Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi september 2020

Likviditetsstrategi steg under september med 0,27 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 0,82 procent. Utvecklingen i företagsobligationsmarknaden var inledningsvis positiv, men i linje med de globala aktiemarknaderna vände dock riktningen i mitten på månaden. Riskviljan påverkades negativt av ökad spridning av coronaviruset i Europa och på grund av detta återinförda restriktioner. Därtill mattades sentimentet av att förhandlingarna om ytterligare finanspolitisk stimulans i USA gått i stå till följd av det låsta läget i kongressen inför höstens presidentval, som i sig riskerar att bli en nervkittlande historia.

I den nordiska primärmarknaden var det hög aktivitet med ett flertal transaktioner, varav ett par från förstagångsemittenter. De flesta emissionerna från de mer etablerade bolagen var kraftigt övertecknade och prissättningen justerades till förmån för emittenterna. Mot slutet av månaden avtog aktiviteten till följd av den tilltagande volatiliteten i marknaden och stundande rapportperiod.

Bland månadens största bidragsgivare återfanns Magnolia Bostad som emitterade en ny grön obligation samtidigt som en obligation med kortare löptid återköptes. Bolaget signalerade i samband med emissionen att efterfrågan på hyresbostadsfastigheter är fortsatt god vilket väntas leda till fler projektförsäljningar under slutet av året.

Även obligationer från Klarna Bank utvecklades starkt efter att bolaget under september genomfört en större aktieemission i syfte att fortsätta den internationella expansionen, särskilt i USA. I emissionen värderas Klarna till över 10 miljarder dollar, vilket gör bolaget till ett av de högst värderade privatägda fintech-bolagen.

På den negativa sidan återfanns framförallt obligationer från Intrum. Intrum påverkades negativt dels av att bolaget under månaden emitterade nya obligationer i två omgångar och av oro kring att återinförda restriktioner i Europa kommer att leda till en lägre takt för inkasseringar på portföljerna av förfallna konsumentfordringar.

Under månaden genomfördes en nyinvestering i obligationer från Dometic som levererar kylskåp och annan utrustning till fritidsfordon och båtar. Bolaget uppskattas för den höga andelen av försäljningen inom eftermarknad och service. Därtill spås den, för bolaget viktiga, amerikanska marknaden för fritidsfordon växa kraftigt under nästa år. Även obligationer från skogsbolaget SCA adderades till portföljen. SCA har mycket solida finanser och uppvisar stabila marginaler till följd av den integrerade affärsmodellen som grundar sig i ett stort ägande av skogsmark.

Övriga förändringar i portföljen bestod bland annat av att innehavet av obligationer från Magnolia Bostad skiftades till obligationer med förfall 2022 och att innehavet av obligationer från Mowi minskades något.

Riksbanken kom under månaden ut med ett penningpolitiskt protokoll, i vilken centralbanken fortsatt betonar att förutom omfattande stimulans från penningpolitiken, behövs också finanspolitiskt stöd under lång tid. Riksbanken betonar att de åtgärder som vidtagits innebär ”låga räntor och en stor mängd likviditet under överskådlig tid”. Riksbanken öppnar även för att reporäntan kan sänkas om förtroendet för inflationsmålet anses vara hotat. Samtidigt har Riksbanken gjort sina första stödköp i företagsobligationsmarknaden under månaden. Totalt har 300 miljoner SEK köpts in genom andrahandsmarknaden och Riksbanken meddelar även att de ytterligare stödköpen som annonserades under sommaren fortsatt står fast.

Statistik över den svenska arbetslösheten för augusti publicerades under månaden och visade 9,1 procent i arbetslöshet, vilket är 2,1 procentenheter högre än augusti 2019. Liknande statistik lämnades även för den amerikanska arbetslösheten under september där arbetslösheten noteras till 7,9 procent, vilket är en nedgång från augustisiffran på 8,4 procent. 661 000 nya arbetstillfällen skapades under månaden vilket var lägre än konsensusestimaten med förväntningar på 850 000 nya jobb. Samtidigt minskades USA:s inköpschefsindex för industrin mer än väntat då industriindexet sjönk till 55,4 i september där föregående månadsutfall var 56,0. En indexsiffra över 50 indikerar ökad ekonomisk aktivitet jämfört med månaden innan, vilket tyder på en fortsatt återhämtning i ekonomin om än i lägre takt än förväntat.

Regeringar har under månaden fortsatt med en expansiv finanspolitik, bland annat presenterade den svenska regeringen under månaden en omfattande budgetproposition med reformer för över 100 miljarder SEK under 2021 och 85 miljarder SEK under 2022. Förslaget innehåller satsningar över hela linjen med bland annat tillskott till välfärden, skattesänkningar och stimulanser till gröna investeringar. Även Frankrikes regering kom ut med en omfattande återhämtningsplan om 100 miljarder EUR, vilket är 4 gånger större än vid finanskrisen 2008. Denna återhämtningsplan har även den stora spår av gröna investeringar, närmare 30 miljarder EUR ska gå till ändamålet, bland annat ska en domestik vätgasindustri utvecklas.

Brexit-förhandlingarna tog under månaden ett steg i fel riktning då den brittiska regeringen tagit fram ett lagförslag som anses bryta mot utträdesavtalet med EU. Som bekant måste Storbritannien uppfylla utträdesavtalet för att slippa en hård Brexit. Således inget avslut på förhandlingarna i sikte.

De europeiska och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden en tudelad bild för kreditspreadar. Investmentgrade segmentet visade svagt fallande kreditspreadar medan det högavkastande segmentet visade något stigande kreditspreadar. Stibor 3-månaders gick återigen under 0 procent och noterades till - 0,05 procent i slutet av månaden. Även den svenska tio-åriga statsobligationen gick under 0 procent och noterades i slutet av månaden till -0,04 procent. Överlag noterades fallande räntor för 10-åriga statsobligationer där bland annat den tyska sjönk med 16 baspunkter och noterades på -0,56 procent.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK0,27%0,82%3,68%23,31%
Jämförelseindex-0,01%-0,17%-1,69%1,21%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.