Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond maj 2019

Nordisk Företagsobligationsfond (R SEK) steg under maj med 0,28 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,98 procent. Den nordiska företagsobligationsmarknaden stod emot turbulensen på aktiemarknaderna förhållandevis med allmänt stabila kreditspreadar. Aktiviteten i primärmarknaden var fortsatt hög med många nyemissioner, aptiten för nya obligationer tycks vara fortsatt stark.

Största bidragsgivare i maj var datasäkerhetskonsulten SecureLink efter att bolaget mottagit ett uppköpsbud från teleoperatören Orange vilket fick obligationskursen att stiga cirka 9 procent. Hela innehavet avyttrades ett par dagar efter att nyheten släppts.

Fastighetsutvecklaren Magnolia Bostad hörde också till de större bidragsgivarna. Bolaget annonserade under maj ett nytt samriskbolag tillsammans med Heimstaden Bostad med syfte att utveckla cirka 800 lägenheter norr om Stockholm, produktionsstart beräknas ske under 2019 med färdigställande planerat till 2021. Efter ett par kvartal utan att några större projekt annonserats är det betryggande att Magnolia nu genomför en större transaktion baserat på byggrätter i bolagets projektportfölj. Även Bellman Group gav ett betydelsefullt avkastningsbidrag efter att bolagets kvartalsrapport överträffat förväntningarna. Till följd av förvärv redovisades en signifikant omsättningstillväxt och ett fördubblat rörelseresultat

På den negativa sidan återfanns främst eurodenominerade obligationer från bland annat Akelius Residential, Telia och Dometic. Prisnedgången för dessa obligationer var inte drivna av några bolagsspecifika nyheter utan förklaras snarare av att euromarknaden utvecklades betydligt svagare än den lokala nordiska företagsobligationsmarknaden.

Under månaden deltog fonden i en nyemission av obligationer från fartygsleasingbolaget Ship Finance. Obligationen bedöms erbjuda goda avkastningsmöjligheter tack vare en robust affärsmodell som ger ytterst stabila kassaflöden samtidigt som bolaget står inför intressanta tillväxtmöjligheter. Därtill adderades nyemitterade obligationer från telekombolaget Millicom till portföljen och innehavet av obligationer från norska Austevoll utökades. Obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget med förfall 2024 avyttrades till förmån för en placering obligationer med ett år längre löptid från samma emittent. (SBB 2024 obligationerna gav en total avkastning på drygt 7 procent, under en innehavsperiod på cirka tre månader.) Innehavet av obligationer från Icelandair minskades när bolaget genomförde ett återköp, det kvarvarande innehavet förväntas bli inlöst i sommar.

Maj rivstartade med en eskalering i handelskriget mellan USA och Kina då Trump hotade med ytterligare strafftullar. Ett handelsavtal mellan parterna har enligt analytiker redan varit inprisat och detta satte tonen på marknaden för hela månaden. Detta då amerikanska S&P 500 föll med 6,6 procent, vilket är den näst sämsta majmånaden sedan 1960-talet. I mitten av maj föll sedan handelsavtalen igenom och inga nya samtal mellan högt uppsatta diplomater är nu inplanerade. Vid månadsskiftet maj/juni införde sedermera USA strafftullar om 25 procent på varor med värde motsvarande 200 miljarder USD. Kina svarade med höjda tullar på varor motsvarande ett värde om 60 miljarder USD.

Även i Europa var det en händelserik månad med bland annat ett EU-val samt fortsatt Brexitproblematik. Theresa Mays förslag på utträdesavtal har blivit nedröstat i det brittiska parlamentet tre gånger och försöket att få till en fjärde omröstning genom att öppna upp för en ny folkomröstning misslyckades. Detta blev droppen som fick bägaren att rinna över för brexitanhängarna i hennes partigrupp Tories och innebar slutet för May som premiärminister. May kommer att fortsätta som partiledare tills dess att en ny utsetts, vilket väntas någon gång under sensommaren. Det ligger i farans riktning att de mer hårdföra brexitörerna nu kommer att flytta fram sina positioner.

I EU-valet gick det italienska partiet Lega med ledaren Matteo Salvini starkt. Salvini lovar nu att sänka skatterna i landet och försöka förändra EU:s budgetregler för att få ned arbetslösheten i landet. Detta i ett Italien där statsskulden redan är mycket stor och som tidigare under året hade problem med att få sin statsbudget godkänd av EU-kommissionen. Framtida budgetdiskussioner mellan landet och EU är därmed att vänta.

Svensk BNP för första kvartalet 2019 visade en ökning med 2,6 procent jämfört med samma kvartal under 2018, vilket var bättre än vad analytikerna hade förväntat sig. Dock visade den svenska inhemska efterfrågan svaghetstecken med en nedgång i import med 0,7 procent, främst visar siffrorna att hushållens efterfrågan dämpades under första kvartalet.

De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna vände den positiva trenden med stigande kreditspreadar under maj. Stibor 3-månader steg återigen upp till 0,0 procent under månaden. De långa statsobligationerna visade en positiv trend med fallande räntor där den mest utmärkande var den tyska 10-åriga statsobligationen där avkastningen sjönk under nollstrecket och handlas nu till -0,2 procent.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK0,28%1,98%10,71%14,30%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.