Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond juli 2023

Nordisk Företagsobligationsfond (Klass R) steg under juli med 0,88 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,05 %.

Stämningsläget i de finansiella marknaderna var fortsatt positivt i juli, investerarnas riskaptit stöddes av ökande sannolikhet att Fed och ECB har nått toppen med sina respektive styrräntor. Med vikande tillväxt och svagare arbetsmarknad talar det mesta för att centralbankerna nu är mycket nära räntetoppen. Hur tillväxt och arbetsmarknad utvecklas under hösten samt hur snabbt inflationen fortsätter att falla avgör hur länge räntorna stannar kvar runt nuvarande nivåer. Marknaden prissätter i dagsläget fallande räntor först 2024 men prognoserna är mycket osäkra.

Under juli steg långa marknadsräntor något medan kreditspreadar minskade. Jämfört med europeiska och amerikanska kreditmarknaderna ser nordiska high yield marknaden fortsatt attraktiv ut. Den relativt stora andelen obligationer som emitterats från fastighetssektorn har resulterat i svagare riskaptit och tryckt upp avkastningskrav även för bolag utanför sektorn. Det medför att kreditspreadar och yieldnivåer fortfarande ligger avsevärt högre i Norden jämfört med Europa.

Bland månadens större bidragsgivare återfanns kredithanteringsbolaget Intrum, bolaget rapporterade något fallande marginaler samtidigt som skuldsättningen steg. Den positiva kursreaktionen kan förklaras av att ledningen annonserade nya åtgärder för att sänka belåningen, bland annat försäljningar av vissa affärsenheter och slopad utdelning för 2024. Obligationer från fastighetsbolaget Balder utvecklades också väl efter att bolaget rapporterat god operationell utveckling för det andra kvartalet med stigande hyresintäkter och stabilt låg vakansgrad. Balders kreditrelaterade nyckeltal var överlag oförändrade och bolaget har tillgång till en betryggande likviditetsreserv.

Obligationer från fastighetsbolag utvecklades relativt svagt även denna månad med negativa bidrag från bland annat Heimstaden. Heimstaden pressades på oro över att utdelningarna från Heimstaden Bostad, där lejonparten av gruppens fastighetstillgångar finns, kan komma att sänkas på grund av fallande fastighetsvärden. Streamingbolaget Viaplay återfanns också på listan över förlorare efter att bolaget i samband med kvartalsrapporten presenterat en ny strategi där expansionen utanför Norden avbryts samtidigt som omfattande kostnadsbesparingar lanseras.


Fredrik Tauson

Förvaltare

Fredrik Tauson

Förvaltare  • På Coeli sedan 2022
  • 20 års erfarenhet i finansbranschen
  • Civilekonom från Lunds Universitet

Fredrik har varit verksam i branschen sedan 2001. Han har förvaltat kreditfonder och hedgefonder på Catella Fonder och Nordic Cross Asset Management. Han har också arbetat som analytiker på Nordea och Öhman Fondkommission. Fredrik har civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.