Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi juli 2022

Likviditetsstrategi steg under juli med 0,71 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed minskat med 2,64 %. Efter ett mycket svagt första halvår sågs i juli en återhämtning för riskfyllda tillgångar med allmänt stigande börskurser och fallande kreditspreadar. Detta trots att den ekonomiska statistik som presenterades över lag var dyster och påvisade fallande ekonomisk aktivitet samtidigt som inflationen i de flesta västländer ligger kvar på mycket höga nivåer. Den positiva marknadsutvecklingen understöddes av bolagsrapporter för det andra kvartalet som aggregerat var bättre än förväntat, på börserna var kursreaktionerna för de rapporterande bolagen i många fall mycket kraftiga vilket delvis förklaras av relativt tunn handel.

Korta marknadsräntor steg i både Euroap och USA efter att såväl ECB som Federal Reserve höjt sina respektive styrräntor. Längre marknadsräntor föll dock tillbaka efter att framför allt Fed kommunicerat att nuvarande räntenivå är nära en neutral nivå och kommande räntehöjningar kommer att beslutas utifrån hur ekonomin utvecklar sig under kommande kvartal. I den nordiska företagsobligationsmarknaden var aktiviteten låg och utvecklingen var svagare än de i den europeiska marknaden med mer sidledes utveckling för kreditspreadarna. Detta medför att premien mot euromarknaden ökade under månaden vilket bådar gott för utvecklingen under augusti.

Störst positiv påverkan på resultatet kom från fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden och Balder vars obligationer återhämtade delar av de kraftiga kursfall som sågs under juni. Balders kvartalsrapport var över lag stabil med mer eller mindre oförändrade nyckeltal, bolaget utökade under kvartalet sina beviljade kreditlöften och bedöms därigenom vara väl positionerat för att möta kommande refinansieringar i kapitalmarknaden. Samhällsbyggnadsbolaget bjöd å andra sidan på en något svagare rapport med ett förvaltningsresultat som var sämre än förväntat och en ökad belåningsgrad. SBB fortsätter dock att sälja fastigheter i syfte att stärka balansräkningen, totalt har bolaget under året annonserat avyttringar för närmare SEK 11 miljarder, vilket kommer leda till lägre belåningsgrad när fastigheterna frånträds under kommande månader.

Positiva bidrag erhölls även från kredithanteringsbolaget Intrum efter att bolaget presenterat en solid kvartalsrapport som påvisade högre intäkter än förväntat och en god orderingång i CMS-affären. Bolagets operationella kassaflöde var starkt och under kvartalet ökades investeringstakten. Målet om att fram till årsskiftet sänka skuldsättningsgraden återupprepades. Även obligationer från försäkringsbolaget Gjensidige utvecklades väl efter en kvartalsrapport innehållande god tillväxt och försäkringsresultat som var starkare än väntat.

Under månaden genomfördes tilläggsinvesteringar i obligationer från bland annat Viaplay (tidigare Nordic Entertainment Group), Millicom, Intrum och Castellum.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK-0.17%-3.15%0.57%22.66%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.