Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond mars 2022

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) backade under mars med 0,14 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed minskat med 2,09 %. Mars inleddes med allmänt fallande kurser för riskfyllda tillgångar när utvecklingen för kriget i Ukraina dominerade nyhetsflödet. Riskaptiten stärktes dock gradvis och vid utgången av mars noterades kreditspreadarna inom både investment grade och det högavkastande segmentet på lägre nivåer än vid månadens början. Återhämtningen ter sig svårförklarad utifrån fundamentala faktorer, med tanke på att vi står inför penningpolitiska åtstramningar från såväl Fed som ECB samtidigt som tillväxten i både USA och Europa kan avta markant på grund av de kraftigt stigande konsumentpriserna. Fortsatt stigande räntor, där särskilt korta räntor steg markant under månaden, pressade avkastningen i obligationsmarknaden.

Bland månadens större positiva bidragsgivare återfanns Lakers Group, som bedriver service och tjänster inom pumpar och vattenhantering. Lakers rapporterade i slutet av februari intäkter för det fjärde kvartalet som översteg förväntan till följd av god organisk tillväxt. Marginalen pressades dock till följd av covid-relaterade restriktioner. Lakers är sedan slutet av 2021 en del av förvärvskonglomeratet Vestum och utgör ett eget affärsområde och en plattform för ytterligare förvärv i segmentet.

Obligationer från investmentbolaget Aker Horizons, verksamt inom förnybar energi och grön teknologi, utvecklades också väl. Under månaden genomförde Aker Horizons ett flertal transaktioner som avsevärt stärker bolagets likviditet och lyfter värderingen av det värdemässigt största innehavet Mainstream Renewable Power.

Kredithanteringsbolagens Intrum och B2 Holding återhämtade delar av tidigare kursfall. Båda bolagen rapporterade tidigare under året en stark avslutning på 2021 med god resultatutveckling och något fallande skuldsättningsgrad. Bolagens investeringar i portföljer med förfallna fordringar ökade under det fjärde kvartalet och investeringsmöjligheterna bedöms vara gynnsamma under 2022.

Störst negativ påverkan på resultatet kom från säkerställda bostadsobligationer som föll i värde på grund av stigande marknadsräntor. Även obligationer från Mercell utvecklades negativt efter en förhållandevis svag kvartalsrapport med lägre marginaler än förväntat och nedjusteringar avseende estimaten av ett förvärvat bolag. Guidningen in för 2022 är fortsatt positiv och bolaget räknar med ett positivt kassaflöde efter investeringar som bör kunna bidra till att sänka belåningsgraden.

Under månaden genomfördes en nyinvestering i efterställda obligationer från Vattenfall. Bolaget har under de senaste åren avsevärt stärkt sin kreditprofil, höga elpriser och ersättning från tyska staten för stängda kärnkraftverk bidrog till att signifikant minska nettoskulden under fjolåret. Med nuvarande intjäning och investeringsplaner bedöms Vattenfall kunna få en högre rating senare under året. Avyttring skedde av obligationer från industriservicebolaget Quant på grund av tilltagande refinansieringsrisk. Därtill deltog fonden i en nyemission av efterställda obligationer från Telia.

Bland fondens innehav av obligationer från fastighetsbolag ökades exponeringen mot Castellum och Balder samtidigt som innehavet av Corem minskades.

Fokus under månaden har i stora delar varit samma tema som februari – kriget i Ukraina. I skrivande stund rapporteras det om diskussioner om en potentiell vapenvila mellan Ukraina och Ryssland, med eftergifter från Ukrainas sida, bland annat ett slopande av ambitionen gällande NATO-medlemskap. Ytterligare sanktioner mot Ryssland har introducerats under månaden, där USA har infört importförbud mot rysk olja, naturgas och kol, vilket står för cirka 8 % av USAs totala energiimport. Dessutom siktar EU på att minska sitt gasberoende från Ryssland med 80 %, där import från andra länder samt energieffektiviseringar ska lösa energibehovet. Målet är att EU ska bygga bort det ryska energibehovet före 2030, en minst sagt ambitiös målsättning. Rysslands kreditkvalitet är fortsatt under kraftig press på grund av de sanktionerna som införts, under månaden har S&P sänkt kreditbetyget till CC och Fitch har sänkt till C. Samtidigt har Ryssland uppfyllt den första räntebetalningen sedan de införda sanktionerna om USD 117 miljoner, det blir intressant att följa hur landet hanterar kommande betalningar. Den ryska centralbanken har för nuvarande en styrränta på 20%, i ett försök att förhindra en kraftig depreciering av Rubeln.

Det andra stora temat under månaden har varit den stigande inflationen samt hur centralbankerna kommer agera på det. Den amerikanska centralbanken (FED) svarade med att höja styrräntan med 25 baspunkter till intervallet 0,25 - 0,50 %. Sammanställningen från ledamöterna visade en förväntad styrränta om 175 baspunkter i slutet på 2022, vilket innebär ytterligare sex höjningar under året. Fed-ordföranden Jerome Powell indikerade i ett tal att Fed kommer att överväga mer aggressiva räntehöjningar framöver.

Inom Euroområdet har de senaste mätningarna visat inflationstakt om 5,9 % i februari med en kärninflationstakt om 2,9 %. ECB valde dock att hålla räntan oförändrad med en förväntan om att inflationen stabiliseras runt 2 %, drivet av att de stigande energipriserna inte är uthålliga. ECB guidar för att räntan kan komma att höjas ”en tid efter” avslutade kvantitativa lättnader.

De europeiska- och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden något fallande kreditspreadar i både det högavkastande och investmentgrade segmentet. Stibor 3-månader noterades på 0,07 %. Den svenska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 1,20 % och har därmed stigit med 66 baspunkter under månaden. Den amerikanska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 2,32 %, 49 baspunkter högre än vid tidigare månadsskifte.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligation R SEK-1.90%-10.08%-5.06%7.77%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.