Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv februari 2021

Februari var en bra månad för globalfondens andelsägare, Coeli Global Selektiv steg med 3,88 procent, vilket var 0,72 procent bättre än vårt jämförelseindex. I skrivande stund har majoriteten av våra bolag rapporterat och flertalet kom in som förväntat eller bättre än prognoserna. Bolaget med det bästa resultatet jämfört med prognoserna var vår special situation-aktie Deere & Co, vars vinst per aktie kom in ungefär 50 procent bättre än vad analytikerna hade förväntat. Våra fyra bästa bolag under februari var amerikanska; Martin Marietta, Deere & Co, Fiserv samt Mastercard, som alla gynnas av att pandemin mattas av och ekonomin går tillbaka till ett normalläge. Bolagen som hade den sämsta utvecklingen under månaden var Thermo Fisher, Allegro, Apple och Vonovia, vilka samtliga hade en stark utveckling under 2020 och nu hämtar andan.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?
Största inverkansfaktorn på börserna under februari var att den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan gick upp. Skälet till det är att marknaden förväntar sig att inflationen kommer stiga när den amerikanska ekonomin återhämtar sig efter coronakrisen. Att aktiemarknaden har varit volatil under månaden beror på att aktiemarknaden ogillar räntehöjningar eftersom priset på pengar blir högre. Vår syn är att en stigande långränta från de nivåer vi har idag egentligen är sunt, eftersom det är ett tecken på att ekonomin är under återhämtning. Synkront med att obligationsräntan stiger, går också aktiekurserna på cykliska bolag upp, då marknaden tror på en generell ekonomisk återhämtning. Detta förklarar varför våra cykliska aktier som Deere & Co och Martin Marietta har utvecklats särskilt starkt.

Vi noterar att nyhetsflödet gällande bristen på halvledare i världen fortfarande är intensivt, vilket gynnar våra innehav inom halvledarindustrin. Andra viktiga insatsvaror som marknaden har noterat en brist på är råolja, koppar och nickel, vilket har lyft priset på de här råvarorna och aktiekurserna på bolag kopplade till råvarusektorn. En annan händelse som varit positiv för marknaden är att EU klubbande igenom ett stödpaket på nästan 7000 miljarder kronor för kickstarta ekonomin. Detta stödpaket är positivt för våra bolag i globalfonden och för aktiemarknaden som helhet.

Förändringar i portföljen med kort motivering
Under februari månad gjorde vi en förändring i globalfonden och det var i vår special situations-del, där vi bytte ut spanska BankInter-aktien (efter en kursuppgång på runt 30 procent på några månader) mot holländska BAM Group, som är ett av Hollands ledande byggbolag. BAM Group är ett innehav vi har ägt tidigare mellan 2014-2015 och som vi nu har gått in i igen. Precis som 2014 genomgår BAM Group en omstrukturering där de dels skär kostnader och dels stänger ned olönsamma delar. Vi har haft möte med både VDn och ekonomichefen som båda gav ett gott intryck och vi är nu upp över 20 procent sedan första köpet för några veckor sedan. Aktier är som tåg, man kan stiga av och stiga på igen.

Fondens positionering – marknadstro framåt
Under årets första två månader har en stor del av börsuppgångarna varit fokuserade på cykliska aktier som har följt långräntan uppåt. Under andra kvartalet när uppgången i långräntan väl är avklarad så är vår bedömning att uppgången kommer bli bredare och att många andra sektorer kommer gå bra. Som läget är nu i omvärlden med det stora behovet av stimulanser kommer centralbankerna fortsätta att hålla räntan låg vilket kommer gynna aktiemarknaderna och därmed har 2021 alla förutsättningar att bli ännu ett mycket bra år för fonden.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK3,88%2,90%48,00%138,81%
Jämförelseindex3,16%4,45%36,71%96,51%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.