Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi maj 2020

Likviditetsstrategi steg under maj med 0,84 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed minskat med 2,73 procent. Under maj fortsatte återhämtningen i företagsobligationsmarknaden. De första två veckorna bjöd mestadels på sidledes utveckling medan andra halvan av månaden kännetecknades av markant tightare kreditspreadar inom både investment grade- och high yield-segmenten.

Trots fortsatt betydande osäkerhet kring de ekonomiska konsekvenserna av pandemin var utvecklingen för riskfyllda tillgångar (aktier och företagsobligationer) positiv. Investerare tycks ta fasta på besked om att allt fler länder lättar på restriktionerna och öppnar upp för en återstart av ekonomierna. Därtill steg förväntningarna på omfattande finanspolitiska åtgärder och utökad penningpolitisk stimulans i Europa.

Bland månadens större bidragsgivare återfanns Ocean Yield, som under månaden presenterade sin kvartalsrapport, vilken i huvudsak var i linje med förväntan. Bolaget beslutade att minska aktieutdelningen med närmare tre fjärdedelar i syfte att stärka balansräkningen och säkra likviditeten. Ocean Yields intjäning backas upp av långa leasingkontrakt där 68 av bolagets 72 fartyg är kontrakterade med i snitt tio års kvarvarande löptid, till följd av den hastiga konjunkturnedgången har dock motpartsrisken ökat betänkligt.

Även telekomoperatören Millicom bidrog till månadens resultat trots en kvartalsrapport som kom in svagare än väntat. I samband med rapporten meddelades det att bolaget drar tillbaka tidigare utdelningsförslag och avbryter återköpen av egna aktier samtidigt som ett besparingsprogram lanseras - samtliga åtgärder bedöms vara positiva ur ett kreditperspektiv och väntas bidra till att förbättra bolagets finansiella styrka.

Likaså gav kredithanteringsbolaget Intrum ett signifikant avkastningsbidrag, bolagets kvartalsrapport påvisade minskad omsättning och ett lägre rörelseresultat som främst förklaras av nedvärderingar av bolagets portfölj med förfallna fordringar. Kassaflödet var dock starkt och rapporterades på en högre nivå än motsvarande kvartal förra året. Målsättningen om att nå en belåningsgrad i intervallet 2,5 - 3,5 gånger rörelseresultatet flyttas fram två år och väntas nu kunna uppfyllas först vid utgången av 2022.

På den negativa sidan återfanns främst Samhällsbyggnadsbolaget i Norden vars obligationer kom under press efter att S&P placerat bolaget på ”Credit Watch Negative”, vilket indikerar hög risk för nedgradering. Åtgärden från S&P motiverades av oro för bolagets förmåga att genomföra sedan tidigare planerade fastighetsförsäljningar efter det att SBB:s VD misstänkts för brott mot marknadsmissbrukslagen. Senare under månaden rapporterades att förundersökningen är nedlagd och att VD avskrivits från utredning.

Amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) har under månaden startat sina tidigare annonserade tillgångsköp i företagsobligationsmarknaden. Tillgångsköpen riktar sig emot obligationer inom investment grade-segmentet, men kan även inkludera så kallade ”fallen angels”–bolag, som tidigare haft en investment grade-rating men som under senare tid har nedgraderats till det högavkastande segmentet. Köpen sker via ETF:er genom fondförvaltaren Blackrock. Amerikanska börser har fortsatt i positiv riktning under maj, S&P 500 såg en uppgång om 3,5 procent och Dow Jones om 3,0 procent.

ECB:s tillgångsköp har under månaden stött på patrull då författningsdomstolen i Tyskland kommit fram till att vissa av tillgångsköpen strider mot tysk lag. EU-kommissionen svarade med att EU-rätten står över nationell rätt och att EU-domstolens utslag är bindande även för nationella domstolar. ECB har nu fått till augusti på sig att visa att tillgångsköpen har varit proportionella, vilket är ett krav från tysk sida. EU-kommissionen har även lämnat ett förslag om fortsatt stöd till coronadrabbade länder, denna gång med en gemensam återhämtningsfond om totalt 750 miljarder EUR. BNP siffror för första kvartalet i euroområdet släpptes från Eurostat under månaden. Dessa visade en krympande BNP om 3,2 procent för området som helhet, sämst utveckling visade Frankrike där BNP sjönk med 5,8 procent jämfört med 2019.

Likt Fed har den svenska Riksbanken anlitat Blackrock i samband med eventuella köp av företagsobligationer. Blackrock agerar i egenskap av extern konsult till Riksbanken och i uppdraget kommer en analys av den svenska företagsobligationsmarknaden att genomföras samt en utvärdering av alternativ till utformningen av ett program för köp av företagsobligationer. KPIF-inflationen i Sverige visade en nedgång om 0,4 procent i april, vilket är klart under Riksbankens förväntningar.

I Norge sänkte centralbanken under månaden oväntat styrräntan till noll och hänvisade till att låga räntor kan bidra till att dämpa den ekonomiska nedgången som landet drabbats av sedan starten av olje- och coronakrisen.

De europeiska och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden fallande kreditspreadar i både det högavkastande segmentet och investment grade-segmentet. Stibor 3-månader noterades på 0,18 procent, vilket är 11 baspunkter lägre än slutet av april. Den svenska 10-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till -0,05 procent och har därmed stigit 8 baspunkter under månaden.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK0,84%-2,73%0,43%18,96%
Jämförelseindex-0,02%-0,12%-1,91%1,26%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.