Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi januari 2020

Likviditetsstrategi inledde året med en uppgång på 0,26 procent under januari. Den starka trenden från avslutningen av fjolåret fortsatte in i januari. Efterfrågan understöds av fortsatta inflöden i företagsobligationsfonder och allmänt tilltagande riskaptit. I primärmarknaden var det hög aktivitet med många transaktioner, varav de flesta möttes med stort intresse och var övertecknade flera gånger om.

Bland månadens större bidragsgivare återfanns konsumentkreditbolaget 4Finance vars obligationer med förfall 2022 handlades upp ett par procent. Nämnda obligation har länge varit mycket lågt värderad i relation till bolagets obligationer med kortare löptid. Värderingsgapet har nu minskat något men är fortsatt, enligt vår mening, för stort och 2022-obligationen bör därför fortsätta att stärkas i pris.

Efterställda obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden gav likaså ett betydande avkastningsbidrag. Bolaget var aktivt i primärmarknaden och emitterade under månaden både seniora och efterställda obligationer. Emissionen av efterställda obligationer var övertecknad mer än fem gånger vilket resulterade i en för bolaget mycket attraktiv prissättning.

Laxuppfödaren Mowi, tidigare Marine Harvest, var i marknaden och emitterade nya femåriga obligationer. Fonden deltog i emissionen och valde samtidigt att avyttra delar av de obligationer med förfall 2023 som fanns i portföljen sedan tidigare. Prissättningen av de nya obligationerna blev tightare än vad som initialt guidades vilket medförde att 2023-obligationen handlades upp markant.

På den negativa sidan återfanns bland annat Melin Group vars obligationer backade ytterligare efter att en utredning lagt fram ett förslag om lägre inkassoavgifter i Norge. Förslaget, om det genomförs i sin nuvarande form, väntas leda till ett intäktsbortfall för Melin Group och därigenom pressa ner lönsamheten. Melin kom under månaden med en uppdaterad prognos avseende intjäning för 2020 som, utan att ta hänsyn till effekterna av förslaget, tyder på en viss förbättring jämfört med fjolåret. Ytterligare information från bolaget väntas i slutet av februari i samband med bokslutsrapporten.

Under månaden genomfördes nyinvesteringar i obligationer från spelutvecklaren Stillfront och det norska rederiet Klaveness Combination Carriers. Läkemedelsbolaget Orexo lämnade portföljen då obligationen ansågs vara fullvärderad. Därtill avyttrades obligationer från Hemfosa efter att bolaget nu fullt kontrolleras av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

Januari var minst sagt en händelserik första månad på det nya decenniet. Månaden startade med en eskalering i konflikten mellan Iran och USA, i och med en drönarattack från amerikanskt håll på en högt uppsatt iransk militär. De ökade oroligheterna medförde att priset på Brentolja steg till 68,5 dollar per fat (från 66 dollar per fat dagen innan). I skrivande stund har priset fallit tillbaka till cirka 58 dollar, vilket indikerar att spänningarna har släppt något. Gällande handelskonflikten mellan Kina och USA så signerades ett ”Fas ett”-avtal den 15 januari. Avtalet innebär en öppning för amerikanska bolag till den kinesiska ekonomin, samt att Kina åtar sig att inhandla varor och tjänster till ett värde om 200 miljarder dollar till 2021.

Under den senare delen av månaden har utbrottet av coronavirus påverkat framförallt de asiatiska börserna. Kina har försökt att stoppa smittspridningen genom att isolera flera städer och stänga ned arbetsplatser. Trots detta har viruset spridits till flera länder utanför Asien, än så länge utan kända dödsfall.

Ytterligare ett steg på vägen mot Brexit togs under januari då Storbritannien officiellt lämnade EU. Fokus kommer nu vara att få fram ett nytt handelsavtal med EU under 2020. Storbritannien står även utan handelsavtal med övriga världen och måste därmed även förhandla fram om dessa. Dessutom har det inom Storbritannien börjat blossa upp frågor om skotsk självständighet igen efter att det skotska partiet SNP gick starkt i senaste valet. Handels- och självständighetsfrågor kommer därmed var aktuella i Storbritannien även under 2020.

ECB lanserade under månaden en ny strategisk översikt, vilken ska fortgå under resten av året. Detta kommer samtidigt som starka röster börjar höjas inom unionen för en uppdatering av inflationsmålen till mer dynamiska mål. Bland annat var chefen för Bank of France och den nederländska guvernören ute med förslag på uppdaterade inflationsmål. Tysk inflationsstatistik för månaden visade på en ökande inflation med prisökningar på 1,6 procent, fortsatt under ECB:s mål om en inflation på 2,0 procent. Detta är nionde månaden i följd som Tyskland inte når upp till inflationsmålet. Samtidigt visade EU-harmoniserade priser ett fall på 0,8 procent och påvisar en del av utmaningen ECB står inför.

De europeiska- och amerikanska kreditmarknaderna visade under månaden stigande kreditspreadar i framförallt det högavkastande segmentet. Den nordiska kreditmarknaden har däremot varit opåverkad och har sett fallande kreditspreadar under månaden i det högavkastande segmentet. Stibor 3-månader noterades på 0,19 procent, vilket är en liten uppgång, noterbart är att 3-månaders räntan noterades på 0,02 procent så sent som i mitten av december. Den svenska 10-åriga statsobligationen som avslutade året på 0,14 procent har under januari åter sjunkit under 0 och noterades på -0,04 procent den 31 januari.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK0,26%0,26%4,46%22,62%
Jämförelseindex-0,05%-0,05%-2,08%1,33%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.