trucks kom in och ändrade till kontrakt kopplade till KPI samt genomförde generella kostnadsåtgärder. Dessa förändringar har gjort att bolaget gått från att förlora 20 MUSD per kvartal till att nu generera 30 MUSD i kassaflöde per kvartal. Lägg till att Blue Bird kommer gå över till elbussar, där lönsamheten är cirka tre gånger högre, så ser vi god potential för bolaget att gå från 150 MUSD i EBITDA till cirka 300 MUSD kommande två till tre åren. Vi har ägt bolaget i drygt en månad och har redan belönats med en otrolig uppgång på cirka 70 %, tack vara att marknaden nu fått upp ögonen för bolagets transformering.

Heijmans – Höjda marginalmål

Ett annat bolag som nyligen kom in i fonden är holländska Heijmans. Heijmans är ett av de största byggbolagen i Holland och man har tidigare upplevt motvind i form av dåliga kontrakt och ett ränteklimat som tyngt efterfrågan. Precis som i Blue Bird tog bolaget sig i kragen och tog tag i kostnadsstrukturen vilket belönade dem med betydligt starkare kassaflöde. Ett ökat fokus på projekt med högre marginal samt köpet av en stark husleverantör, gör att bolaget ser betydligt ljusare på framtiden. Detta resulterade i att man höjde marginalmålen under den senaste kapitalmarknadsdagen i maj.

Summering

Vi närmar oss halvårsskiftet och är fortsatt komfortabla med våra bolag och deras leverans. Med Special Situations behöver man ofta ge bolagen lite extra tid. Vi vill ju att marknaden ska se samma potential i bolagen som vi gör och det kan sin tid innan marknaden förstår styrkan i exempelvis en transformering av verksamheten. När det väl sker så brukar dock aktiekursen gå väldigt starkt. Kikar vi på portföljen så finns det många spännande bolag där vi hoppas att marknaden snart får upp ögonen och ser den potential som vi gör.

Vi tackar för förtroendet att få förvalta ert kapital. 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Christopher Wright

Analytiker

Christopher Wright

AnalytikerVIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://.coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.