Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond februari 2020

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) sjönk under februari med 0,97 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed minskat med 0,33 procent. Månaden bjöd på en dramatisk utveckling i de finansiella marknaderna. Under de första tre veckorna vidhölls den positiva trenden, den avslutande veckan bjöd dock på kraftiga kursfall för i princip alla riskfyllda tillgångar. Den utlösande faktorn var att marknaden över en helg helt tyckts ändra inställning kring de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 virusets spridning.

I kreditmarknaderna noterades markant högre kreditspreadar med värst utveckling för amerikanska high yield-bolag där spreadarna ökade med cirka 140 baspunkter. Även i de europeiska och nordiska marknaderna steg kreditspreadarna markant om än inte fullt lika mycket som de amerikanska. Aktiviteten i primärmarknaden var initialt hög med ett flertal transaktioner, mot slutet av månaden avstannade dock aktiviteten helt och ett antal annonserade emissioner ställdes in.

Bland de positiva bidragsgivarna återfanns konsumentkreditbolaget 4Finance som i slutet av månaden presenterade sitt bokslut. Räntenettot kom in lägre jämfört med föregående år men kompenserades av god kostnadskontroll och en något lägre andel kreditförluster. Bolaget fortsätter ha fokus på lönsamhet och styr över utlåningen mot kundsegment med högre kreditvärdighet.

Även bostadsutvecklaren Magnolia Bostad gav ett positivt avkastningsbidrag, bolagets bokslutsrapport påvisade en markant omsättningsminskning under året samtidigt som resultatet förbättrades avsevärt tack vare omvärderingar av fastighetsportföljen. Kommentarerna från bolagets ledning var genomgående positiva och efterfrågeläget bedöms som mycket gott. Magnolias likviditet är på en betryggande hög nivå och bolaget meddelade att de avser att återbetala den obligation som förfaller i maj 2020 utan att vända sig till marknaden för en refinansiering.

På den negativa sidan återfanns framförallt obligationer från norska Melin Group som kom under press efter att en utredning lagt fram ett förslag om lägre inkassoavgifter i Norge. Om förslaget genomförs i sin nuvarande form väntas det leda till ett kännbart intäktsbortfall för Melin Group och därigenom pressa ner lönsamheten. I slutet av månaden presenterade bolaget sin bokslutsrapport som påvisade ett förbättrat rörelseresultat för det fjärde kvartalet, prognosen för 2020 upprepades och indikerar en fortsatt förbättring av lönsamheten, exklusive eventuella effekter från lägre inkassoavgifter.

Intrum placerade sig likaledes på listan över negativa bidragsgivare då fondens obligationer föll i värde med dryga 6 procent. Innehavet av Intrum har relativt hög marknadsrisk, till följd av kombinationen av kreditspread och löptid, bolaget antas dessutom ha hamnat i skottgluggen till följd av att ca en femtedel av verksamheten är hänförlig till Italien. Även obligationer från Golar LNG Partners noterades med ett större kursfall, detta förklaras dock till stora delar av den mycket bristfälliga likviditeten i den norska delmarknaden. Golar rapporterade under månaden ett något starkare resultat än väntat för det fjärde kvartalet och något fallande skuldsättning. Bolaget väntas under kommande månader adressera ett kommande obligationsförfall, refinansieringen kan komma att inbegripa större förändringar i bolagsstrukturen och sannolikt även signifikant en minskning av utdelningen, som för närvarande bedöms vara på en ohållbart hög nivå.

Under månaden minskades innehavet av ett antal obligationer som bedöms ha relativt hög marknadsrisk, fordonsunderleverantören Swedish Electro Invest och pappersbolaget Ahlstrom Munksjö lämnade portföljen samtidigt minskades innehavet av obligationer från Teekay LNG Partners. Bland fondens innehav av obligationer från fastighetsbolag avyttrades innehavet från Kungsleden till förmån för en investering i Castellum. En tilläggsinvestering skedde i kemikalietankrederiet Stolt-Nielsen, trots att efterfrågan på bolagets tjänster är cyklisk bedöms utsikterna som goda. För första gången på flera år rapporterar bolaget att kontraktraterna förnyas på högre nivåer samtidigt som leveranserna av nytt tonnage väntas vara på låga nivåer under de kommande två åren.

De stora rubrikerna i nyhetsflödet under februari härrör utbrottet av coronaviruset som spreds sig från Asien till andra världsdelar. I nuläget finns det globalt cirka 84 000 kända fall och cirka 2 900 människor har omkommit till följd av viruset. De allra flesta av dessa fall finns i Kina, men även i Italien och Iran är det ett stort antal drabbade. Den ökade oron för en global pandemi har satt ett djupt avtryck på världens finansmarknader, där framförallt den sista veckan i februari gav stora nedgångar i de allra flesta riskfyllda tillgångar. Nasdaq Composites och S&P 500-indexen såg båda en nedgång på mer än 10 procent sett över veckan, vilket var den största nedgången under en vecka sedan finanskrisen 2008. Bolag som har handlats ned mest är föga förvånande resesektorn med flygbolag och kryssningsbolag i spetsen.

Effekterna av coronaviruset diskuterades på Federal Reservs (Feds) möte under januari och i skrivande stund vet vi att Fed gjorde en ”nödsänkning” i början av mars. Detta är den första sänkningen mellan två direktionsmöten sedan finanskrisen. Amerikanska börser tog initialt emot sänkningen förhållandevis väl med en liten uppgång, för att därefter snabbt handla ned och stänga dagen cirka -3 procent. Gällande handelsavtalet mellan Kina och USA annonserades det att Kina kommer halvera tullarna på amerikanska varor med värde om 75 miljarder USD från och med 14 februari. Detta ses som en del av fas 1-avtalet och det är positivt att avtalet fortgår som planerat.

Brexit är nu inne i övergångsfasen efter att Storbritannien lämnade EU under januari. Medlemsländernas EU-ministrar samlades under slutet av månaden i Bryssel och säger sig vara redo att erbjuda ett ”betydande, ambitiöst och omfattande” partnerskap med Storbritannien. Samtidigt förbereder Storbritannien sitt mandat inför förhandlingsstarten som väntas i början av mars.

ECB har köpt sig lite tid med sin strategiska översyn som ska pågå året ut. Statistik som utkom under månaden visade att Euroområdets BNP steg med 1,0 procent under fjärde kvartalet 2019 samt att inflationstakten uppgick till 1,4 procent i januari, båda siffrorna var i linje med förväntningarna. Tysk inflationsstatistik för februari visade en läsning om 1,7 procent vilket börjar närma sig ECB:s inflationsmål om 2 procent.

De europeiska- och amerikanska kreditmarknaderna visade under månaden kraftigt stigande kreditspreadar i både det högavkastande segmentet och investment grade-segmentet. Den nordiska kreditmarknaden har inte visat samma volatilitet under månaden, även om kreditspreadarna har gått isär även här. Stibor 3-månader noterades på 0,14 procent, vilket är en liten nedgång sedan januari. Den svenska 10-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden på -0,29 procent och har därmed fallit tillbaka kraftigt sedan årsskiftet. Den amerikanska 10-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden på 1,15 procent, noterbart är att för exakt ett år sedan stod den amerikanska 10-åriga statsobligation i 2,68 procent. Således ett kraftigt fall i räntenivåerna även i USA.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK-0,97%-0,33%5,94%15,21%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.