Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi juli 2021

Likviditetsstrategi steg under juli med 0,16 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,67 procent. De globala marknaderna hade ytterligare en bra månad i juli, även om den snabba spridningen av deltavarianten av covid-19 hade en negativ inverkan på sentimentet i början av månaden. I obligationsmarknaderna var det lågrisksegmenten som utvecklades bäst när statsobligationsräntorna föll tillbaka i både USA och Europa. Den amerikanska realräntan noterades på den lägsta nivån någonsin under juli. Kreditspreadarna vidgades något, framförallt i det högavkastande segmentet. Nordiska företagsobligationer utvecklades relativt bättre än resten av Europa, dock med begränsad handel och små prisrörelser till följd av pågående sommarsemestrar.

Månadens största bidragsgivare var rapporterande Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Såväl hyresintäkter som driftsöverskott kom in cirka 10 procent högre jämfört med föregående år, tillväxten är främst ett resultat av genomförda förvärv. I rapporten justerades målet för att få kreditbetyg BBB+ till på "kort sikt", från att tidigare varit att få den nya ratingen senaste under det första halvåret 2021.

Även konsumentkreditbolaget 4Finance gav ett signifikant avkastningsbidrag efter meddelande om att den ena av bolagets två obligationer refinansierats och löptiden därmed förlängts med tre år. Med refinansieringen och tidigare genomförda återköp är siktet nu inställt på att refinansiera även bolagets andra obligation (som finns i Likviditetsstrategi) under hösten.

Under månaden genomfördes en investering i nyemitterade obligationer från Crayon Group, en globalt ledande konsult inom mjukvara och digital transformering. Crayon är verksamt i en marknad som är under strukturell tillväxt, de senaste åren har bolaget rapporterat stadigt ökande intäkter samtidigt som marginalerna förbättrats. Kundbasen är stor och diversifierad med en mycket hög andel återkommande kunder, vilket borgar för fortsatt gynnsam utveckling under kommande år. Därtill ökades andelen företagscertifikat i fonden gen om investeringar i ett flertal emittenter, detta som ett led i att begränsa risknivån.

Amerikanska centralbanken (Fed) meddelade som väntat om en oförändrad styrränta inom intervallet 0,0–2,5 procent, samt oförändrade stödköpsvolymer. Ordförande Powell anser fortsatt att den amerikanska ekonomin har en lång väg kvar till en stabil inflationsnivå och maximal sysselsättningsgrad. Oroande nyheter om Coronaviruset har inkommit under månaden i USA, i och med spridningen deltavarianten. De två sista veckorna steg infektionstakten med fyra gånger på nationell nivå, detta samtidigt som vaccinationstakten avtagit, cirka 50 procent av den amerikanska befolkningen är nu fullt vaccinerad.

Även ECB har under månaden uttryckt oro för deltavarianten och varnat att mutationen utgör en stor risk för euroområdets ekonomiska återhämtning. Centralbanken annonserade under månaden att de byter inflationsmål från max 2 procent till ett symmetriskt mål på 2 procent. En petitess kan tyckas, men detta öppnar upp för lägre räntor under en längre period än vad tidigare har prognosticerats och för fortsatt monetär stimulans. Centralbanken förväntar sig en inflationsnivå om 1,9 procent under innevarande år och 1,5 procent under 2022.

De europeiska- och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden något stigande kreditspreadar i både det högavkastande segmentet och investmentgrade-segmentet. Stibor 3-månader noterades på -0,02 procent, vilket är något högre än slutet av juni.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK-0.17%-3.15%0.57%22.66%
     

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.