Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi augusti 2020

Likviditetsstrategi steg under augusti med 1,14 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 0,54 procent. Utvecklingen i företagsobligationsmarknaden var fortsatt positiv med tightare kreditspreadar inom både investment grade- och high yield-segmenten. För de mest kreditvärdiga bolagen är spreadarna nu i många fall tillbaka på samma nivåer som sågs i början på året. Återhämtningen i det högavkastande segmentet har varit påtaglig men spredarna har ännu inte kommit tillbaka fullt lika mycket. Att återgången för de stabilare bolagen gått snabbare speglar dels det utmanande konjunkturläget men är även en effekt av attdessa bolag påverkas mer direkt av centralbankernas omfattande köp av obligationer.

I Norden öppnade primärmarknaden upp med full fart mot slutet av månaden, flertalet transaktioner möttes med stor efterfrågan från investerarhåll och stängde under eller i den lägre delen av den indikerade prissättningen.

Månadens största bidragsgivare var Sirius Group vars obligationer steg i värde efter att bolaget annonserat ett samgående med återförsäkringsbolaget Third Point Re. Samgående löser den problematik med ägarstyrning som Sirius haft och S&P kunde därför ta bort bolaget från ”Credit Watch Negative”. De båda bolagen bedöms komplettera varandra relativt väl, det nya bolaget kommer att ha en större kapitalbas och en bredare produktportfölj vilket bör vara positivt både ur ett kundperspektiv och i ratingbyråernas bedömningar.

Kredithanteringsbolagen B2 Holding fortsatte att utvecklas starkt och gav ett signifikant avkastningsbidrag. B2 presenterade sin rapport för det andra kvartalet, där väsentliga uppgifter redan var släppta, som påvisade ett starkt kassaflöde och en god likviditet. Även obligationer från Golar LNG Partners utvecklades väl efter en kvartalsrapport som levde upp till förväntningarna. Golar fokuserar för närvarande på att refinansiera ett större banklån och därefter återbetala bolagets två utestående obligationer innan maj 2021.

Under månaden avyttrades obligationer från Hexagon Composites efter att bolagets kvartalsrapport påvisat fallande intäkter och väsentligt försämrade marginaler. Som ersättning gjordes en nyinvestering i Teekay LNG Partners, ett bolag vars affärsmodell ger mycket stabila kassaflöden och potential för minskad belåningen under kommande år. Bland fondens innehav av obligationer från fastighetsbolag minskades innehavet av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden samtidigt som en obligation med kort löptid från Fastpartner delvis byttes ut mot en med längre löptid.

Amerikanska centralbanken (FED) ändrade under augusti sitt penningpolitiska mål gällande inflationstakt från en fast målinflation om 2 procent, till ett mål om en medelinflation om 2 procent. En liten ändring som innebär att FED öppnar upp än mer för låga räntor under en längre period, även om inflation under en tid skulle vara över 2 procent. Utan att några nya fiskala stimulanser har blivit klara har President Trump introducerat en möjlighet för medborgarna att utnyttja en skatteuppskjutning. Detta innebär dock inte en egentlig skattesänkning, men anses ändå stimulera ekonomin genom en mer flexibel hållning till när i tiden skatteinbetalningar kommer att ske.

Aktiemarknaderna har fortsatt gå starkt sedan våren och S&P 500 såg uppgångar under månaden med 7 procent, vilket är den största ökningen under en augustimånad sedan 1986, trots att Coronaviruset fortsätter spridas och att det har blossat upp nya konflikter mellan USA och Kina. Börserna i USA handlar nu med positiv avkastning under året, där Nasdaq sticker ut med en uppgång om 38 procent.

Under månaden presenterades svensk inflationsstatistik för juli, som visade att prisökningstakten, mätt som KPIF steg med 0,5 procent. Exkluderat energikostnader var ökningstakten 1,5 procent, glädjande för Riksbanken som hade förväntat sig en uppgång i prisindexet om 1,1 procent. Därmed fortsätter trenden från juni med en något högre inflationstakt än förväntat.

Riksbanken har sedan april stött penningmarknaden bland annat med köp av företagscertifikat, en marknad som upplevde stora likviditetsproblem under mars. Riksbankens ramverk stipulerat att den totala volymen innehav inte får stiga över 32 miljarder SEK. Sedan införandet har Riksbanken köpt certifikat för närmare 23 miljarder och har i skrivande stund 2,6 miljarder på sin balansräkning. Under denna tid har kreditspreadarna kommit ned, likviditeten har ökat markant och emittenter har kommit tillbaka till nyemissionsmarknaden. I september startar Riksbanken sina stödköp av företagsobligationer och det blir intressant att se om det kommer få samma positiva effekt som det har haft på certifikatmarknaden.

Sedan tidigare har det annonserats att Riksgälden ska emittera svenska statens första gröna obligation, vilket skedde strax efter månadens utgång. Dessa gröna obligationer ska framöver bidra till Sveriges klimatmål. Intresset för emissionen var starkt då orderböckerna uppgick till 48 miljarder SEK, totalt emitterades 20 miljarder SEK om en kreditspread på -32 baspunkter.

De europeiska och nordiska kreditmarknaderna fortsatte under månaden att visa fallande kreditspreadar i både det högavkastande segmentet och investment grade-segmentet. Starka inflöden till räntefonder under sommarmånaderna är en starkt bidragande orsak. Stibor 3-månaders noterades till 0,0 procent i slutet av månaden. Den svenska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 0,14 procent.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK1,14%0,55%3,49%22,97%
Jämförelseindex-0,01%-0,16%-1,75%1,22%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.