Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond januari 2024

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under januari med 1,51 %. De senaste tolv månaderna har fondandels-värdet därmed ökat med 3,40 %.

Som nämndes i förra månadsbrevet startade året med väl höga marknadsförväntningar om snabba och många räntesänkningar under 2024. Centralbankerna, å andra sidan, trummar på med sitt budskap om att man avvaktar med sänkningar tills dessa att tydligare och mer ihållande datapunkter kan motivera lägre styrräntor. Ekonomin och arbetsmarknaden i USA är fortsatt relativt stark vilket talar för en mjuklandning och gör FED mindre stressad att sänka. I Europa fortsätter inflationen att falla. ECB är ändå avvaktande och behöver visshet om att löneutvecklingen i området inte går åt fel hål innan räntesänkningar kan komma på tal. I Sverige lämnade Riksbanken räntan oförändrad på 4 procent men meddelade samtidigt att det nu är mindre risk för att inflationen biter sig fast och att räntesänkningar därmed kommer att komma tidigare än vad som tidigare kommunicerats.

Det råder sammantaget en ökad optimism där den ekonomiska nedgången förväntas bli mild samtidigt som trenden med sjunkande inflation är ihållande vilket gör att lägre räntor nu endast är en tidsfråga. Det en miljö som är gynnsam för företagsobligationer och kreditspreadar har också sjunkit undan de senaste månaderna.

Med allmänt positiva tongångar i den nordiska företagsobligationsmarknaden och förhoppningar om kommande räntesänkningar var obligationer från fastighetsbolag särskilt gynnade. Efter låg emissionsaktivitet under slutet av fjolåret valde flera fastighetsbolag att under januari komma till marknaden, Balder Castellum och Corem var några av bolagen som framgångsrikt emitterade nya obligationer. Hittills i år står fastighetsbolag för nästan hälften av obligationsemissionerna med över 8,5 miljarder kronor emitterade hittills. Genomsnittlig kreditspread för fastighetsbolag “BBB” 5-år beräknas till 207 bps, nivåer som inte observerats sedan före sommaren 2022. Bland månadens största bidragsgivare återfanns bland annat Heimstaden och Castellum.

Obligationer från återförsäkringsbolaget SiriusPoint utvecklades också väl efter en telefonkonferens där investerare uppdaterades om bolagets strategi och ställning. Ledningen bekräftade bolagets starka finansiella sits och att strategiomläggningen ger önskade resultat med förbättrad intjäning och en lägre riskprofil.

Obligationer från kredithanteringsbolaget Intrum föll under månaden efter att bolagets årsbokslut huvudsakligen levt upp till förväntningarna men ändå fick ett svalt mottagande. Bolagets skuldsättning minskade något under fjärde kvartalet samtidigt som rörelseresultat och marginaler försämrades. Därutöver annonserade Intrum en större försäljning av en portfölj med förfallna krediter – försäljningen stärker bolagets likviditetsprofil avsevärt samtidigt som intjäningsförmågan på längre sikt försämras. Därmed tvingades ledningen ännu en gång skjuta på målet skuldsättning från slutet av 2025 till någon gång under 2026.

Under månaden förkortades räntedurationen genom avyttringar av säkerställda obligationer från Swedbank Hypotek där likviden placerades i en FRN från DNB Boligkreditt, båda med AAA-rating. Obligationer med lång löptid från Securitas byttes mot kortare dito. Under månaden deltog fonden i emissioner av efterställda obligationer från Klarna Bank och Länsförsäkringar Bank.

Fredrik Tauson

Förvaltare

Fredrik Tauson

Förvaltare  • På Coeli sedan 2022
  • 20 års erfarenhet i finansbranschen
  • Civilekonom från Lunds Universitet

Fredrik har varit verksam i branschen sedan 2001. Han har förvaltat kreditfonder och hedgefonder på Catella Fonder och Nordic Cross Asset Management. Han har också arbetat som analytiker på Nordea och Öhman Fondkommission. Fredrik har civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://.coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.