Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi december 2020

Likviditetsstrategi steg under december med 0,44 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,54 procent. Aktier och företagsobligationer avslutade året positivt med mindre uppgångar under december, förväntningar om fortsatta stimulanser, avseende både penning- och finanspolitik, och inledandet av vaccinationer mot covid-19 understödde sentimentet.

Bland månadens största bidragsgivare återfanns SBB i Norden vars obligationer utvecklades starkt efter att bolaget emitterat förhållandevis stora volymer av euroobligationer, både seniora- och efterställda hybridobligationer. SBB fortsatte under månaden med sina höga ambitioner om expansion, dels genom att höja sitt bud avseende det norska fastighetsbolaget Entra, dels genom att förvärva en majoritetspost i den mindre svenska sektorskollegan Offentliga Hus.

Även kredithanteringsbolaget B2 Holding utvecklades starkt efter att bolaget genomfört ett andra återköp av bolagets obligationer med förfall 2021. Återköpet ses som en indikation på att bolaget är komfortabla med det kassaflöde som genereras och att investeringstakten för närvarande är måttlig, vilket bör medföra att skuldsättningen minskar.

På den negativa sidan återfanns främst säkerställda bostadsobligationer som backade marginellt till följd av något högre marknadsräntor.

Under månaden deltog fonden i en nyemission från norska Protector Forsikring, exponeringen mot B2 Holding minskades genom ovan nämnda återköp. Därtill utökades innehavet av obligationer från Intrum.

2020 avslutas med en händelserik månad där Brexit, nytt amerikanskt stimulanspaket och fortsatt rapportering om covid-19 präglade nyhetsflödet. Under månaden fick så det första covid-19-vaccinet ett nödgodkännande. Samtidigt som vaccineringen har startat i flertalet länder kommer nya orosmoln på himlen då spridningen av viruset fortsatt är omfattande och en muterad, än mer smittsam, virusstam har upptäckts i bland annat Storbritannien och USA.

I USA signerades till sist ett stimulanspaket av President Donald Trump, vilket också förhindrade en nedstängning av den offentliga sektorn i USA. Stimulanspaketet innefattar bland annat kontantstöd på 600 USD till varje medborgare samt utökad arbetslöshetsersättning. Eventuellt utökas kontantstödet till 2 000 USD, vilket stöds av både presidenten och den demokratiska majoriteten i representanthuset. Fortsättning lär följa då Joe Biden har indikerat att han vill se ännu större stimulansåtgärder efter att han tillträder. Fokus ligger nu på de två senatsomvalen i Georgia där Demokraterna behöver vinna båda platserna för att få en majoritet i senaten och därigenom en enklare väg till att driva igenom reformer och ytterligare stimulanspaket.

Den amerikanska centralbanken (Fed) lämnade som väntat styrräntan oförändrad och påtalade att Fed kommer fortsätta med tillgångsköp i minst nuvarande takt till dess att substantiella framsteg gjorts mot centralbankens mål. Sysselsättningen ökade i USA med 245 000 personer i november vilket var betydligt lägre än de förväntade 469 000. Detta var femte månaden i följd med en sjunkande ökningstakt i sysselsättningen.

Förutom covid-19 var den stora frågan i Europa om det skulle bli ett avtal i Brexit-förhandlingarna när deadline närmade sig. Lagom till jul kom då det efterlängtade beskedet att det blir ett avtal då Storbritannien gav EU tillgång till fiskevattnet under begränsad tid samtidigt som EU godkände att eventuella skiljedomar inte avgörs i Europadomstolen. Avtalet är dock inte formellt godkänt då varje enskilt EU-land ska rösta igenom avtalet i respektive parlament.

I Sverige skärpte regeringen sina restriktioner över hela landet på grund av den ökade smittspridningen. Svensk handel har kommit med statistik för november som visade på en sjunkande försäljning om 30% för klädhandeln jämfört med samma månad 2019. Det ska tilläggas att i dessa siffror är e-handel medräknad vilket är oroande siffror för den fysiska handeln. Restriktionerna verkar ha fått försäljningen i fysiska butiker att nästintill försvinna.

De europeiska och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden något fallande kreditspreadar. Stibor 3-månaders noterades till -0,05 procent i slutet av månaden.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK-0.17%-3.15%0.57%22.66%
Jämförelseindex    

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.