Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond april 2020

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under april med 2,77 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed minskat med 10,89 procent. Under april återhämtades delar av den dramatiska nedgången som skedde i företagsobligationsmarknaden under månaden innan. Kreditspreadarna inom både investment grade och high yield segmenten gick ihop avsevärt, särskilt under de första två veckorna medan avslutningen på månaden bjöd på mer sidledes utveckling.

En stor del av den positiva utvecklingen kan tillskrivas att likviditeten i marknaden successivt förbättrades. Begränsad aktivitet i primärmarknaden och balanserade fondflöden har bidragit till stabiliseringen. Därtill har de omfattande stödåtgärderna från centralbankshåll bidragit positivt både genom de direkta likviditetstillskotten och indirekt genom att stärka investerarnas riskaptit.

Den panik och totala osäkerhet som kännetecknade marknadsutvecklingen i mars tycks därmed vara bakom oss. Kreditspreadarna är dock kvar på förhållandevis höga nivåer och marknaden tar därmed höjd för att det under kommande kvartal kommer vara fler bolag som tvingas till betalningsinställelser eller andra typer av kredithändelser till följd av den globala konjunkturnedgången.

Bland månadens större bidragsgivare återfanns främst Stolt Nielsen, Teekay LNG Partners och Ship Finance vars obligationer noterades 30 procent till 20 procent högre, de tre bolagen har obligationer i den norska marknaden och hörde till de sämst presterande i fonden under mars. Även Stillfront, Heimstaden Bostad och Millicom gav signifikanta resultatbidrag då obligationer från respektive steg med cirka 10 procent. Uppgången för dessa tre kan ses i ljuset av att de bedöms vara välpositionerade, visserligen i vitt skilda branscher, och kan förväntas stå emot en kraftigt försämrad konjunktur relativt väl.

På den negativa sidan återfanns främst danska Tryg Foriskring vars obligationer värderades ned, dock utan att någon handel rapporterats över börsen. Tryg presenterade sin rapport för det första kvartalet och uppvisade god tillväxt och ett förbättrat försäkringstekniskt resultat, sista raden tyngdes dock av ett negativt investeringsresultat. Även obligationer från försäkringsbolaget Sirius International handlades ned, bolaget är sedan slutet av mars i en strukturerad säljprocess. Inga konkreta nyheter om försäljningen presenterades under månaden, en uppdatering väntas i samband med rapporten för det första kvartalet.

Under månaden avyttrades obligationer från Songa Container och Laeringsverkstedet, där framförallt det förstnämnda bolaget bedömdes ha en relativt låg kreditkvalitet. Avyttringarna vidtogs för att minska risken i portföljen givet den förestående konjunkturnedgången och stramare finansieringsvillkor. Nyinvesteringar gjordes i obligationer från mätteknikbolaget Hexagon samt fastighetsbolaget Balder. Därtill utökades innehaven av efterställda obligationer från Vattenfall och Heimstaden Bostad. Investeringarna kunde ske till vad som bedöms vara attraktiva avkastningsnivåer och bidrar till ökade diversifiering bland fondens räntebärande innehav.

Inte helt oväntat präglades även denna månad av coronaviruset och dess påverkan på den globala ekonomin. Internationella valutafonden (IMF) släppte under månaden nya BNP-prognoser med en förväntad minskning om 3,0 procent under 2020 med en återhämtning om 5,8 procent under 2021. IMF varnar också för att världen kan stå inför en värre ekonomisk situation än under finanskrisen. Global belåningsgrad i förhållande till BNP förutspås enligt IMF stiga till cirka 85 procent under 2020, vilket är en markant ökning från 69 procent i slutet av 2019. Bland annat räknar IMF med att USA:s belåningsgrad väntas stiga till 107 procent av BNP från 84 procent.

Efter de hastiga och breda nedgångarna under mars har börserna återhämtat sig starkt under april, bland annat steg S&P 500 12,7 procent vilket var den bästa månaden sedan 1987. Amerikansk jobbstatistik har under månaden visat katastrofala siffror, sammantaget under mars och april har totalt cirka 30 miljoner amerikaner ansökt om arbetslöshetsersättning. För att sätta siffrorna i relation så har dessa nivåer på arbetslösheten inte setts sedan depressionen under 1930-talet. Amerikanska centralbanken (FED) har meddelat, likt Draghi gjorde i Euro-området, att centralbanken är villig att göra ”vad som krävs” för att stötta ekonomisk tillväxt. Bland annat har FED infört program för att erbjuda lån till företag, kommuner och stater i storleksordningen om 2 300 miljarder USD. Amerikanska kongressen har även den slagit på stora trumman och godkänt stödpaket till småföretag samt till utbredd virustestning.

ECB lämnade under månaden räntan oförändrad men uppdaterade sina kriterier för tillgångsköp till att även inkludera BB-ratade krediter. Främst härrör denna uppdatering till att omfatta statsobligationer, men även företagsobligationer kan komma att inkluderas givet att en nedgradering från investment grade segmentet har skett efter den 7 april. ECB har uppgett att de är redo att öka storleken på sina stödköp via sitt nya PEPP-program, vilket för närvarande omfattar 750 miljarder EUR. Även nya lån kommer genomföras till banker till minusräntor. Dessutom annonserade eurogruppmötet ett ekonomiskt krispaket med utlåning till företag om 200 miljarder EUR samt stöd till korttidsarbete och sjukvårdskostnader med ytterligare totalt cirka 340 miljarder EUR.

I Sverige har det varit en del debatt om Riksbanken borde återgå till negativ ränta, reporäntan lämnades dock oförändrad på 0,0 procent och Riksbanken argumenterar att nedgången i ekonomin är driven av restriktioner och oro för virusets spridning snarare än en finansiell nedgång. Därav skulle en lägre ränta inte uppnå önskad effekt, dock öppnar Riksbanken för att räntan kan komma att sänkas vid ett senare tillfälle vid en återhämtningsfas. Riksbanken har också inlett sitt köpprogram av företagscertifikat från icke-finansiella bolag. Svenska Konjunkturinstitutet har likt IMF under månaden sänkt sin tillväxtprognos för ett BNP fall med 3,2 procent under 2020 och en ökning med 3,5 procent under 2021 för svensk del.

De europeiska och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden fallande kreditspreadar i både det högavkastande segmentet och investment grade-segmentet. Stibor 3-månader noterades på 0,29 procent, vilket är en svag nedgång från sista mars. Den svenska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till -0,13 procent och har därmed stigit 3 baspunkter under månaden.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK2,77%-10,89%-5,79%3,01%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.