Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond mars 2021

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under mars med 0,61 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 2,05 procent. Mars summeras som en positiv månad med stigande börser och stabil utveckling i företagsobligationsmarknaden med relativt oförändrade kreditspreadar. De långa amerikanska statsobligationsräntorna fortsatte att stiga, dock utan att sätta samma press på riskfyllda tillgångar som skett tidigare under året. Ränteuppgången tolkas nu som att finansmarknaderna förväntar fortsatt stadig ekonomisk återhämtning under året.

Största bidragsgivare var konsumentkreditbolaget 4Finance som i slutet av februari presenterade sin bokslutsrapport. Bolaget rapporterade en förhållandevis stark avslutning på året med ett förbättrat rörelseresultat jämfört med andra och tredje kvartalet. Pandemin har haft påtaglig inverkan på 4Finance då nyutlåningen under 2020 varit avsevärt lägre jämfört med föregående år, bolaget har dock uppvisat god kostnadskontroll samtidigt som kreditförlusterna som andel av utlåningen minskat. Genom ökat fokus på mer kreditvärdiga kundsegment och en avgränsning till färre marknader bedöms förutsättningarna var goda för att bolaget kan komma att öka lönsamheten under innevarande år.

Obligationer från Heimstaden AB återhämtade stora delar av den nedvärdering som skedde under februari efter emissionen av euroobligationer. Även Magnolia Bostad gav ett märkbart resultatbidrag efter att bolaget emitterat nya fyraåriga obligationer och annonserat förtidsinlösen av obligationer med förfall 2021.

Fartygsleasingbolagen Ocean Yield och SFL (tidigare Ship Finance) återfanns likaså högt upp på listan bland positiva bidragsgivare. SFL gynnas av den mycket starka marknaden för containerfartyg, som utgör cirka 74 procent av bolagets back log, vilket medför lägre motparts- och restvärdesrisker. Ocean Yield rapporterade under månaden att en av deras kunder utnyttjat köpoptioner för två fartyg vilket leder till en direkt förstärkning av balansräkningen och ökat utrymme för nyinvesteringar.

Det absoluta flertalet av fondens räntebärande innehav var positivt. Undantaget var industriservicebolaget Quant vars obligationer backade efter en svag bokslutsrapport som presenterades i slutet av februari. Quants omsättning har minskat då bolaget inte lyckats ersätta uppsagda och utgångna kontrakt med nya affärer. Med nuvarande intjäning är bolagets skuldsättning utmanande med stabiliserad, eller något förbättrad, försäljning och möjligheter till marginalförbättringar bedöms den ändock vara hanterbar. I slutet av mars rapporterade Quant att de vunnit ett större kontrakt som väntas öka omsättningen med cirka 8 procent på årsbasis.

Viss negativ påverkan kom även från SBB i Norden vars längre obligationer backade något. Detta trots att S&P under månaden höjde utsikter för bolaget till positiva och att en riktad aktieemission annonserades, just i syfte att uppfylla kraven för en högre rating.

Under månaden utökades exponeringen mot försäkringsbolagen IF och Gjensidige, båda emittenterna bedöms erbjuda relativt defensiv exponering. Därutöver adderades obligationer med kort löptid från Magnolia Bostad. Innehavet av obligationer från American Shipping Company avyttrades efter att bolagets motpart flaggat för att det inte uppfyller sina lånekovenanter.

Den amerikanska centralbanken (FED) lämnade under månaden styrräntan oförändrad och ledamöterna förväntar sig att den kommer fortsätta vara oförändrad till och med 2023. Marknaden fortsätter tolka FED:s kommunikation som en ambition om betydande expansiv penningpolitisk stimulans, tills målet om inflation över 2 procent har uppnåtts. Expansiva åtgärder kommer även från statligt håll då President Joe Biden utöver det redan beslutade stödpaketet under månaden introducerade planer på ett omfattande infrastrukturpaket om 2 000 miljarder USD. Paketet förväntas delvis finansieras genom högre företagsskatter som i nuläget ligger på 21 procent men förväntas öka till 28 procent. Den amerikanska arbetslösheten fortsätter sjunka och noterades på 6,2 procent i den senaste mätningen.

Även ECB lämnade som väntat tillgångsköp samt styr- och depositräntan oförändrade. Takten i tillgångsköpen under PEPP (pandemic emergency purchase programme) planeras dock att ökas signifikant under andra kvartalet. Eurostats senaste mätning visar att arbetslösheten inom euroområdet uppgick till 8,1 procent vilket var något lägre än förväntningarna. Hållbara investeringar fortsätter vara ett tema i och med EU:s taxonomi. ECB har under månaden utstått en del kritik då stödköpen av företagsobligationer, cirka EUR 280 miljarder under de senaste fem åren, till stor del gynnat bolag med höga koldioxidutsläpp. ECB kommer nu ha en översyn över ramverket för tillgångsköp. EBA (Europeiska bankmyndigheten) har även infört nytt klimatmått för beräkning av bankernas investeringar, där det blir krav att från och med årsredovisningen för 2022 redovisa detta mått.

För svensk del visade statistik från SCB att den svenska inflationen steg med 1,5 procent under februari jämfört med föregående år. Inflationen är klart under Riksbankens prognos om 2,0 procent. Konjunkturinstitutet publicerade en prognos över den svenska ekonomin med reviderade BNP-siffror. Nu spår Konjunkturinstitutet en tillväxt om 3,7 % för 2021 mot tidigare 3,2 %. Bakom de reviderade siffrorna ligger ett antagande om stark återhämtning under tredje kvartalet då alla vuxna förväntats ha erbjudits vaccin. Astra Zeneca har dock sänkt sina estimat för vaccinleveranser under månaden, cirka 2 miljoner färre doser förväntas anlända till Sverige under det första halvåret. Regeringen har även skjutit fram prognosen när alla vuxna i Sverige ska ha erbjudits vaccinet till mitten av augusti, med andra ord råder det stor osäkerhet om när vaccinmålet kan uppfyllas.

De europeiska- och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden något fallande kreditspreadar i både det högavkastande segmentet och investment grade-segmentet. Stibor 3-månader noterades på -0,02 procent. Den svenska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 0,38 procent och har därmed stigit 5 baspunkter under månaden. Den amerikanska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 1,74 procent efter att ha stigit med totalt 29 baspunkter under månaden.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligation R SEK-1.90%-10.08%-5.06%7.77%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.