Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi januari 2021

Likviditetsstrategi steg under januari med 0,47 procent. Efter en stark avslutning på förra året minskade den globala riskaptiten något under januari, vilket resulterade i mindre nedgångar på de ledande börserna, med Stockholm som ett av undantagen. I företagsobligationsmarknaden utvecklades kreditspreadarna överlag sidledes i både USA och Europa medan utvecklingen i Norden var mer gynnsam med något tightare spreadar.

ECB och amerikanska Federal Reserve beslöt under månaden att hålla sina respektive styrräntor oförändrade. Båda centralbankerna framhöll att de ser utmaningar för konjunkturen i närtid och avser att behålla den expansiva penningpolitiken framöver. ECB meddelade att tillgångsköpen kan komma att minskas om den underliggande ekonomin så tillåter, men även beredskap för att lansera fler åtgärder om den ekonomiska utvecklingen skulle försämras.

Rapportsäsongen har hittills erbjudit positiva besked från en handfull emittenter som finns i fonden. Försäkringsbolagen Tryg och Gjensidige rapporterade sina högsta försäkringsresultat någonsin för 2020 och båda uppvisade mycket solida solvenspositioner. Fastighetsbolaget Castellum presenterade starka siffror för fjärde kvartalet med positiv nettouthyrning och hyreshöjningar. Omvärderingar av fastigheter var väsentligt positiva, delvis på grund av en villkorad avyttring av en portfölj med äldre logistikfastigheter till Blackstone, och bidrog till att lyfta resultatet.

Månadens största bidragsgivare var Golar LNG Partners vars obligationer steg kraftigt efter att New Fortress Energy presenterat ett rekommenderat bud på bolaget. Golars obligationer har varit pressade då bolaget stått inför en större refinansiering som dragit ut på tiden. Om budet går igenom avser köparen att omgående återbetala obligationerna.

Goda avkastningsbidrag erhölls även från shippingrelaterade obligationer, däribland Ocean Yield, Stolt Nielsen och Ship Finance, som utvecklades förhållandevis väl, efter att ha släpat efter i återhämtningen under det föregående halvåret. Kemikalietankrederiet Stolt Nielsen presenterade sitt årsbokslut som påvisade en hälsosam nedgång i skuldsättningen. Detta trots fortsatt utmanande marknadsförutsättningar, vilket indikerar god kostnadskontroll och disciplin avseende investeringar. Utsikterna för Stolt-Nielsen under det kommande året förefaller goda i takt med att den globala konjunkturen återhämtar sig. Därtill annonserade bolaget att de planerar att särnotera Stolt Sea Farm, som bedriver landbaserad fiskodling, vilket väntas synliggöra dolda värden och stärka likviditeten.

Kredithanteringsbolaget Hoist Finance bidrog också positivt, dock utan några bolagsspecifika nyheter. I slutet av månaden presenterade sektorkollegan Intrum, som också finns i portföljen, ett årsbokslut som var något bättre än förväntat. Intrum rapporterade inkasseringar på förfallna fordringar som översteg tidigare prognoser och uppgav att avkastningen på förvärvade portföljer nu är signifikant högre än för ett år sedan.

Även denna månad bidrog det absoluta flertaltalet av fondens räntebärande innehav positivt. Det enda innehavet som hade någon märkbar negativ inverkan på resultat var B2 Holding, där bid/offer-spreaden orsakade en mindre nedgång efter ett skifte till och utökning av positionen i bolagets FRN med förfall 2022. Under månaden adderades obligationer från Heimstaden AB till portföljen då bolaget utökade volymen av sitt obligationslån med förfall 2025.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK-0.17%-3.15%0.57%22.66%
Jämförelseindex    

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.