Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond juni 2019

Nordisk Företagsobligationsfond (R SEK) steg under juni med 0,26 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 2,24 procent. Företagsobligationsmarknaden utvecklades starkt i både Europa och i Norden under juni. Efter den svaga utvecklingen i maj återvände investerarnas riskvilja efter det att såväl Federal Reserve som ECB signalerat att penningpolitiken kommer att inriktas på fortsatta stimulanser genom räntesänkningar respektive bibehållen låg styrränta.

Största bidragsgivare i juni var Telia vars efterställda obligationer steg med cirka 3 procent i värde utan att några signifikanta nyheter presenterades från bolaget. Den goda utvecklingen förklaras av såväl fallande europeiska statsobligationsräntor som allmänt tightare kreditspreadar. De allt lägre räntorna i euroland bidrog markant till resultatet under juni - de fyra främsta bidragande innehaven var samtliga fastränteobligationer i euro. Även fastighetsbolaget Kungsleden återfanns högt upp på vinnarlistan efter att bolaget erhållit en officiell investment grade-rating från Moody’s. I rapporten framhåller Moody’s att Kungsleden under de senaste åren framgångsrikt utvecklats i linje med sin strategi och förbättrat kvaliteten i sitt fastighetsbestånd, samtidigt som bolagets finansiella riskprofil betraktas som ganska konservativ.

På den negativa sidan återfanns främst mobiloperatören Lebara vars obligationer föll kraftigt i värde efter det att bolaget ännu en gång överskridit fristen för att publicera ett reviderat årsbokslut. Därtill meddelade emittenten att räntebetalningen för juni skulle bli försenad. Som svar på emittentens upprepade överträdelser av lånevillkoren har obligationsägarna nu inlett ett förfarande där obligationen förklaras uppsagd och panterna kommer att realiseras. Obligationsägarna kommer därigenom överta ägandet av bolaget vartefter en omstrukturering av obligationen kommer genomföras, som delvis kommer medföra konvertering till aktier.

Under månaden deltog fonden i en nyemission av obligationer från kredithanteringsbolaget Intrum. Intrum är sedan samgåendet med Lindorff 2017 ledande inom sin nisch i flertalet marknader i Europa. I samband med samgåendet ökade bolagets skuldsättning och har sedan dess varit kvar på en förhållandevis hög nivå till följd av stora investeringar. Bolagets ledning guidar nu för en lägre investeringstakt vilket ger utrymme för att bolagets kreditprofil kan komma att stärkas. Dessutom investerade fonden i nyemitterade obligationer från konsultgruppen ÅF Pöyry.

Akelius Residential lämnade portföljen i slutet av månaden och obligationen avyttrades med god vinst sedan investeringen i mars. Akelius har närmare en fjärdedel av sitt fastighetsbestånd i Berlin där det nu förs diskussioner om att införa begränsningar för hyreshöjningar - något som, om de implementeras, skulle kunna få betydande negativa effekter på fastigheternas marknadsvärde. Icelandair lämnade portföljen när bolaget genomförde en förtida inlösen av det som var utestående i deras obligationslån. Slutligen avyttrades innehavet av obligationer från Tele2 och då dessa betraktades som fullvärderade.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve valde under månaden att lämna räntan oförändrad, med fortsatt kommunikation om en förväntad räntesänkning först under 2020. Marknaden är dock av en helt annan förväntan där man prisar in en räntesänkning redan under juli, vilket gör att nästa centralbanksmöte blir högintressant. S&P 500 fortsatte att visa styrka under månaden med en uppgång på 6,9 procent. När första halvåret summeras visar S&P en total uppgång på 17,4 procent och den senaste gången indexet startade ett år så starkt var 1997.

Som vanligt var det en händelserik månad för president Donald Trump. Månaden började med att hoten om ökade tullar mot Mexiko drogs tillbaka. Detta efter att de båda länderna kommit överens om hårdare immigrationsrestriktioner vid gränsen. Därefter sköt Iran ner en amerikansk drönare vilket ökade spänningarna i Persiska viken ytterligare. Till sist under G20-mötet i slutet av månaden, kom USA och Kina överens om att pausa sin handelsdispyt. Det har rapporterats brett om att parterna kommer inleda en ny förhandlingsrunda och att Kina ska köpa amerikanska jordbruksprodukter. Samtidigt ska vissa restriktioner mot telekombolaget Huawei dämpas och införandet av nya tullar ska stoppas.

I eurozonen valde Europeiska centralbanken (ECB) att hålla räntan oförändrad, samtidigt som de fortsätter att kommunicera att de är villiga att göra vad som krävs för att stötta ekonomin. Italiens ökade skuldbörda har återigen kommit upp på bordet, då EU i början av juni kom ut med en skuldrapport där det konstaterades att Italiens statsskuld under 2018 var ett regelbrott mot EU:s gemensamma budgetregler Italiens statsskuld växte till 132 procent av BNP under 2018 och enligt EU:s egna prognoser förväntas statsskulden nå 135 procent av BNP till 2020. EU:s farhåga är att italienska statens underskott kommer överstiga 3 procent av BNP under nästa år, vilket skulle vara över gränsen för EU:s gemensamma budgetregler. I ett försök att ge den italienska regeringen en chans att revidera sina utgiftsplaner sköt EU-kommissionen på sitt förfarande vid alltför stora underskott under slutet av månaden.

I Sverige rapporterades en något högre inflation än vad analytikerkåren hade förväntat sig. Glädjande för Riksbanken var att inflationen var mitt i prick för deras prognos på 2,1 procent.

De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna hade en stark avslutning på det första halvåret med fallande kreditspreadar under juni. Stibor 3-månader sjönk återigen ner under 0 procent och under månaden noterades även den svenska 10-åriga statsobligationen strax under 0 procent. Det blev dock inte långvarigt och den noterades i slutet av månaden på en avkastning om 0,02 procent. De långa statsobligationerna visade en fortsatt positiv trend med fallande räntor där den mest utmärkande fortsatt var den tyska 10-åriga statsobligationen som nu handlas till -0,32 procent.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK0,26%2,24%10,74%14,59%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.