Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv april 2020

April, en månad med mycket vårsol och återhämtning på de globala aktiemarknaderna. Vår globalfond ökade i värde och fonden var upp med 9,54 procent, vilket var 1,04 procent bättre än vårt jämförelseindex. Globalfondens utveckling från årsskiftet är nu -5,2 procent vilket är 3,8 procent bättre än vårt index. Vi ser nu framför oss att de negativa effekterna av coronaviruset klingar av och att ekonomin vänder till det bättre innan årsskiftet

De största positiva bidragen till avkastningen under april kom från stora amerikanska bolag, varav Amazon, Thermo Fisher, HCA Healthcare och United Health bidrog mest. De fyra bolag som gav ett negativt bidrag till utvecklingen var RBL Bank, Sterling, AAK och Martin Marietta. Det var väldigt tydligt att marknaden favoriserade amerikanska bolag med stabila intäkter och som erbjuder ett större skydd i sämre tider. Många av våra bolag rapporterade under månaden och som väntat var det bolag som jobbar med mjukvara och datacenter som lämnade bra rapporter. Vi har sagt tidigare att Amazon är en vinnare i coronakrisen och mycket riktig så steg omsättningen 26 procent jämfört med samma kvartal förra året. En annan vinnare var Microsoft vars omsättning steg med 15 procent under samma period. Två bolag som hade en svagare utveckling var Visa och Mastercard där det framförallt var kortköp med kreditkort som minskade under april månad. Det som har påverkat kreditkortsköpen negativt är det minskade resandet.

Händelser och trender på marknaden som dominerar utvecklingen

Den klart märkligaste händelsen under månaden var det negativa oljepriset. Det innebar alltså i praktiken att den som hade möjlighet att ta emot och lagra olja fick pengar för att köpa oljan. Vi är mycket glada över att vi har som policy att inte investera i olja och gas sektorn.

En annan viktig händelse var att amerikanska centralbanken bestämde att de skulle köpa högränteobligationer (high yield) för att stötta obligationsmarknaden. Detta är framförallt ett stöd till de amerikanska energibolagen som upplever en tuff tid just nu men det är också viktigt med en fungerade obligationsmarknad eftersom många bolag lånar pengar på den marknaden.

Rapportperioden var som vi hade förväntat oss det vill säga att januari och februari i princip var opåverkade medan försäljningen och lönsamheten vek i mars. Under Adidas konferenssamtal berättade den danska CEO Kasper Rorsted att de nu planerar att börja öppna upp sina butiker i Europa. Vi får tecken på att samhället sakta men säkert börjar komma tillbaka och öppnar upp.

Förändringar i portföljen

Under månaden sålde vi två ”special situations”-aktier, Nordea och Sterling Construction. Nordea sålde vi eftersom vi bedömer att banken kan komma få mer kreditförluster under kommande kvartal, vilket kommer ligga som en våt filt över aktiekursen. Sterling Construction däremot sålde vi för att ge plats för ett annat mer spännande bolag. Mer om det nya bolaget framöver, högst troligen i vår blogg inom kort coeli.se/global.

Fondens positionering

Under månaden minskade vi fondens andel av ”special situations” med några procent vilket gör att andelen nu utgör 7 procent. För övrigt är globalfonden laddad med ett trettiotal spännande ”champions”-aktier som vi bedömer har goda utsikter i ett 12 månaders-perspektiv.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK9,54%-5,19%30,71%91,69%
Jämförelseindex8,50%-8,99%25,85%67,57%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.