Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi augusti 2022

Likviditetsstrategi steg under augusti med 0,10 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed minskat med 2,54 %. Augusti inleddes i dur med en positiv marknadsutveckling för både aktier, stats- och företagsobligationer. Under de två sista veckorna var dock tongångarna mer negativa till följd av att den höga inflationen kommer medföra omfattande räntehöjningar från världens centralbanker. Skarpa uttalanden från företrädare för både Fed och ECB om att de måste göra mer – fler räntehöjningar – innan de kan var övertygade om att inflationen är på väg tillbaka mot en nivå som är i linje med målen, spädde på det negativa sentimentet.

Statsobligationsräntor, som fallit tillbaka något under sommaren, steg till följd av detta på bred front. Kraftigast var uppgången i de korta löptiderna vilket medförde att räntekurvorna flackade ut än mer, i både USA och Sverige är de korta räntorna nu klart högre än de längre – något som ofta ses som en signal om en kommande ekonomisk avmattning.

Kreditspreadar för högavkastande obligationer i Europa ökade signifikant under månaden, vilket tillsammans med allmänt stigande räntor medförde en negativ totalavkastning. Den nordiska företagsobligationsmarknaden stod emot turbulensen relativt väl med måttliga vidgade kreditspreadar.

Aktiviteten i primärmarknaden kom i gång mot slutet av månaden. I Sverige sågs emissioner främst från banker och investment grade bolag, däribland ett par fastighetsbolag. Nyemissionerna togs emot med förhållandevis gott intresse, vilket är positivt efter ett par turbulenta månader med låg aktivitet. Finansieringskostnaden för emitterande bolag är i de flesta fall påtagligt högre än vad den var i början på året, något som lägger grunden för en god avkastningsnivå i företagsobligationsmarknaden under kommande månader och kvartal.

Månadens största bidragsgivare var investmentbolaget Aker Horizons, med ägarintressen främst inom förnybar energi och teknologi för infångning av koldioxid. Sentimentet för bolag inom förnybar energi har stärkts under sommaren, delvis till följd av den pågående energikrisen i Europa och de förnärvarande mycket höga elpriserna. Aker Horizons dotterbolag Mainstream tilldelades under augusti en option på att utveckla en större havsbaserad vindkraftspark utanför Skottland.

Positiva bidrag erhölls även från de båda fartygsleasingbolagen Ocean Yield och SFL. Båda rapporterade under augusti stabil resultatutveckling för andra kvartalet, goda marknadsförutsättningar främst för container- och tankfartyg stärker bolagen genom minskad motpartsrisk.

Negativ påverkan på resultatet kom främst från försäkringskoncernen Sirius International efter att bolaget oväntat meddelat att det inte avser att förtidsinlösa en efterställd obligation. Sirius har under de senaste åren haft svag lönsamhet, bolagets finansiella stryka är trots detta alltjämt stark med en god solvensgrad. En strategiomläggning har dock medfört kraftigt förbättrade försäkringsresultat de senaste tre kvartalen. Den nya strategin syftar också till att sänka risken i bolagets investeringsportfölj, sammantaget förväntas därför förbättrad och mindre volatil intjäning under kommande kvartal.

Fastighetsbolag, däribland Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, utvecklades relativt svagt med ett mindre negativt bidrag. Få bolagsspecifika nyheter presenterade under månaden, sektorn påverkades negativt av den förnyade oron för ihållande hög inflation och kommande räntehöjningar.

Under månaden adderades en obligation med kort löptid från Dometic till portföljen. Löptiden på fondens exponering mot fastighetsbolag kortades ned genom att en obligation från Corem byttes mot ett företagscertifikat från samma emittent.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK-0.17%-3.15%0.57%22.66%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.