Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi december 2022

Coeli Likviditetsstrategi steg under december med 0,23%. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed minskat med 2,68 %. Den ökade riskaptiten med stigande aktiekurser och sjunkande kreditspreadar som präglat oktober och november stötte på visst bakslag när ECB kom ut med en mer hökaktig prognos om den framtida ränteutvecklingen. ECB höjde, som förväntat, styrräntan med 50 punkter men kommunicerade samtidigt att det var långt ifrån färdigt här, utan att räntan skulle fortsätta höjas väsentligt. Mycket talar alltså för ytterligare höjningar och att man höjer med 50 punkter i februari. Det råder således en viss skillnad i retoriken mellan FED och ECB, där den föregående kommunicerat att man nått en tillfredsställande nivå och att man nu kommer kunna dra ner på takten. Ur ett historiskt perspektiv kan nämnas att ECB brukar ligga tre till sex månader efter FED i retorik och riktning.

Europeiska marknadsräntor steg efter ECBs presskonferens och kreditspreadar på europeisk high yield ökade med 69 punkter. Kreditspreadar på nordiska bolag rörde sig däremot inte nämnvärt. Kreditpåslag på svenska high yield bolag indikerar nivåer på ca 7,5 procent vilket är mer än 2,5 procent över europeiska bolag.

Mycket talar för att 2023 snarare kommer att handla om hur låg tillväxten kommer att bli och hur en sämre konjunktur kommer att påverka bolagen snarare än rädsla för inflation och stigande räntor. Vi förväntar oss fortsatt volatilitet under 2023 samtidigt som utgångläget med höga kreditspreadar är helt annorlunda jämfört med ett år sedan.

Fastighetsbolag utvecklades blandat under december med relativt stor skillnad mellan olika bolag än vad som tidigare setts under hösten. Flera bolag rapporterade om fastighetsförsäljningar och nyemissioner som bedöms stärka deras kreditvärdighet. Störst positiv påverkan på resultatet kom från fastighetsbolaget Balder som genomförde en riktad nyemission i syfte att återköpa hybridobligationer. I andra ändan av skalan sågs SBB i Norden och Heimstaden, som rekylerade efter positiv utveckling under november.

God utveckling sågs även för kredithanteringsbolaget Intrum som under månaden placerade ett större obligationslån i marknaden. Trots att bolaget tvingade betala en ränta på 10 procent, sågs emissionen som lyckad då intresset från investerare var stort och bolaget nu stärker sin likviditet avsevärt. Även sektorkollegan B2 Holding utvecklades positivt.

Negativ påverkan på resultatet sågs främst från Storskogen vars obligationer kom under press efter att både Moody’s och S&P sänkt sina kreditratingar på bolaget. Sänkningarna motiverades av försämrade konjunkturutsikter och utmaningar med refinansiering av kommande skuldförfall under 2024. Storskogen har sedan tidigare kommunicerat att de avser sänka sin förvärvstakt och fokusera på att stärka sin balansräkning.

Inga väsentliga förändringar i portföljens sammansättning genomfördes.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK0.23%-2.68%0.78%23.25%


Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi januari 2023

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.