Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond augusti 2023

Nordisk Företagsobligationsfond (Klass R) backade under augusti med 0,03 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,03 %.

De finansiella marknaderna och riskaptiten för aktier och företagsobligationer fortsätter dansa efter den amerikanska räntemarknadens pipa. Under augusti månad steg den amerikanska 10-åriga marknadsräntan till 4,35 procent, den högsta nivån sedan 2007. Följaktligen handlade aktier svagt och kreditspreadar ökade, om än marginellt.

Den högre räntenivån förklaras framför allt av ett ökat utbud från FED och ett ökat upplåningsbehov tillsammans med en nedgraderingen av det amerikanska kreditbetyget. Underliggande fortsatt stark amerikansk ekonomi och en stark arbetsmarknad bidrar naturligtvis också till att marknadsräntorna ligger kvar på höga nivåer. Marknaden är nu tudelad om vi sett den sista höjningen från FED eller om en till höjning återstår.

Medan den amerikanska ekonomin visar styrka ser det mörkare ut för industritunga länder som Tyskland, Sverige och Kina. På det stora hela är trenden med sjunkande inflation intakt men i en möjligen lägre takt vilket medför att det högre ränteläget kan komma att bestå längre än vad många hoppats på.

Vår bedömning är att vi befinner oss på eller mycket nära en räntetopp vilket innebär en attraktiv ingångspunkt för investeringar i räntebärande instrument. Skulle vi trots allt se snabbare fall i global tillväxt än vad som nu prisas in kan kreditspreadar komma att öka något samtidigt som marknadsräntor då bör sjunka undan och därmed bidra med viss buffert.

Bland månadens större bidragsgivare återfanns kredithanteringsbolaget B2 Holding efter att bolaget släppt en stark kvartalsrapport som överträffade förväntningarna. B2 ökade såväl omsättning som rörelseresultat med ca 20 %, skuldsättningsgraden var oförändrad och fortsatt bland de lägsta i sektorn. Obligationer från fastighetsutvecklaren Magnolia Bostad utvecklades också väl. Magnolia rapporterade tidigare i somras om fortsatt låg aktivitet i marknaden och inga projektförsäljningar i kvartalet. Likviditeten är dock på en acceptabel nivå inför skuldförfall under 2023-’24, bolagets soliditet rapporterades marginellt starkare och huvudägaren Areim har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i bolaget. Ett positivt bidrag erhölls även från fastighetsbolaget Castellum efter att bolaget emitterat nya obligationer för första gången på över ett år.

Negativ påverkan på månadens resultat kom främst från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. SBB meddelade under månaden att de slutfört en transaktion där bolaget tillförs drygt 2 miljarder kronor genom en saminvestering i bolaget bostadsfastigheter. Även om transaktionen var ett steg i rätt riktning, räckte det inte för att övertyga marknaden och misstron mot SBB och dess förmåga att hantera skuldförfallen under nästa år ökade påtagligt. Fondens sista innehav av obligationer från SBB avyttrades under månaden.

Under månaden adderades obligationer från säkerhets- och bevakningsföretaget Securitas till portföljen, investering bidrar till ökade riskspridning och bolaget uppskattas främst för dess trygga intjäning och stabila kassaflöden. Efter genomförda förvärv väntas Securitas under kommande år kunna förbättra marginalerna genom ökat teknikinnehåll vilket bedöms kunna stärka bolaget kreditprofil.


Graf utveckling andelsklass Nordisk Företagsobligationsfond

 

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Fredrik Tauson

Förvaltare

Fredrik Tauson

Förvaltare  • På Coeli sedan 2022
  • 20 års erfarenhet i finansbranschen
  • Civilekonom från Lunds Universitet

Fredrik har varit verksam i branschen sedan 2001. Han har förvaltat kreditfonder och hedgefonder på Catella Fonder och Nordic Cross Asset Management. Han har också arbetat som analytiker på Nordea och Öhman Fondkommission. Fredrik har civilekonomexamen från Lunds Universitet.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.