Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond februari 2024

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under februari med 0,46 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,98 %.

De förväntade räntesänkningarna har förskjutits framåt några månader såväl i USA som Europa. Inflationen fortsätter förvisso sin nedåtgående trend men inte i den takt som marknaden hade hoppats på vid inledningen av året. Riskaptiten har trots detta varit stark och aktie- och företagsobligationsmarknaden har tagit fasta på den långsiktiga trenden med sjunkande räntor tillsammans med en robust amerikansk ekonomi och vissa tecken på konjunkturåterhämtning i Europa.

Månaden uppvisade relativt små förändringar på räntemarknaden. Kreditspreadar fortsatte att minska såväl i Euroområdet som i Norden. Det är välkommet att se att kreditspreadar på fastighetsbolag nu kommit ner väsentligt från sina högstanivåer och att emissioner inom sektorn tagit fart. Sammantaget befinner vi oss i en fortsatt positiv miljö för företagsobligationer.

Obligationer från fastighetsbolag fortsatte sin starka trend från förra månaden och gav signifikanta avkastningsbidrag även under februari. Störst positiv påverkan på resultatet hade Castellum, bolagets bokslutsrapport bjöd på lite blandad kompott, hyresintäkterna steg och marginalerna förbättrades samtidigt som vakanserna ökade och värderingen av bolagets fastigheter justerades ned relativt mycket under fjärde kvartalet. Castellum bedöms dock stå stadigt efter fjolårets aktieemission och fastighetsförsäljningar. Balder gav också ett sörre bidrag efter att ha släppt en rapport som levde upp till förväntningarna med måttligt stigande intäkter och stabila marginaler. Efter rapporten genomförde Balder en aktieemission där likviden användes för att köpa tillbaka efterställda obligationer. Obligationer från Heimstaden AB skilde sig dock från mängden och föll i värde, detta efter att det operativa bolaget Heimstaden Bostad meddelat att det ställer in utdelningarna på sina aktier.

På den negativa sidan återfanns främst obligationer från Intrum som fortsatte att handlas svagt i inledningen av månaden. Den negativa trenden bröts dock efter att bolaget annonserat ett erbjudande om att köpa tillbaka delar av dess utestående obligationslån. Intrums återköp sänder signaler om att bolagets ledning är bekväm med likviditetssituationen och att återköpen på ett fördelaktigt sätt används för att minska skuldbördan.

Under månaden avyttrades obligationer från Storskogen och Dometic, i båda fallen framstod obligationerna som fullvärderade med begränsad potential för fortsatt överavkastning. Försäljningar skedde även av efterställda bankobligatioenr från Swedbank, SEB och Danske Bank. Fonden deltog under månaden i en emission av gröna obligationer från norska Scatec, som producerar förnyelsebar elkraft. Därtill utökades innehaven av obligationer från Gjensidige och DNB.

.

Fredrik Tauson

Förvaltare

Fredrik Tauson

Förvaltare  • På Coeli sedan 2022
  • 20 års erfarenhet i finansbranschen
  • Civilekonom från Lunds Universitet

Fredrik har varit verksam i branschen sedan 2001. Han har förvaltat kreditfonder och hedgefonder på Catella Fonder och Nordic Cross Asset Management. Han har också arbetat som analytiker på Nordea och Öhman Fondkommission. Fredrik har civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://.coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.