Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi juli 2019

Coeli Likviditetsstrategi steg under juni med 0,14 procent. Sedan årsskiftet har fonden därmed stigit med 0,99 procent. Utvecklingen i företagsobligationsmarknaden var förhållandevis stabil i både Europa och Norden under juli. Mot slutet av månaden tilltog dock volatiliteten en del med kreditspreadar inom framförallt high yield-segmentet. Investerarnas riskvilja tycks ha dämpats av att handelsförhandlingarna mellan USA och Kina verkar ha brutit samman och USA ännu en gång aviserat höjda tullar.

Största bidragsgivare i juli var Intrum som i sin kvartalsrapport som påvisade marginalförbättringar och en något lägre tillväxt än förväntad. Bolaget upprepade sina mål avseende tillväxt och skuldsättning och lanserade ett besparingsprogram för att stödja utvecklingen. Även återförsäkringsbolaget Sirius International gav ett betydande bidrag med stabil utveckling för bolagets efterställda obligationer.

På den negativa sidan återfanns främst konsumentkreditbolaget 4Finance vars obligationer fortsatte tappa något i värde, dock utan att några signifikanta nyheter presenterades från bolaget.

Få förändringar genomfördes i portföljen under månaden då aktiviteten var låg i både primär- och sekundärmarknaden. Innehavet av obligationer från 4Finance och Magnolia Bostad utökades. Därtill utökades innehavet av ett flertal företagscertifikat.

Utvecklingen på de finansiella marknaderna präglades under juli av tilltagande osäkerhet kring utsikterna för handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Risken för en avtalslös Brexit och ökande spänningar i Mellersta Östern.

I Europa fortsatte flertalet indikatorer falla och pekar alltjämt mot en svagare konjunktur. ECB öppnade under månaden upp för räntesänkningar och andra stimulansåtgärder senare under hösten. Svag statistik och möjligheten till en än mer expansiv penningpolitik bidrog till att sätta press på de långa statsobligationsräntorna: den tyska 10-åriga statsobligationen handlades som lägst till -0,50 procent och de 30 åriga obligationerna noterades under 0 procent. Även avkastningsnivån på svenska 10-åriga statsobligationen föll och noterades vid slutet av månaden till -0,20 procent.

I USA valde Federal Reserve (Fed) att sänka räntan med 0,25 procent. Räntesänkningen var väntad men kommunikationen från Fed var mindre ”duvaktig” än väntat varpå korta amerikanska statsobligationsräntor steg och den amerikanska dollarn stärktes.

Riksbanken meddelade i juli att reporäntan och ränteprognosen lämnas oförändrade. Riksbanken fortsätter därmed att signalera att en räntehöjning är sannolik mot slutet av innevarande år eller i början av nästa år. Inflationen i Sverige rapporterades något lägre än tidigare i våras, till stöd för Riksbankens prognos noteras att den underliggande inflationen, rensat för energipriser, stiger något och är nu strax under tvåprocentmålet. Tillväxten i Sverige rapporterades något lägre en väntat med en ökning på 1,4 procent under andra kvartalet. Konjunkturinstitutets barometerindikator fortsätter att falla vilket pekar på lägre fart i ekonomin under kommande kvartal.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK0,14%0,99%5,62%22,05%
Jämförelseindex-0,04%-0,31%-2,21%1,63%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.