Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi april 2022

Likviditetsstrategi steg under april med 0,14 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed minskat med 0,89 %. Sentimentet i företagsobligationsmarknaden var generellt negativt under april med stigande kreditspreadar både för investment grade och high yield krediter. Jämfört med övriga Europa uppvisade den nordiska marknaden en mer sidledes utveckling. Fortsatt stigande räntor, där särskilt korta räntor steg markant under månaden, pressade återigen avkastningen i obligationsmarknaden. Riskaptiten tyngdes av tydligare guidning om kommande åtstramning av penningpolitiken från Fed och ECB. Därtill kom indikationer om lägre ekonomisk tillväxt under kommande kvartal: dels kopplat till nya utbrott av Covid-19 i Kina, dels till att hushållens köpkraft och konsumtionsutrymme försämras på grund av den höga inflationen.

Bland månadens större positiva bidragsgivare återfanns Norske Skog och Ocean Yield. Norske Skog släppte en kvartalsrapport som påvisade en stark lönsamhetsförbättring med det bästa rörelseresultat på ett årtionde. Utsikterna för kommande kvartal är positiva med en tight marknadsbalans för publikationspapper samtidigt som den nya energianläggningen i Bruck stärker bolagets självförsörjning på energi och bidrar till minskade fossila utsläpp. Obligationer från Ocean Yield återhämtade sig efter tidigare nedgång under året utan att några signifikanta nyheter presenterades.

Även obligationer mjukvaruåterförsäljaren och IT-konsulten Crayon bidrog positivt. Crayons viktigaste partner, Microsoft, rapporterade god försäljningstillväxt under första kvartalet och guidade för fortsatt hög efterfrågan.

På den negativa sidan återfanns bland annat fastränteobligationer från Balder och Intrum. Dessa föll i värde främst till följd av allmänt stigande marknadsräntor. Intrum rapporterade för det första kvartalet en omsättning som var i linje med förväntan men ett rörelseresultat som var något svagare till följd av fortsatt svaga marginaler inom kredithanteringstjänster. Kassaflödet var dock stark och Intrum upprepade sin prognos om att skuldsättningen kommer att minska under året. Negativ påverkan på resultatet kom även från säkerställda bostadsobligationer.

Under månaden ökades andelen företagscertifikat i portföljen till drygt 35 %. Med stigande korträntor efter Riksbankens räntehöjning väntas placeringsmöjligheterna inom företagscertifikat förbättras de kommande månaderna. Avyttringar skedde av bland annat efterställda obligationer från försäkringsbolagen Gjensidige och IF.

Under månaden valde Riksbanken att höja reporäntan med 25 baspunkter till 0,25 %, vilket var den första förändringen sedan 2019 och första gången sedan 2014 som Sverige har en reporänta över 0 %. Riksbankens egen prognos visar på ytterligare 2 till 3 höjningar under 2022. Direktionen meddelade även att takten i värdepappersköpen kommer att sänkas under det andra halvåret till SEK 37 miljarder. Inflationsdata från SCB för mars månad visade på en ökning i KPIF på 6,1 %, en ökning från 4,5 % i februari och är den högsta ökningstakten sedan 1991.

Månaden har fortsatt präglats av kriget mellan Ryssland och Ukraina, där EU har infört ett femte sanktionspaket med syfte att slå mot företag och individer som spelat en roll i invasionen. Dessutom slår sanktionerna mot ryskt kol till EU, vilket motsvarar en fjärdedel av Rysslands totala kolexport. Rysslands finansministerium bedömer att den ryska ekonomin kommer att sjunka med cirka 10 % under året, Världsbanken räknar med 11,2 % under 2022. Världsbanken sänkte under månaden tillväxtprognosen för den globala ekonomin från 4,1 % till 3,2 % under 2022 med lägre tillväxt i Europa och Centralasien som anledning. Högre priser på livsmedel och energi förväntas också att slå mot flera utvecklingsländer.

ECB valde som väntat att lämna sin styrränta oförändrad, planen för en nedtrappning i obligationsköpen upprepades. ECB-chefen Lagarde kommenterade att centralbanken avser att avsluta obligationsköpen under det tredje kvartalet och först därefter kan en räntehöjning att bli aktuell, senare under månaden justerade hon sina uttalanden något där hon poängterade att penningpolitiken kommer att vara beroende av inkommande statistik. Inflationen för mars i euroområdet påvisade en ökning av priserna på 7,5 %, där analytiker förväntade sig 6,7 %, drivet bland annat av höga energipriser. Ett antal ledamöter påtalade under ECB-mötet att de höga inflationsmätningarna talar för en rask policynormalisering, återstår att se när under 2022 detta kommer att ske.

De europeiska- och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden stigande kreditspreadar i både det högavkastande och investmentgrade segmentet. Stibor 3-månader noterades på 0,36 %. Den svenska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 1,71 % och har därmed stigit med 51 baspunkter under månaden. Den amerikanska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 2,89 %, 57 baspunkter högre än vid tidigare månadsskifte.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK-0.17%-3.15%0.57%22.66%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.