Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi mars 2023

Coeli Likviditetsstrategi backade under mars med 0,13 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,80 %. Förhoppningar om att den globala konjunkturen skulle ha stark motståndskraft trots de snabbt och kraftigt stigande räntorna fick sig en törn i mars i samband med att svagheter i banksystemet bubblade upp till ytan. Även om problematiken runt bankerna i USA och Europa skiljer sig åt så är det, precis som med inflationen, ett tecken på de utmaningarna som skapas efter att centralbanker under lång tid stimulerat med låga räntor för att sedan snabbt trycka på bromsen.

Förutom risken att fler liknande situationer följer i spekulation om vilken som är nästa svaga bank så lär det påverka bankers möjlighet att ta risk och låna ut kapital. Följaktligen kan det bli det tuffare lånevillkor för bolag och privatpersoner vilket hämmar den ekonomiska tillväxten. Det här leder, å andra sidan, till att marknaden gör jobbet åt centralbankerna som därför kommer mjukna och inte längre behöver vara lika aggressiva med räntehöjningar.

För europeiskt vidkommande skapade övertagandet av Credit Suisse turbulens i kreditmarknaden när schweiziska myndigheter fattade beslut om att bankens så kallade AT1-obligationer skulle skrivas ner till noll. Att skuldägare skulle ta större förluster än aktieägare skapade stor osäkerhet om vilken prioriteringsordning som gäller i andra jurisdiktioner. Den europeiska centralbanken och flera banker kände sig därför manade att förklara att den normala prioriteringsordningen gäller och att Schweiz därför utgör ett undantag. Nedgången i AT1-obligationer i Europa och Norden blev därför kortvarig och de handlar återigen på samma nivåer som före det schweiziska agerandet.

Bankturbulensen och osäkerheten om den ekonomiska tillväxten resulterade i snabbt sjunkande marknadsräntor och stigande kreditspreadar. Den amerikanska 2-årsräntan sjönk som en sten från över 5 procent till 4 procent på tre dagar vilken var den största nedgången sedan 1982. Marknaden prisar nu in att den amerikanska centralbanken, efter juni, kommer behöva sänka räntan med nästan 100bp fram till årsskiftet. Kreditspreadar i Europa ökade från 350bp till över 450bp. I Norden fick vi se breda nedgångar flera sektorer men särskilt i fastighetsobligationer och i synnerhet de likvidare hybridobligationerna utställda i Euro.

Sammantaget bedömer vi att den nordiska marknaden hitintills varit balanserad under turbulensen vilket sannolikt berott på en tillfredsställande likviditet med relativt höga kassapositioner i fondsystemet.

Bland månadens större bidragsgivare återfanns Hoist Finance som under månaden annonserade förvärv av en relativt stor portfölj med förfallna konsumentkrediter i Sverige, därtill kommunicerades justerade finansiella mål. Hoist Finance befinner sig i en intressant position, en mycket god kapitaltäckning och tillgång till relativt billig finansiering via inlåning på konto bör möjliggöra investeringar och en ökad tillväxttakt. Säkerställda bostadsobligationer bidrog likaså positivt till följd av fallande marknadsräntor.

Negativ påverkan på månadens resultat kom främst från fastighetsbolag där större nedgångar noterades bland annat för Balder och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Sektorn pressades av oro för att bankerna kommer att vara mer restriktiva med sin utlåning till följd bankturbulensen. Balder presenterade ett erbjudande att köpa tillbaka alla bolagets utestående obligationer i svenska kronor med förfall under 2024 och 2025. SBB annonserade att de under kvartalet säkrat refinansiering av knappt 12 miljarder kronor, beloppet överstiger med bred marginal bolagets skuldförfall under 2023.

Fonden deltog under månaden i en nyemission fån Telia Company och obligationer från Scatec, som producerar förnyelsebar elkraft, adderades till portföljen. Därutöver skedde en nyinvestering i ett företagscertifikat från Tele2. De tre bolagen bedöms bidra till ökad diversifiering och vara relativt okänsliga för konjunktursvängningar.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Likviditetsstrategi – R SEK-0.13%1.80%8.09%25.47%

 

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Fredrik Tauson

Förvaltare

Fredrik Tauson

Förvaltare  • På Coeli sedan 2022
  • 20 års erfarenhet i finansbranschen
  • Civilekonom från Lunds Universitet

Fredrik har varit verksam i branschen sedan 2001. Han har förvaltat kreditfonder och hedgefonder på Catella Fonder och Nordic Cross Asset Management. Han har också arbetat som analytiker på Nordea och Öhman Fondkommission. Fredrik har civilekonomexamen från Lunds Universitet.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.