Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi december 2019

Likviditetsstrategi steg under december med 0,11 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,19 procent. Året avslutades starkt i företagsobligationsmarknaden, den goda riskaptiten från november höll i sig vilket medförde att kreditspreadarna gick ihop något. Aktiviteten i primärmarknaden var initialt hög men avtog mot slutet av månaden.

Bland de större bidragsgivarna återfanns Intrum som under månaden genomförde en refinansiering av delar av bolagets banklån. Den nya lånefaciliteten är större och med längre löptid än den tidigare, vilket stärker bolagets likviditetsprofil. Även obligationer från konsumentkreditbolaget 4Finance utvecklades väl tack vare tilltagande intresse och efterfrågan från investerare vilket gav understöd till kursutvecklingen.

Obligationer från Heimstaden Bostad påverkades positivt av nyheter om att Folksam och KPA Pension träder in som nya ägare i bolaget genom en investering via en riktad nyemission. Totalt tillförs Heimstaden Bostad drygt 7 miljarder kronor i emissionen och kan ses som ett steg på vägen i bolagets ambition att nå en högre kreditrating.

På den negativa sidan återfanns bland annat det norska färjerederiet Fjord1, vars obligationer föll tillbaka något efter att huvudägaren förvärvat fler aktier i bolaget och annonserat avsikter att slå samman bolaget med ett annat, av huvudägaren helägt, bolag. Ett sammangående skulle kunna medföra att Fjord1s finansiella ställning försämras, den föreslagna transaktionen medför därtill en viss oro för hur ägarstyrningen utövas och om intressena för minoritetsaktieägare och obligationsinvesterare tas tillvara på bästa sätt. Säkerställda bostadsobligationer gav som grupp ett mindre negativt bidrag till följd av stigande marknadsräntor.

Under månaden genomfördes en nyinvestering i en säkerställd obligation från Svensk Hypotekspension, Sveriges ledande aktör inom kapitalfrigörningskrediter. Fastighetsbolaget Sagax emitterade nya obligationer med förfall 2023 och delar av fondens innehav av obligationer från bolaget med kortare löptid byttes mot dessa. Mariefjärd, ett helägt dotterbolag till Klövern, lämnade portföljen då bolagets obligationer återlöstes i förtid.

Under årets sista månad valde Riksbanken att höja räntan med 0,25 procentenheter till 0 procent. Den svenska ekonomin fick därmed ett avslut på den penningpolitik med negativa räntor som har varit på plats sedan februari 2015. Samtidigt som räntan höjdes lämnades räntebanan oförändrad. Detta innebär att Riksbanken ser framför sig nästa höjning i slutet av 2022, således nästan tre år med 0 procent i styrränta. I en kommentar menar centralbanken att den svenska ekonomin nu går från en konjunktur som har varit starkare än normalt, till ett mer normalt läge.

Under månaden gick Storbritannien till valurnorna, där valet huvudsakligen stod mellan Boris Johnsons Tories med slogan, ”Få Brexit gjort” och Jeremy Corbyns Labour som var mer fokuserade på välfärden. Britterna var onekligen trötta på Brexit och röstade fram Boris Johnson med bred marginal. Tories lovar nu att genomföra Brexit innan den 31 januari 2020. Detta innebär dock att inget påtagligt kommer ske direkt, Storbritannien kommer fortsatt lyda under EU-lagar, dock börjar nya handelssamtal mellan EU och Storbritannien för att få fram ett avtal som kan röstas igenom. Om det inte har kommit ett avtal på plats innan slutet av 2020 lämnar landet EU utan handelsavtal, en så kallad hård Brexit.

Även handelskonflikten mellan USA och Kina har kommit närmare ett avslut i och med att partnerna kom överens om ett fas 1-avtal. Avtalet planeras signeras i mitten av januari 2020, ett första steg som medför att fortsatta samtal kommer ske mellan parterna. Fas 1-avtalet innebär att den förväntade höjningen av tullarna i december tas bort från båda sidor samt att tullarna som höjdes 1 september reduceras till hälften. Kina åtar sig också att köpa amerikanska jordbruksvaror under en tvåårsperiod. Fortsatta samtal under 2020 för ett fas 2-avtal är således att vänta.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve valde under sitt sista räntemöte att lämna räntan oförändrad inom intervallet 1,5 – 1,75 procent. Beskedet var väntat av marknaden. Federal Reserves ordförande Jerome Powell kommenterade att den amerikanska ekonomin är väl positionerad och att utsikterna är fortsatt gynnsamma. Även ECB valde som väntat att lämna styrräntan oförändrad under sitt decembermöte. ECB ser framför sig räntor på samma nivå eller lägre nivåer till dess att inflationen närmar sig inflationsmålet.

De nordiska och europeiska kreditmarknaderna visade under månaden fallande kreditspreadar i både investment grade- och det högavkastande segmentet. Stibor 3-månader noterades på 0,15 procent. Den svenska 10-åriga statsobligationen avslutade året på 0,14 procent efter att ha varit i positivt territorium under hela december.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK0,11%1,19%4,60%22,30%
Jämförelseindex-0,06%-0,54%-2,11%1,38%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.