Förvaltarkommentar Coeli Global Opportunities september 2023

Coeli Global Opportunities sjönk med 6,13 % under september månad, vilket innebär att den årliga avkastningen nu summeras till 17,2 %. September var en relativt volatil månad för marknaderna, där den amerikanska 10-årsräntan fortsatte att stiga. Detta skapade ett flöde ut ur aktiemarknaden och in i räntemarknaden, samtidigt som vi hade relativt begränsat nyhetsflöde från våra innehav.

Under månaden gjorde vi små portföljförändringar och sålde terminer för att skydda portföljen när marknaderna sjönk. Att ha möjligheten att säkra med exempelvis terminer är viktigt för oss då det ger oss möjligheten att ”skydda” våra andelsägares investerade kapital vid större nedgångar.

Soceiete Generale

Societe Generale hade sin kapitalmarknadsdag i september och under denna presenterade VD nya (mycket konservativa) mål, som syftade till att avsevärt förbättra bankens resultat- och riskprofil. Vi ser positivt på de operativa förbättringar man vill genomföra vilka borde vara positiva för aktiekursen på sikt. Dessutom har Societe Generale satt upp tydliga effektiviseringsmål för att förbättra sin produktportfölj vilket i sin tur kommer leda till en högre intjäning.

Vi ser denna ”slimma och trimma” strategi som rätt steg för Societe Generale att ta, och med ett P/E på 4 så känns bolaget väldigt spännande.

Mortgage Advice Bureau

Mortgage Advice Bureau (MAB) rapporterade i september ett starkt halvårsresultat för 2023, trots den minibudgetkris som startade 2022 och spred sig in i 2023. Krisen gjorde att bolånemarknaden i Storbritannien påverkades negativt och sjönk med hela 40 %. Detta smittade såklart av sig på MAB men trots det växte bolaget med imponerande 1 % organiskt (genom att ta marknadsandelar) och ökade sin intäkt per rådgivare med 5 %. Ett väldigt starkt resultat med tanke på marknadens osäkerhet och svaghet.

Vi gillar MAB:s defensiva profil och det faktum att de är marknadsledare samt ständigt tar nya marknadsandelar. Det här är ett företag som har ökat antalet rådgivare med 15-20 % per år sedan 2003 och vi tror att det är en tidsfråga innan denna tillväxttakt tar vid igen.

Med tanke på MAB:s ”verkliga” intjäningsförmåga på ~50-60 miljoner pund (detta var bolagets guidence innan minibudgetkrisen), är vår syn att vi endast betalar 5-6x FCF för ett bolag av hög kvalitet med en strukturell tillväxt.

Dags för en intressant rapportperiod

Sammantaget är vi ganska nöjda med året så här långt år, även om vi för tillfället har en förhöjd volatilitet och oro på marknaden. Vi ser fram emot att rapportperioden för att Q3 nu tar ordentlig fart med många spännande rapporter de kommande veckorna.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.