Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond augusti 2019

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under augusti med 0,44 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 3,11 procent. Utvecklingen i företagsobligationsmarknaden under augusti var inledningsvis avvaktande med fallande riskaptit bland investerarna. Under de sista två veckorna var dock tongångarna överlag positiva vilket bidrog till tightare kreditspreadar. Svaga konjunktursignaler tyngde sentimentet men balanserades av tilltagande förhoppningar på penningpolitiska lättnader. Kombinationen av de två medverkade till globalt fallande långräntor vilket gav ytterligare en skjuts till kursutvecklingen för fastränteobligationer.

Största bidragsgivare i augusti var Intrum vars obligationer har utvecklats väl efter bolagets kvartalsrapport släpptes i slutet på juli. Bolaget rapporterade förbättrade marginaler inom segmentet kredithantering och upprepade sina finansiella mål som bland annat syftar till att minska skuldsättningen. Fonden genomförde under månaden ett byte från en FRN (räntejusteringslån) med förfall 2023 till en fastränteobligation med förfall 2026.

Även obligationer från konsumentkreditbolaget 4Finance gav ett positivt bidrag till resultatet, efter att ha handlat svagt under större delen av året. Bolaget rapporterade ett något fallande räntenetto och modest tillväxt av låneportföljen. Rörelsekostnaderna var markant lägre och andelen problemkrediter minskade, bolaget tycks därmed vara på god väg att anpassa verksamheten till de regelförändringar som skett på några av dess huvudmarknader.

På den negativa sidan återfanns främst Melin Group vars obligationer värderades ned något inför kvartalsrapporten som presenterades i slutet på månaden. Rapporten var åt det svagare hållet där fortsatt tillväxt på terminaler och fakturatjänster ännu inte ger tillfredsställande finansiella resultat. Även obligationer från kredithanteringsbolaget B2 Holding handlade svagt efter att bolaget kom med en vinstvarning och ett VD-byte annonserats. Bolaget gjorde under andra kvartalet en större nedskrivning på sin portfölj av säkerställda krediter i sydöstra Europa.

Relativt få förändringar genomfördes i portföljen under månaden. Obligationer från Ocean Yield med förfall 2023 byttes mot efterställda obligationer från samma emittent. Innehavet av obligationer från B2 Holding utökades och det norska telekombolaget Ice Goup Scandinavia lämnade portföljen.

Augusti var en månad med fortsatt fokus på handelskonflikten mellan Kina och USA. President Trump införde i början av månaden nya tullar på varor till ett värde om 300 miljarder USD. Under den senare delen av månaden eskalerade konflikten ytterligare när Kina införde tullar på 75 miljarder USD av amerikanska varor. USA svarade med att höja tullavgiften på de redan annonserade tullarna, samt på ytterligare varor till ett värde av 250 miljarder USD, med startdatum 1 oktober. På temat handelskonflikt och något i skymundan av mediabevakningen har Japan tagit bort Sydkorea från handelns vita lista, vilket innebär att hundratals produkter som klassas som känsliga kommer omfattas av hårdare exportkontroller.

Rädslan för recession i ekonomin blossade på nytt upp under månaden då räntekurvan i USA inverterade, vilket innebär att en 10-årig obligation ger en sämre avkastning än en 2-årig. Detta gjorde att indexet Dow Jones Industrial Average hade sin största nedgång under 2019. En invertering av räntekurvan har varit vanligt förekommande 12–18 månader före en recession.

I Argentina sjönk den argentinska peson över 30 procent mot dollarn efter att oppositionen dominerade primärvalen. Oppositionskandidaten Fernandez har publikt sagt sig villig att försöka ändra avtalet med IMF om Argentinas låneprogram om han vinner valet i oktober.

I Storbritannien lyckades den nya premiärministern Boris Johnson skjuta upp återöppnandet av det brittiska parlamentet, vilket gör att det blir mer ont om tid för oppositionen att stoppa en avtalslös Brexit. Den 31 oktober går tidsfristen för ett avtal ut och den brittiska regeringen har framhållit att Brexit kommer ske vid detta datum, med eller utan avtal.

KPIF-inflationen i Sverige visade 1,5 procent under juli månad, vilket var något högre än både analytikerestimat (1,4 procent) och Riksbankens egna estimat (1,3 procent). Även KPIF exklusive energi var högre än väntat med en läsning om 1,7 procent. Dock ska det tilläggas att det var volatila prisförändringar under månaden, bland annat så steg matpriserna med 2 procent.

De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna har haft något stigande kreditspreadar i framförallt det högavkastande segmentet under månaden. Stibor 3-månader steg återigen upp till 0,0 procent under månaden. De långa statsobligationerna visade en positiv trend med fortsatt fallande räntor där de mest utmärkande har varit den tyska 10-åriga statsobligationen då avkastningen sjönk till - 0,71 procent och den amerikanska 10-åriga statsobligationen som nu handlas 1,5 procent.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK0,44%3,11%9,77%15,56%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.