Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond april 2023

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under april med 0,35 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,23 %. %. Dramatiken i banksystemet som påverkade de finansiella marknaderna under mars lugnade ner sig under april. Möjligen tack vare resoluta åtgärder från myndigheter.

Det blir mer tydligt att tillväxten i ekonomin nu tappar fart och att peaken för räntor i så väl USA som Europa är nära. Den stora frågan är om vi går mot en mjuk eller hård landning vilket är svårt att sia om just i början på en nedgång. Arbetsmarknaden håller uppe hyggligt väl och bolagens vinstmarginaler är över lag stabila. Samtidigt vet vi att det finns fördröjningseffekter på arbetslöshet och vinstmarginaler som rimligen ger vika närmaste kvartal. Riskfyllda tillgångar som aktier och företagsobligationer prisar i dagsläget in en mjukare landning.

Rörelserna på ränte- och kreditmarknaden var under månaden som gick minimala. Långa marknadsräntor steg något samtidigt som kreditpåslag var mer eller mindre oförändrade. Nyemissionstakten i den nordiska kreditmarknaden var låg och marknaden präglades av en generellt god riskaptit i andrahandsmarknaden.

Utvecklingen för obligationer från fastighetsbolag var blandad, Balder och Heimstaden Bostad tillhörde månadens största bidragsgivare medan Samhällsbyggnadsbolaget och Heimstaden AB föll i värde. Kvartalsrapporterna från de större svenska fastighetsbolagen följer i stort samma mönster som avslutningen av fjolåret. Operationellt går sektorn starkt med ökade intäkter tack vare fortsatt låga vakanser och relativt höga hyresjusteringar från årsskiftet. Fallande fastighetsvärden och ökande räntekostnader sätter dock bolagen under press och flera bolag agerar för att minska sin skuldbörda genom exempelvis fastighetsförsäljningar och pausade planer för projektutveckling.

Obligationer från det förvärvsinriktade konglomeratet Vestum gav också ett starkt bidrag efter att bolaget meddelade att de sålt en portfölj av bolag till en riskkapitalfond. Likviden från försäljningen avses att användas till att återbetala lån. Transaktionen är positiv ur ett kreditperspektiv då den stärker gruppens kassaflöden och lyfter marginalerna.

De större svenska börsbolagen som hittills rapporterat för det första kvartalet har generellt lyckats överträffa förväntningarna med god utveckling både för omsättning och vinst. Starka rapporter har kommit både från verkstadsbolagen och från banksektorn. Ett bolag som däremot bommade förväntningarna var kredithanteringsbolaget Intrum vars resultat var något av en besvikelse till följd av ogynnsam kostnadsutveckling. Intrums skuldsättning rapporterades därför något högre under kvartalet, stick i stäv med den sedan länge uttalade målet om att reducera belåningen.

Fondens exponering mot sakförsäkringsbolag minskades något under då innehavet av obligationer från norska Protector reducerades. Från pappers- och förpackningsbolaget Billerud adderades ett ettårigt certifikat med en avkastning på närmare 4,9 %, tilltalande både tack vare kreditspread och marknadens prissättning av kommande ränteförändringar.


Coeli Nordisk Företagsobligationsfond R SEK

 Utveckling per andelsklass april

Fredrik Tauson

Förvaltare

Fredrik Tauson

Förvaltare  • På Coeli sedan 2022
  • 20 års erfarenhet i finansbranschen
  • Civilekonom från Lunds Universitet

Fredrik har varit verksam i branschen sedan 2001. Han har förvaltat kreditfonder och hedgefonder på Catella Fonder och Nordic Cross Asset Management. Han har också arbetat som analytiker på Nordea och Öhman Fondkommission. Fredrik har civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.