Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi november 2023

Likviditetsstrategi steg under november med 0,50 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 4,56 %.

Riskaptiten tog ett ordentligt skutt efter att amerikanska Federal Reserve och flera centralbanker lämnat besked om oförändrade räntor. Detta har tillsammans med fortsatt sjunkande inflation resulterat i snabbt fallande marknadsräntor och sjunkande kreditspreadar. Den amerikanska 10 åringen som varit en ledande taktpinne för hur riskaptiten utvecklas under året sjönk nära 80 punkter i november till 4,20 procent. Kreditspreadar på europeiska high yield obligationer sjönk nära 100 punkter ner till 370 punkter. Sentimentskiftet på marknaden har varit dramatiskt och marknaden prisar nu in fem sänkningar i USA och Europa och fyra sänkningar i Sverige. Centralbankerna är förvisso mjukare i sitt språk men budskapet ”higher for longer” är fortsatt huvudlinjen och det råder dissonans med marknadsprissättningen.

Även om rörelserna på räntor och kreditspreadar varit kraftiga är yieldnivåerna fortfarande historiskt höga, i synnerhet i Norden, och det är fortsatt krävande för många bolag att refinansiera sina skulder. Höga yieldnivåer ger ett positivt investeringsklimat på företagsobligationer på aggregerad nivå samtidigt som de höga finansieringskostnaderna i kombination med en mjukare konjunktur ökar riskerna i enskilda bolag. Sammantaget en spännande miljö för den aktiva och selektiva investeraren.

Säkerställda bostadsobligationer var även denna månad de största bidragsgivarna tack vare fallande marknadsräntor. Även fastränteobligationer från Sagax och Securitas utvecklades väl. Sagax genomförde en aktieemission, till en betydande premie, vilket mstärker bolagets finanser och möjliggör ytterligare förvärv. Securitas släppte en kvartalsrapport som påvisade ett ökat underliggande resultat och en något lägre skuldsättning.

Obligationer från kredithanteringsbolaget Hoist utvecklades också väl efter att Moody’s bekräftat bolagets kreditbetyg samtifigt som utsikterna ändrades till positiva från negativa. Beslutet motiverades av Hoists trovärdiga strategiomläggning sedan nuvarande VD Harry Vranjes kom till företaget, kombinerat med förbättrad effektivitet och lönsamhet.

Negativ påverkan på resultatet kom främst från Viaplay som sköt upp publiceringen av sin kvartalsrapport på grund av förhandlingar med dess största aktieägare, långivare och obligationsinnehavare angående en potentiell rekapitalisering av bolaget. Rapporten publicerades tidigt den första december och förslaget för att kapitalisera bolaget innefattade bland annat en större nyemission, nedskrivning av nominellt belopp på bolagets obligationer och att obligationsinnehavarna som kompensation för detta kommer att tilldelas aktier.

Under månaden adderades obligationer från Skanska och Getinge till portföljen samtidigt som innehavet av Aker Horizon avyttrades.

Graf

Fredrik Tauson

Förvaltare

Fredrik Tauson

Förvaltare  • På Coeli sedan 2022
  • 20 års erfarenhet i finansbranschen
  • Civilekonom från Lunds Universitet

Fredrik har varit verksam i branschen sedan 2001. Han har förvaltat kreditfonder och hedgefonder på Catella Fonder och Nordic Cross Asset Management. Han har också arbetat som analytiker på Nordea och Öhman Fondkommission. Fredrik har civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://.coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.