Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi maj 2021

Likviditetsstrategi steg under maj med 0,24 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,36 procent. Måttliga uppgångar sågs i både aktiemarknaderna och i företagsobligationsmarknaderna. Utvecklingen understöddes av generellt goda resultatrapporter och förhoppningar om fortsatt konjunkturåterhämtning. Stundtals dämpades utvecklingen av inflationsoro, vilket särskilt pressade så kallade tillväxtaktier. Inflationstakten i de flesta större ekonomier rapporteras just nu på förhållandevis höga nivåer, detta förklaras framförallt av att energipriser har kommit tillbaka till samma, eller något högre, nivåer än vad som sågs innan pandemin. Inflationsuppgången bedöms dock till stora delar vara övergående och väntas falla tillbaka senare under året.

Månadens största bidragsgivare var återförsäkringsbolaget SiriusPoint, som presenterade sin första kvartalsrapport sedan samgåendet mellan Sirius och Third Point. Rapporten påvisade både ett förbättrat försäkringstekniskt resultat och ett mycket starkt investeringsresultat.

Spelutvecklaren Stillfront bidrog också positivt till resultatet efter att bolaget emitterade nya fyraåriga obligationer och presenterade resultatet för det första kvartalet som var starkare än förväntat. Stillfront fortsätter att växa kraftigt genom förvärv, under kvartalet integrerades ytterligare tre spelstudios. Till följd av detta ökade skuldsättningen under kvartalet, dock fortsatt med marginal mot bolagets finansiella policy.

Fastighetsbolaget Fastpartner erhöll under månaden en investment grade-rating från Moody’s vilket medförde god värdeutveckling för bolagets utestående obligationer.

Mindre negativa avkastningsbidrag sågs från säkerställda bostadsobligationer som påverkades av marginellt stigande marknadsräntor.

Under månaden genomfördes nyinvesteringar i fastighetsbolaget NP3, elektronikdistributören DistIT och investmentbolaget Storskogen. De två senare bidrar framför allt till ökad diversifiering i portföljerna. NP3 bedöms vara intressant till följd av inriktningen på fastigheter med starka kassaflöden i norra Sverige, primärt inom segmenten industri och handel. Bolaget har de senaste åren uppvisat god tillväxt och stabil uthyrningsgrad.

Vattenfall lämnade portföljen efter att bolaget genomfört ett förtida återköp av delar av bolagets hybridobligationer. Därtill avyttrades obligationer från bland annat Hexagon, Nordic Entertainment Group och Svensk Hypotekspension.

I USA var månadens stora nyhet att sysselsättningssiffrorna var betydligt lägre än väntat. Utfallet visade på 226 000 nyanställda i arbetsmarknaden, vilket var markant under analytikernas förväntningar om åtminstone 700 000 nyanställda. Högre inflation har trots detta fortsatt varit ett tema i marknaden under månaden. Protokollet från FOMC visade att ledamöterna fortsatt anser att ekonomin är väsentligt under normalläge, men att det snart kan vara dags att inleda en diskussion om en minskning av tillgångsköpen. Det ska tilläggas att även om det tas beslut om minskade tillgångsköpen kommer penningpolitiken fortsatt vara expansiv.

Enligt statistik från Eurostat ökade inflationstakten i euroområdet till 1,6 procent under april. Utfallet var i linje med analytikernas prognoser. För samtliga EU-länder uppgick inflationstakten till 2,0 procent i april. Dock ska tilläggas att kärninflationen (rensat för bland annat energikostnader), var 0,9 procent i årstakt, långt ifrån ECB mål. IFO-index, vilket visar affärsklimatet i Europa, noterades på den högsta nivån sedan maj 2019. Samtidigt visar indexet att tjänstesektorn har stigit till den hittills högsta nivån under pandemin.

I Sverige publicerade SCB inflationsdata för april där KPI med fast ränta (KPIF) steg med 2,5 % på årsbasis, vilket var något högre än analytikernas förväntningar. Riksgälden aviserade under månaden att de avser emittera en 50-årig statsobligation om 10 miljarder SEK. Detta för att förlänga löptiden och minska ränterisken i den svenska statsskulden. Obligationen planeras att introduceras under sommaren.

De europeiska- och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden oförändrade kreditspreadar i både det högavkastande segmentet och investment grade-segmentet. Stibor 3-månader noterades på -0,03 procent, vilket är samma nivå som i slutet av april. Den svenska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 0,41 procent. Den amerikanska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 1,58 procent, vilket är något lägre än under slutet av april.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK-0.17%-3.15%0.57%22.66%
Jämförelseindex    

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.