Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv mars 2021

Avkastningen för Coeli Global Selektiv var under mars månad 4,06 procent vilket var 2,11 procent sämre än vårt jämförelseindex. Under månaden hade vi ett antal bolag som rapporterade för sista kvartalet 2020 och några exempel på bolag med riktigt bra rapporter var Magazine Luiza, Adobe och adidas. Adobe till exempel hade en vinsttillväxt på 38 procent. Våra tre bästa aktier under mars var United Health, HCA Healthcare och SIKA som alla gynnas av att vaccineringarna har kommit i gång på allvar i USA. Bolagen som hade den sämsta avkastningen under månaden var Pagseguro, Allegro och Fortnox beroende en allmän ”tech-frossa” och minskad aptit för aktier i utvecklingsländer.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Under mars har uppgången i den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan mattats av och räntan ligger nu på en sund nivå vilket bådar gott för 2021 som ännu ett bra börsår.  Anledningen till att vi håller koll på räntenivån är för att det är en bra ”barometer” på tillväxt- och inflationsförväntningar i ekonomin. Den starka återhämtningen i världsekonomin leder däremot till flaskhalsar i den globala logistiken och många tillverkande bolag har problem med materialförsörjningen och efterfrågan på till exempel halvledare är mycket stor. I det här inlägget kan ni lära er mer om den globala halvledarindustrin.

Halvledare är inte det enda det råder brist på utan det finns också en brist på tillgängliga containrar vilket har resulterat i kraftigt stigande fraktpriser. Situationen förbättrades inte av att det 400 meter långa containerfartyget Ever Given hamnade på sned i Suezkanalen och blockade passagen i en veckas tid. Till sist är tillgången på coronavaccinet centralt för återhämtningen. Länder som ligger i framkant gällande vaccineringen är USA, Storbritannien, Israel medan Europeiska Unionen ligger klart efter. Som vanligt visar USA att de är bäst på att anpassa sin ekonomi vilket återspeglas i en högre amerikansk ränta och i en starkare amerikansk dollar.

Förändringar i portföljen med kort motivering
Under mars sålde vi av polska Allegro efter att deras huvudägare har börjat sälja av aktier innan ”lock-up”-perioden löpt ut, vilket gör att vi tar en paus i den aktien. Bland våra industriföretag gjorde vi ett byte mellan italienska Carel för att göra plats åt det lägre värderade Carrier som är verksamma inom samma bransch med luftkonditioneringar. Vår nya special situationsaktie Carrier är en avknoppning från United Technologies och intressant att notera är Carrier tidigare var största ägare i vårt Beijer Ref. Vi köpte också in oss i det lågt värderade bolaget Traton och indirekt har vi nu fått en position i Scania som fortfarande är mycket välskött och lönsamt. Det som gör Traton extra spännande som ny special situationsaktie är , förutom värderingen,  att inom kort kommer analytikerna lägga in det nya förvärvet i USA, Navistar, och bara det kommer förmodligen flytta aktiekursen plus 15–20 procent fram till sommaren. Totalt ser vi en uppsida på 50–70 procent i Traton inom 12 månader.

Fondens positionering – marknadstro framåt
Globalfonden har en bra balans mellan stabila tillväxtbolag likt Microsoft, PayPal och Adobe och billigare cykliska bolag som till exempel Traton och Carrier.  Skulle räntemarknaden få rätt i att vi kommer att få en lätt stigande inflation är aktier ett bra ställe att vara investerad eftersom bolagen kan justera sina priser uppåt.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK4,06%7,08%55,11%148,51%
Jämförelseindex6,17%10,90%47,09%108,63%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.