Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi mars 2019

Likviditetsstrategi steg under februari med 0,13 procent. Sedan årsskiftet har fonden därmed stigit med 0,41 procent. Det goda stämningsläget i företagsobligationsmarknaden höll i sig under mars med stabila kreditspreadar och god aktivitet i primärmarknaden. En viss avmattning märktes dock i slutet på månaden till följd av ökad oro för den vikande konjunkturen. Marknaden understöds av inflöden i fonder, både bland investment grade- och high yield-fonder. Flertalet nyemissioner i den nordiska high yield-marknaden har mottagits väl med stor efterfrågan från investerarhåll.

Månadens största bidragsgivare var kemikalietankrederiet Stolt-Nielsen vars obligationer utvecklades väl efter ökad efterfrågan från investerarhåll. Efter ett utmanande 2018 med fallande rater kan marknaden för kemikaliefrakt nu komma att förbättras till följd av begränsad tillförsel av nytt tonnage samtidigt som efterfrågan väntas växa i god takt.

Även obligationer från Ahlsell presterade väl, bolaget har blivit uppköpt från börsen av ett riskkapitalbolag och obligationslånet kommer därför att inlösas i förtid under april. Ytterligare en bidragsgivare var Telia som under månaden höll en kapitalmarknadsdag. Bolagets rörelseresultat väntas komma in svagare under första halvåret 2019 jämfört med andra halvan av 2018. Trots detta vidhåller Telia sin guidning om ett operationellt fritt kassaflöde för helåret 2019. Utöver det annonserades ett ambitiöst mål om att bolaget siktar på att vara koldioxidneutralt, inklusive leverantörer, till 2030.

På den negativa sidan återfanns bland andra försäkringsbolaget Tryg och Nordea vars obligationer föll något i värde, dock utan att något av bolagen presenterat några signifikanta nyheter.

Under månaden genomfördes nyinvesteringar i obligationer med rörlig ränta från Coor Service Management och norska Hexagon Composites. Bland fondens investeringar i företagscertifikat adderades Dometic samtidigt som fastighetsbolagen Klövern och Wallenstam lämnade portföljen. Genomförda portföljförändringar resulterade i att exponeringen mot fastighetsbolag minskades med knappt 2 procentenheter.

Under mars påtalade den amerikanska centralbanken (Fed) ytterligare en gång att tålamod råder gällande kommande räntehöjningar. Vidare signalerar Fed att inga räntehöjningar ligger i korten under 2019. Dock påpekas det att den amerikanska arbetsmarknaden fortsatt är stark, men att ekonomisk aktivitet har sjunkit något jämfört med den starka statistiken från fjärde kvartalet 2018. Därtill sänkte Fed sin BNP-prognos för 2019 med en förväntad tillväxt om 2,1 procent, från tidigare 2,3 procent.

ECB meddelade under månaden att en höjning av räntan tidigast kommer ske under 2020, detta efter att tidigare ha indikerat att en räntehöjning skulle kunna ske efter sommaren 2019. ECB meddelade samtidigt att de avser att återinvestera, i sin helhet, sitt utestående tillgångsköpsprogram så länge det är nödvändigt för att stärka likviditet i marknaden. Med start i september kommer ECB dessutom att erbjuda europeiska banker långfristig finansiering i två omgångar med avsikt att stärka förhållandena i det finansiella systemet och främja en stabil övergång i penningpolitiken. Åtgärderna skall ses i ljuset av att konjunkturen nu ser svagare ut, utsikterna för både tillväxt och inflation i eurozonen har reviderats ned ganska kraftigt till 1,1 procent, från tidigare 1,6 procent och inflationsprognosen till 1,2 procent från tidigare 1,6 procent.

I Storbritannien fortsätter omröstningarna om Brexit och det börjar bli svårt att hålla reda på hur många gånger det har röstats för olika avtal. Britterna har fått en uppskjuten tidsfrist till den 12 april och riskerna för ett avtalslöst utträde bedöms ha ökat. April väntas bli en intressant månad då det förväntas lösningar på både brexittragedin och handelskonflikten mellan USA och Kina.

I Sverige kom SCB under månaden med siffror på inflationen för februari. KPI-inflationen hamnade på 1,9 procent, mot Riksbankens prognos som pekade på 2,3 procent. Inflationen är således fortsatt under både Riksbankens prognos och mål. Den förväntade konjunkturavmattningen kan ytterligare komma att försvåra för Riksbanken att nå målet och reser frågetecken kring möjligheterna till räntehöjningar under kommande år.

De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna såg i stort sett oförändrade kreditspreadar under mars utan några större rörelser. Långa statsobligationer fortsatte sin positiva trend med fallande räntor. En amerikansk 10-åring avkastar nu 2,41 procent, ned från 2,75 procent i början av månaden. Även europeiska statsobligationsräntor backade där till exempel avkastning på tyska 10-åriga obligationer föll till negativt territorium. Mest noterbart i Sverige är dock att STIBOR 3-månader gick över 0 procent för första gången sedan 2015.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK0,13%0,41%6,16%21,35%
Jämförelseindex-0,03%-0,14%-2,25%1,79%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.