Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond mars 2020

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) sjönk under februari med 13,00 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed minskat med 13,29 procent. Utvecklingen i företagsobligationsmarknaden var mycket svag under mars. I likhet med aktiemarknaden pressades kurserna i både investment grade och high yield-segmenten till följd av oro kring de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin som sannolikt medför en recession för den globala ekonomin. Rörelsen i kreditmarknaderna var enkelriktad under de första tre veckorna med konsekventa nedgångar innan en stabilisering och viss återhämtning vidtog mot slutet av månaden.

Kreditmarknaderna påverkades i hög grad av stora utflöden ur företagsobligationsfonder. Förvaltare som drabbades av större utflöden tvingades acceptera rejält nedtryckta kurser för att få fram likvida medel i en situation då de fanns få beredvilliga köpare att tillgå. Händelseutvecklingen i den nordiska marknaden för företagsobligationer under mars kan därför bäst kan beskrivas som en likviditetskris.

Den krasch som vi bevittnat under mars är i det närmaste oöverträffad avseende hastighet och också speciell så till vida att likviditeten simultant torkat upp i mer eller mindre alla segment av kreditmarknaden. Prissättningen av enskilda företagsobligationer vid utgången av mars bedöms i många fall inte reflektera den underliggande kreditrisken hos respektive emittent. Under månadens sista dagar och ett par dagar in i april har marknaden nyktrat till och en del nya, måhända opportunistiska, investerare har gjort entré samtidigt som centralbankernas massiva likviditetsinjektioner hjälper till att lösa upp de värsta likviditetsknutarna.

Givet det turbulenta skeendet i marknaden är bolagsspecifika nyheter en månad som denna av mindre betydelse. De allra flesta företagsobligationer i fonden föll i värde under mars med nedgångar som varierade mellan 2 procent och 30 procent. Värst resultatutveckling sågs för obligationer i den norska delmarknaden utan officiell kreditrating. Prisnedgångarna var generellt större i Norge än i Sverige då den norska marknaden även påverkades klart negativt av det stora oljeprisfallet och en betydande nedgång för den norska kronan.

Den underliggande avkastningen i fonden har till följd av de nedvärderingar som skett under månaden ökat påtagligt och uppgick vid slutet av månaden till cirka 7,6 procent i årstakt, vilket är den högsta nivån någonsin för fonden. Trots det osäkra konjunkturläget, som medför ökade risker för kreditförluster, är den förväntade avkastningen från företagsobligationer nu högre än vad den har varit på många år.

Under månaden avyttrades obligationer från Realkredit Danmark, United Camping, IT-konsulten Crayon Group och vindkraftsbolaget Arise. I det senare fallet var det bolaget självt som valde att gå ut i marknaden och återköpa obligationer. En nyinvestering skedde i Coor Service Management. Coor bedöms vara ett välskött bolag med en affärsmodell och verksamhet som bör kunna stå sig väl även i en markant lågkonjunktur. Därtill gjordes tilläggsinvesteringar i bolag inom defensiva sektorer, däribland Gjensidige, Tryg Forsikring och Stillfront.

Månaden präglades helt av coronaviruset och dess påverkan på världsekonomin. Virusutvecklingen har skett med en oerhörd hastighet, från cirka 84 000 fall i slutet av februari har vi i skrivande stund strax över 1 miljon kända fall. Detta har även satt sin prägel på de finansiella marknaderna, där mars har varit en minst sagt volatil månad. S&P noterade en nedgång om 12,5 procent och Dow Jones en nedgång om 13,7 procent, vilket är den värsta månaden sedan oktober 2008 för båda indexen. Värt att notera är att Dow Jones hade sitt sämsta första kvartal någonsin med en nedgång om 23,2 procent.

Världens centralbanker har i spåren av coronaviruset friskt försökt att stimulera ekonomin genom både kvantitativa lättnader och diverse räntesänkningar. Federal Reserve (Fed) i USA har under månaden genomfört två ”nödsänkningar” och har nu ett lägre intervall på sin policyränta om 0 procent. Samtidigt har Fed gjort massiva kvantitativa lättnader genom tillgångsköp och ett återstartande av certifikatprogrammet som supporterade marknaden under 2008/2009.

Europeiska centralbanken (ECB) har likt Fed siktat in sig på kvantitativa lättnader genom att öka tillgångsköpen. Till skillnad från Fed har ECB valt att adressera banksystemet tidigt genom att dra ned på regler gällande likviditet och kapitalkrav hos europeiska banker.

Svenska Riksbanken har även den infört kvantitativa lättnader, dessa till en omfattning om 300 miljarder SEK, vilket motsvarar 6 procent av BNP. Dessa tillgångsköp fokuserar på stats-, kommun-, bostads- och företagsobligationer. Riksbanken aviserade och genomförde även köp av företagscertfikat för att ge kortsiktig likviditet till företagen.

Norges bank har likt Fed sänkt sin policyränta som nu ligger på 0,25 procent, en sänkning med 125 baspunkter. Det mest intressanta är att finansmyndigheten även har annonserat tillgångsköp om 100 miljarder NOK i kreditsupport, 50/50-split mellan bankgarantier och obligationsköp. I obligationsköpen har mandatet möjlighet att även köpa in högavkastande obligationer. Detta är betydande stöd till det högavkastande segmentet i Norge, där 50 miljarder NOK motsvarar cirka 17 procent av total norsk marknad för högavkastande krediter. Stödet till det högavkastande segmentet var nödvändigt då den betydande oljesektorn i Norge även drabbats av en oljekris under månaden då OPEC och Ryssland kraftigt expanderat sin oljeproduktion och därmed sänkt oljepriset markant.

De europeiska- och amerikanska kreditmarknaderna visade under månaden kraftigt stigande kreditspreadar i både det högavkastande segmentet och investment grade-segmentet. Även den nordiska marknaden såg kraftigt ökade kreditspreadar. Stibor 3-månader noterades på 0,31 procent, vilket är en uppgång på 17 baspunkter under månaden. Den svenska 10-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till -0,15 procent och har därmed stigit 14 baspunkter under månaden. Den amerikanska 10-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 0,60 procent och har fortsatt falla kraftigt under månaden efter att ha noterats till 1,15 procent i slutet av februari.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK-13,00%-13,29%-8,07%0,23%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.