Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi februari 2022

Likviditetsstrategi backade under februari med 0,79 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed minskat med 0,75 %. Den negativa trenden från januari fortsatte under inledningen av februari. Månaden kom sedan att präglas av den tragiska händelseutvecklingen i Ukraina och Rysslands fullskaliga invasion av landet den 24 februari. Krigsutbrottet medförde ytterligare press på riskfyllda tillgångar med fallande kurser för både aktier och företagsobligationer. Energipriser, både olja och gas, sågs samtidigt stiga kraftigt. Det kraftig försämrade säkerhetspolitiska läget och ökade osäkerheten medförde därtill att priset på guld steg mot rekordnivåer och valutor som den amerikanska dollarn och schweizerfrancen stärktes.

Med det signifikant försvagade risksentimentet steg kreditspreadarna påtagligt både i Norden och i resten av Europa. Långa statsobligationsräntor steg samtidigt något under månaden, vilket pressade det generellt mer räntekänsliga investment-grade-segmentet i Europa.

Bland månadens positiva bidragsgivare återfanns försäkringsbolaget Protector och korta obligationer från kredithanteringsbolaget B2 Holding. Protectors bokslut visade på god tillväxt under året och ett förbättrat försäkringstekniskt resultat, dessutom stärktes solvensgraden långt över målnivån. B2 presenterade en stark bokslutsrapport med inkasseringar över prognos och en fallande skuldsättningsgrad. Under fjärde kvartalet ökade B2 sina investeringar och bolaget guidar för fortsatt goda investeringsmöjligheter under 2022.

Störst nedgångar märktes för obligationer från fastighetsbolag såsom SBB i Norden och Balder. Förutom den allmänna marknadsnedgången kom SBB under press efter att en (ö)känd hedgefond publicerat en rapport som klassade bolaget som icke investerbart. Rapportens kvalitet var dock högst bristfällig då den innehöll åtskilliga sakfel och insinuanta påståenden utan saklig grund. Såväl Balder som SBB presenterade sina bokslut som påvisade kraftigt stigande förvaltningsresultat och förbättrad räntetäckningsgrad.

Förhållandevis stora nedgångar noterades även för obligationer från försäkringsbolag såsom ALM Brand och If. Även säkerställda bostadsobligationer hade en negativ påverkan på resultatet till följd av stigande marknadsräntor och bredare kreditspreadar även i detta segment.

Under månaden deltog fonden i en nyemission av obligationer från Nordic Entertainment Group (Nent), som primärt är verksamt inom TV- och videostreamingtjänster i Norden. Två tredjedelar av Nents omsättning är i form av abonnemang på streamingtjänster (Viaplay) och traditionella betal-tv-paket. Den höga graden av abonnemangsintäkter ger stabil kassaflödesgenerering och intäktsvisibilitet. Därtill adderades en obligation med kort återstående löptid från Dometic, en tillverkare av utrustning för camping och friluftsliv. Tilläggsinvesteringar genomfördes i bland annat försäkringsbolagen Gjensidige och If.

Månadens stora händelse var Rysslands invasion av Ukraina, vilket helt dominerade nyhetsflödet mot slutet av månaden. Efter att regionerna Donetsk och Luhansk blivit erkända som självständiga stater av Ryssland och att Vladimir Putin sedermera godkänt den militära invasionen av Ukraina har Västvärldens svar blivit kraftiga ekonomiska sanktioner. Bland annat riktades sanktionerna mot ryska banker och Rysslands tillgång till kapital- och finansmarknaden. EU och USA har även infört personliga sanktioner mot oligarker och ledamöter i det ryska parlamentet. Som ett bevis på den historiska uppslutningen bakom sanktionerna, meddelade Schweiz att landet kommer agera i enlighet med dessa, trots sin historiska hållning om neutralitet. S&P har sedan sanktionerna infördes sänkt Rysslands kreditbetyg i två omgångar ned till CCC- från tidigare BBB-. Invasionen har även satt press på energipriser, speciellt i Europa där terminspriser visar att tysk el nu kostar c. 10 gånger mer än under 2019. Detta kan tänkas ge fortsatt skjuts till den redan höga inflationen, vilket skapar en stor problematik för den Europeiska Centralbanken (ECB).

Amerikansk kärninflation uppmättes under januari till 5,2 % jämfört med samma månad under föregående år, vilket är den högsta takten sedan april 1983. Samtidigt visade arbetsmarknadsstatistik en fortsatt stark ökning med 467 000 nya jobb utanför jordbrukssektorn, detta mot förväntningar på 150 000.

Månadens inflationsstatistik för Euroområdet visade på en inflationstakt om 5,1 % under januari. Kärninflationen sjönk dock något tillbaka till 2,6 % mot väntade 1,9 %. ECB lämnade räntorna oförändrade med uttryckte oro för den stigande inflationen. Kriget i Ukraina väntas spä på inflationstakten kortvarigt som följd av stigande energikostnader.

Även i Sverige noterades höga inflationssiffror under januari, där den viktiga målvariabeln KPIF exklusive energi steg till 2,5 %, vilket är den högsta noteringen sedan 2009.

De europeiska- och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden stigande kreditspreadar i både det högavkastande och investmentgrade segmentet. Stibor 3-månader noterades på -0,07 %. Den svenska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 0,54 % och har därmed stigit med 14 baspunkter under månaden. Den amerikanska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 1,83 %, 4 baspunkter högre än vid tidigare månadsskifte.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK-0.17%-3.15%0.57%22.66%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.