Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi oktober 2020

Resultatutvecklingen för Likviditetsstrategi sjönk med -0,09 procent under oktober. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 0,73 procent. Såväl företagsobligations- som aktiemarknaden slutade månaden i moll. För andra månaden i rad ökade spreadarna inom det högavkastande segmentet. Investment grade bolagen klarade sig bättre med mer eller mindre oförändrade spreadar över månaden, men med en svag avslutning under de sista dagarna. Riskviljan tyngdes återigen av den ökade smittspridningen och nya restriktioner i flera europeiska länder, däribland Tyskland och Frankrike.

I den nordiska primärmarknaden var aktiviteten något lägre jämfört med föregående månad, nyemissioner sågs främst från en handfull svenska fastighetsbolag.

En bit in i rapportsäsongen kan det konstateras att flertalet av de bolag som ingår i portföljen och har presenterat sina kvartalssiffror utvecklas väl, trots i många fall utmanande förutsättningar. Försäkringsbolagen Tryg och Gjensidige går mycket starkt med både premietillväxt och solid kapitaltäckning. Bland de mer konjunkturkänsliga bolagen kan Hexagon och Stolt-Nielsen lyftas fram. Hexagon nådde under kvartalet sin högsta rörelsemarginal någonsin trots en något vikande försäljning. Stolt-Nielsen överträffade marknadens förväntningar med råge, tack vare god kostnadskontroll steg marginalen och bolaget minskade belåningsgraden signifikant. Även bankerna har kommit in starkare än förväntat, såväl Nordea som DNB har rapporterat lägre kreditförluster än väntat och uppvisar betryggande nivåer för kapitaltäckning.

Bland månadens största bidragsgivare återfanns kredithanteringsbolaget B2 Holding, vars obligationer steg i värde efter att ett par sektorkollegor avlagt starka kvartalsrapporter med inkasseringar som överstigit tidigare prognoser och resultat som överträffade förväntningarna. Kvartalsrapporten från B2 väntas under första veckan i november.

På den negativa sidan återfanns bland annat obligationer från fastighetsbolag med negativa bidrag från bland annat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden och Balder. Samhällsbyggnadsbolaget rapporterade ett flertal fastighetstransaktioner där portföljen renodlas genom avyttringar av kontorsfastigheter och investeringar i vård- och omsorgsfastigheter. Inga nyheter presenterades från Balder.

Bland fondens investeringar i företagscertifikat adderades Catena och Castellum till portföljen. I övrigt genomfördes inga större förändringar i portföljen under månaden.

Investerarvärldens fokus har under månaden till stora delar varit det amerikanska presidentvalet. Valundersökningar visar fortsatt på en seger för Biden, men med valet 2016 färskt i minnet har marknaderna börjat ta höjd för ett scenario utan en klar vinnare och en mer utdragen process för att utse USA:s nästa president. Under sista veckan i oktober handlade aktiemarknaderna ned, bland annat sjönk S&P 500 med 5,6 procent, vilket är den sämsta veckan för indexet sedan mars.

Även coronaviruset har påverkat investerarsentimentet negativt under månaden. Smittspridningen har fortsatt att öka och Europa har passerat 10 miljoner fall. Som ett led av detta väljer allt fler länder att införa striktare restriktioner. I Tyskland stängs bland annat barer, restauranger och gym och Storbritannien väljer att i stort sett stänga ned landet under en månads tid för att minska smittspridningen.

Europeiska centralbanken (ECB) lämnade som väntat styrräntan oförändrad på 0,0 procent, även stödköpsprogrammet lämnades oförändrad. Samtidigt framhöll ECB att det kan komma ytterligare åtgärder mot slutet av året om tillväxten i euroområdet fortsätter tappa fart. BNP-utfallet under fjärde kvartalet 2020 bedöms enligt ECB kunna bli betydligt lägre än tidigare prognoser, speciellt om många länder väljer att införa strikta restriktioner. Statistik från Eurostat visar att BNP i euroområdet sjönk med 4,3 procent i det tredje kvartalet jämfört med samma kvartal ifjol. Dock visar det på en tillväxt om 12,7 procent jämfört med andra kvartalet 2020.

SCB publicerade konsumentprisindex för svensk del under månaden, vilken visade på en ökning om 0,4 procent under september, vilket var lägre än väntat. Den svenska Riksgälden har under månaden publicerat en uppdaterad prognos över det svenska budgetsaldot. Riksgälden räknar med ett underskott om SEK 256 miljarder under innevarande år, avsevärt bättre de drygt SEK 400 miljarder Riksgällende prognosticerade i maj.

De europeiska- och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden stigande kreditspreadar. Likt aktiemarknaderna påverkades kreditmarknaderna av det amerikanska valet och ökad smittspridning. Stibor 3-månaders fortsatte att gå ned och noterades till -0,07 procent i slutet av månaden. Den svenska tio-åriga statsobligationen visade en fallande räntenivå och noterades till -0,07 procent. Tysklands tio-åriga statsobligation visade fallande räntor med 10 baspunkter och noterades på –0,63 procent medan avkastningen på den amerikanska tio-åriga statsobligationen steg med 21 baspunkter och noterades på 0,88 procent i slutet av månaden.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK-0,09%0,73%3,43%23,20%
Jämförelseindex-0,01%-0,18%-1,64%1,20%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.