Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond december 2021

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under december med 0,31 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 5,02 procent. Året avslutades med positiva tongångar i finansmarknaderna med allmänt stigande kurser för riskfyllda tillgångar som aktier och företagsobligationer. Efter ett par svagare månader stärktes riskaptiten trots ökad smittspridning, med efterföljande restriktioner, och besked om minskad penningpolitisk stimulans från bland annat amerikanska Federal Reserve. Avtagande aktivitet i den nordiska primärmarknaden medförde ökade efterfrågan på obligationer i andrahandsmarknaden vilket bidrog till den positiva utvecklingen.

Bland månadens största bidragsgivare återfanns Norske Skog som i slutet av november höll en kapitalmarknadsdag. Bolaget framhöll då att marknadsbalansen för publikationspapper är stark och ger utrymmer för prishöjningar. De båda projekten för att ställa om produktion från papper till kartong rapporterades fortlöpa enligt plan både kostnads- och tidsmässigt.

Konsumentkreditbolaget Bayport fortsatte sin starka trend från november och obligationerna fortsätter att närma sig par inför en förväntad refinansiering under andra kvartalet.

Obligationer från fastighetsbolaget Balder utvecklades positivt efter att S&P reviderat bolagets utsikter till ’stabila’ efter att det stått klart att budet på norska Entra fick en låg acceptansgrad. Även kredithanteringsbolaget Intrum gav ett märkbart positivt bidrag när dess obligationer återtog delar av senhöstens nedgång.

Viss negativ påverkan på resultatet kom från säkerställda bostadsobligationer som backade till följd av stigande marknadsräntor.

Under månaden adderades obligationer från Yrkesakademin till portföljen, bolaget är ledande inom uppdrags- och arbetsmarknadsutbildningar i Sverige. Efter ett par tuffa år har Yrkesakademin med en ny ledning på plats genomgått en turnaround med markant förbättrad lönsamhet. Bolaget bedöms vara väl positionerat för de ökade satsningar på matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildningar som väntas till följd av uppgången i arbetslöshet. Tilläggsinvesteringar gjordes i efterställda obligationer från Ålandsbanken och Protector Forsikring.

Under årets sista månad meddelade amerikanska centralbanken (Fed) att nedtrappningen av tillgångsköpen utökas från nuvarande USD 15 miljarder till USD 30 miljarder per månad. Detta som respons för ökande oro över inflationen och att den potentiellt inte är lika temporär som Fed först antog. Ledamöterna i Fed förväntar sig tre räntehöjningar under 2022, jämfört med den förväntade halva höjningen som tidigare kommunicerats (via dot plots), därmed har ett tillbakadragande av den expansiva penningpolitiken inletts. Inflationstakten visade på en uppgång om 6,8 procent under senaste mätningen (november), vilket är den högsta mätningen sedan juni 1982.

President Joe Biden signerade ett nytt lagförslag angående finansiering till den offentliga verksamheten i början av december vilket förhindrade att den amerikanska statsapparaten tvingades stänga ned. Detta skjuter upp finansieringsproblematiken ytterligare en gång, med nästa hållplats i mitten av februari.

Under månaden justerade ECB upp sina prognoser för inflationen betydligt jämfört med tidigare månader. Ordförande Lagarde kommunicerade att den kraftiga upprevideringen till stora delar beror på ökningen i energipriserna. Inflationen spås landa på 2,6 procent i eurozonen under 2021 jämfört med tidigare 2,2 procent och 3,2 procent under 2022 jämfört med tidigare 1,7 procent.

Från svenskt håll visade Riksbankens protokoll att ledamöterna fortsatt ser behov i expansiv penningpolitik för att nå målet om en inflation om 2 procent. Under november visade data från SCB att inflationen steg med 3,6 procent i årstakt, vilket var strax över marknadens förväntningar om 3,4 procent och den högsta noteringen sedan december 1993. Även i Sverige var energi och drivmedelspriserna en stor bakomliggande orsak till uppgången, rensat för dessa siffror låg inflationstakten på 1,9 procent.

Strax innan julafton meddelade den svenska regeringen om nya restriktioner innehållandes hemarbete, sittande servering och en meters avstånd på restauranger, sammankomster för fler än 20 personer får enbart ske sittandes, samt att max 50 personer för träffas i privata sammankomster. Ökad smittspridning och oro för Omicronmutationen är skälen bakom de nya restriktionerna.

De europeiska- och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden fallande kreditspreadar i både det högavkastande och investmentgrade segmentet. Stibor 3-månader noterades på -0,05 procent. Den svenska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 0,29 procent och har därmed stigit med 12 baspunkter under månaden. Den amerikanska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 1,52 procent, 9 baspunkter högre än vid tidigare månadsskifte.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligation R SEK-1.90%-10.08%-5.06%7.77%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.