Förvaltarkommentar Coeli Global Select maj 2022

Under maj månad såg vi en stabilisering av aktiemarknaderna på grund av att vi nu upplever en viss inbromsning av inflationen. Som en effekt av detta har uppgången i den amerikanska tioårsräntan avstannat och ligger nu och hovrar runt tre procent. Skälet till att vi nämner detta är att inflationen och räntan är just nu de enskilt viktigaste faktorerna för att bestämma aktiemarknadernas utveckling. Under maj månad minskade globalfonden med 3,68% i värde vilket var 3,47% sämre än vårt jämförelseindex.

Trots utvecklingen på aktiemarknaderna så går våra bolag i fonden väldigt bra. Estée Lauder rapporterade i början av maj och omsättningen växte med 10 procent i årstakt. Det starka resultatet visar att vi är ute ur coronapandemin och har börjat handla i butikerna igen. En annan rapport värd att lyfta fram är ett av våra techbolag Truecaller, som ökade sin omsättning med hela 116 procent jämfört med samma period förra året. Tyvärr har bolaget råkat ut för ”dålig media”, vilket har gjort att aktien stundtals har varit under press.

De aktier som gick starkast under månaden var Fortnox, Traton och Sterling Construction. På den negativa sidan så finner vi SIKA, S&P Global samt Apple.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Det som har påverkat aktiemarknaderna mest under första halvåret är inflationen, d v s prisökningar på olika varor och tjänster. Vi kan dela upp inflationen i två delar baserat på vad källorna är. Den första delen av inflationen kommer från prisökningarna utifrån pandemin som härjade under 2020 och 2021. På grund av nedstängningarna ser bolagen över sina leveranskedjor och börjar flytta produktionen från Asien till Europa och USA. Att tillverka något i Europa eller USA är generellt sett dyrare än Asien varför priserna har ökat. Vi hade också problem med att frakterna blev dyrare och mer besvärliga.

Pandemin gjorde dessutom det svårt för arbetskraft att flytta mellan gränserna, vilket har skapat brist och drivit upp lönerna. Den andra delen av inflationen som vi upplever idag kom snabbt och har sitt ursprung i att Ryssland har anfallit Ukraina. Kriget har bland annat drivit upp priserna på transporter då diesel och olja har blivit dyrare. Ukraina är en stor råvaruleverantör inom jordbrukssektorn och just nu hindrar den ryska blockaden i Svarta havet fraktfartygen att lämna hamnarna vilket driver upp priserna på jordbruksprodukter. Ett av de stora bakomliggande skälen till inflationen är vi måste byta ”inköpsställen”. Vi måste köpa våra varor och tjänster på andra ställen där priserna är 8–10% högre än hos våra gamla leverantörer.

Den stigande räntan på grund av inflationen har satt press på värderingarna på aktiebolagen. När vi som aktieanalytiker lägger in en högre kalkylränta i den diskonterade kassaflödesmodellen går priset på aktien ned och det är precis det som har hänt på aktiemarknaden under första halvåret. Under vår analysresa till USA i maj kunde vi konstatera att våra bolag kan hantera inflationen på ett bra sätt. Våra Champions har pricing power och de har börjat höja priserna för att skydda både omsättningstillväxten och vinstmarginaler.

Här kan du läsa om ett bolagsbesök vi gjorde på vår senaste resa till Texas i USA.

Förändringar i portföljen

Under maj månad gjorde vi inga förändringar i portföljen.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Den senaste rapportperioden har visat att alla våra bolag går bra. Vi rider nu den ompositionering som vi gjorde av våra innehav under första kvartalet. Vi har en stark och solid portfölj som kommer kunna leverera avkastning till er andelsägare under resterande delar av året.

Nyheter

Vi har startat en ny fond, Coeli Global Small Cap Select, som är en global småbolagsfond. Vi använder samma investeringsprocess för denna fond som för Coeli Global Select. Målet med småbolagsfonden är att vi ska skapa en hög positiv avkastning till er andelsägare och medverka till en hållbar utveckling av våran värld.

→ Mer information om Coeli Global Small Cap Select hittar du här.

Coeli Global Select

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK-3,68%-14,17%43,13%156,81%
Jämförelseindex-0,21%-5,77%43,36%131,08%


Förvaltarkommentar Coeli Global Select maj 2022

Förvaltarkommentar Coeli Global Select maj 2022-

Förvaltarkommentar Coeli Global Select maj 2022--

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.