Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond juni 2022

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) backade under juni med 5,57 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed minskat med 9,03 %. Under juni försvagades riskaptiten avsevärt med kontinuerligt fallande kurser för de flesta riskfyllda tillgångar. Investerarkollektivet tycks nu oroa sig för att den åtstramning av penningpolitiken som nu sker på global basis kommer att medföra en ekonomisk recession. I företagsobligationsmarknaden noterades förhållandevis stora nedgångar till följd av avsevärt högre kreditspreadar samtidigt som de korta marknadsräntorna fortsatte att stiga.

Nordisk kreditmarknad utvecklades påtagligt svagare än den bredare europeiska marknaden. Därmed återupprepades mönstret med nordisk eftersläpning vid större marknadsrörelser. Aktiviteten i primärmarknaden var begränsad med få emissioner, sekundärmarknadshandeln präglades av begränsad riskvilja och ökade skillnader mellan köp- och säljkurser. Kursfallen tycks ha lockat fram en del mer opportuna investerare som bidrog till att stabilisera marknaden mot slutet av månaden.

Fastighetsbolag hade under månaden den klart sämsta utvecklingen med vad som i många fall måste beskrivas som imploderande obligationskurser. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, Balder och Heimstaden Bostad är exempel på bolag med stora volymer av utestående euroobligationer som hamnade i skottgluggen när europeiska investerare helt tycks ha tappat förtroendet för hur dessa bolag ska kunna hantera ökade finansieringskostnader under kommande år. Inget tvivel råder om att tuffare förutsättningar väntar för fastighetsbolagen, de större bolagens ofta långa kapital- och räntebindning medför dock att det tar tid innan de högre räntorna får fullt genomslag. Med befintliga kassor, beviljade kreditlöften i banker och löpande kassaflöden klarar de större bolagen dessutom av en period med en stängd obligationsmarknad
Med undantag för några mindre omsatta obligationer hade i princip samtliga fondens innehav negativ påverkan på månadens resultat. Vid sidan om fastighetsbolagen sågs störst nedgångar för relativt likvida högavkastande obligationer från bland annat Millicom och Intrum.

Under månaden avyttrades obligationer från bland annat Klaveness Combination Carriers, United Camping och AFRY. En tilläggsinvestering skedde i obligationer från spelutvecklingsbolaget Stillfront. Exponeringen mot fastighetsbolag minskades med cirka en procentenhet och uppgick vid slutet av månaden till dryga 15 %.

Juni månad fortsatte med temat hög inflation och räntehöjningar från centralbankerna. Amerikanska Federal Reserve (FED), höjde sin styrränta med 75 baspunkter, prognosen påvisar höjningar om ytterligare 175 baspunkter under resterande del av året och innebär en prognos för styrräntan på 3,4 % i slutet av 2022. Tidigare under månaden presenterades amerikansk inflationsstatistik, i form av KPI, vilken uppgick till 8,6% i årstakt, den högsta under 40 år. Kärninflationen påvisade något lägre om 6,0 % i årstakt, dock över förväntningarna.

ECB valde som väntat att hålla sina styrräntor oförändrade under månaden, men guidar för kommande höjningar under andra halvåret. ECB meddelade samtidigt att tillgångsköpen under APP avslutas den 1 juli. Christine Lagarde (ECB ordförande), upprepade under ett anförande i slutet av månaden att om inflationsutsikterna är kvar på nuvarande nivå är två stycken höjningar om 25 baspunkter aktuella under ECB:s sammanträden i juli och september.

I slutet av månaden valde Riksbanken att höja styrräntan 50 baspunkter till 0,75 %. Detta var den första gången Riksbanken valt en dubbelhöjning sedan 2000, samtidigt meddelar Riksbanken att tillgångsköpen ska halveras under andra halvåret. Inflationsstatistik (KPIF) från SCB visade en inflation om 7,2 % i maj, vilket var över Riksbankens egen prognos från den penningpolitiska rapporten i april om 6,3 %.

I slutet av månaden noterades Stibor 3-månader noterades till på 0,80 %, 35 baspunkter över föregående månad. Den svenska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 1,73 %. Den amerikanska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 2,95 %, 10 baspunkter högre än vid tidigare månadsskifte.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligation R SEK-1.90%-10.08%-5.06%7.77%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.