Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi november 2018

Coeli Likviditetsstrategi föll under november med 0,05 procent. Sedan årsskiftet har fonden därmed stigit med 1,49 procent. Utvecklingen i den nordiska företagsobligationsmarknaden var negativ med ökande kreditspreadar och fallande obligationspriser. Särskilt svag var utvecklingen för obligationer från fastighetsbolag efter att Castellum och Heimstaden Bostad i två större emissioner tvingats betala högre räntor än väntat för att attrahera kapital.

Under månaden gynnades fonden av positiva avkastningsbidrag från innehaven av säkerställda bostadsobligationer från bland annat Nordea Hypotek och Swedbank Hypotek. Även placeringarna i företagscertifikat, som utgör cirka 30 procent av portföljen, gav små men positiva bidrag till resultatet.

Obligationer från Golar LNG Partners gick emot strömmen efter att bolaget presenterat en förhållandevis stark kvartalsrapport. Förutom god operationell utveckling meddelade bolaget även att det kommer att sänka utdelningen, vilket ur ett kreditperspektiv är positivt. Fraktmarknaden för flytande naturgas (LNG) är för närvarande mycket stark med de högsta raterna på över sex år vilket bådar gott för intjäningen från bolagets fartyg som opererar med kortare kontrakt.

På den negativa sidan återfanns bland annat Kungsleden som handlades ned i linje med andra fastighetsbolag. Intrum Justitia återfanns också på listan över bolag vars obligationer utvecklades svagt.

Under månaden genomfördes framförallt nyinvesteringar i företagscertifikat från bland andra Hexagon och Bravida då allokeringen mot penningmarknadsinstrument ökades något. Därtill ökades innehavet av säkerställda bostadsobligationer – allt i syfte att begränsa risken i fonden. Volati lämnade portföljen då bolagets obligationer bedömdes vara fullvärderade. Bland fondens investeringar i shippingbolag genomfördes ett byte där Borealis Finance avyttrades till förmån för en investering i obligationer från Songa Containers med kortare löptid. Fondens kassa utgör fortsatt ca 10 procent fondförmögenheten vilket är betryggande och ger manöverutrymme i de volatila marknaderna.

November kännetecknades av fortsatt turbulens på de finansiella marknaderna med allmänt fallande riskaptit. De långa statsobligationsräntorna föll tillbaka något när investerarna sökte sig till mindre riskfyllda tillgångar. Mot slutet av månaden repade dock flera av de stora börserna mod igen och återhämtade åtminstone delar av nedgången.

I kreditmarknaderna var stämningsläget likaledes dystert med allmänt stigande spreadar och sjunkande obligationspriser. Marknadsbalansen påverkades negativt av fortsatta utflöden ur både europeiska och amerikanska fonder.

Många av de utmaningar som påverkade marknaderna negativt under oktober var aktuella även under denna månad: handelskonflikten mellan USA och Kina, överläggningarna kring Brexit och budgetförhandlingar i Italien.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve valde under månaden att behålla sin styrränta oförändrad och fortsatte att signalera att en räntehöjning är att vänta i december. I ett tal av Fed’s ordförande Jerome Powell uppgavs att nuvarande styrränta på 2,00–2,25 procent ligger ”strax under” neutral nivå. Tongångarna var något mjukare än förväntat och kan innebära att Fed inte kommer att höja räntan fullt lika mycket under nästa år som marknaden tidigare förutspått.

I Sverige rapporterades det att inflationen föll tillbaka något under oktober och är därmed återigen någon tiondel under Riksbankens prognos. Därtill presenterades statistik för BNP i Sverige som visade att den ekonomiska aktiviteten minskade med 0,2 procent under det tredje kvartalet, vilket var det första nedgången sedan 2013. Statistikreleaserna i november kan ses som argument mot en decemberhöjning från Riksbanken. En höjning i december bedöms fortsatt som trolig, men med allt fler signaler om att konjunkturen nu viker minskar sannolikheten för att Riksbanken skall kunna höja räntan mer än marginellt under kommande år.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK-0,051,49%5,77%21,04%
Jämförelseindex-0,07%-0,72%-2,17%2,03%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.