Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond november 2019

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under november med 0,20 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 2,80 procent. November var generellt en stark månad för riskfyllda tillgångar, så också för företagsobligationer. Viss makrostatistik pekar nu i riktning mot att konjunkturavmattningen inte nödvändigtvis blir så illa som befarat. I Norden var det hög aktivitet i primärmarknaden med förhållandevis många nyemissioner. Marknaden understöds av stora inflöden till företagsobligationsfonder, bland annat rapporterade svenska fondhandlarföreningen inflöden på över fem miljarder kronor under oktober vilket är en rekordnotering.

Bland de större bidragsgivarna återfanns Ocean Yield som under månaden genomförde en aktieemission i syfte att finansiera tillväxtinvesteringar och stärka upp balansräkningen. Bolaget fortsätter därmed att expandera sin flotta med modernt tonnage och villkoren för fortsatta investeringar uppges vara attraktiva. Utöver detta genomförde Ocean Yield en förtida refinansiering av ett obligationslån med förfall 2020, vilket ger en förbättrad förfalloprofil på bolagets skulder.

Även konsumentkreditbolaget 4Finance gav ett positivt avkastningsbidrag efter att bolaget presenterat sin kvartalsrapport som påvisade ett lägre räntenetto, resultatet före skatt var dock stabilt tack vare lägre kostnader. Soliditeten rapporterades något högre, tack vare en god likviditetssituation har bolaget fortsatt att köpa tillbaka obligationer med förfall 2022. Det norska kredithanteringsbolaget B2 Holding återfanns likaså på vinnarlistan efter att ha presenterat en kvartalsrapport utan negativa överraskningar och prognoser om att skuldsättningen kommer minskas under kommande år.

På den negativa sidan återfanns bland annat Marine Harvest vars obligationer föll tillbaka något efter att sektorn pressats av ett förslag om högre skatter för företag som bedriver fiskuppfödning i Norge. Även obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden kom under press efter det att bolaget presenterat ett bud på den större konkurrenten Hemfosa. Om förvärvet går igenom kommer det medföra att Samhällsbyggnadsbolagets finansiella nyckeltal, främst belåningsgraden, åtminstone kortsiktigt försämras. På längre sikt finns tydliga fördelar med förvärvet då ett större bolag skapas vilket kan ge en mer effektiv förvaltning och på sikt lägre finansieringskostnader.

Under månaden genomfördes nyinvesteringar i hybridobligationer från Heimstaden Bostad och säkerställda obligationer från United Camping. Även det norska It-bolaget Crayon, som är en global återförsäljare och konsult inom mjukvara, adderades till portföljen. Crayon uppskattas för dess attraktiva position i en snabbt växande marknad som gynnas av en stark digitaliseringstrend. Därtill utökades exponeringen mot Ocean Yield.

Under november var det så dags för den nytillträdda ECB-chefen Christine Lagarde att hålla sitt första penningpolitiska tal. Lagarde påpekade, likt sin företrädare, att Europa behöver en ny policymix där finanspolitiken behöver stödja de penningpolitiska åtgärderna. Således håller ECB fortsatt fast vid att högre statliga utgifter och skattelättnader bör gälla för eurozonens länder. Gällande ekonomiska data så har eurozonens inköpschefsindex varit under 50 (brytpunkten mellan tillväxt och kontraktion) sedan februari, i november noterades PMI på 46,9, vilket var högre än både föregående månad och analytikernas estimat. I övrigt noterades tillverkningsindustrin i eurozonens sjunkande aktivitet för tionde månaden i följd.

Handelskonflikten mellan USA och Kina gick in i en ny fas då President Donald Trump skrev på den nya Hongkong-lagen. Lagen går i korthet ut på att stötta demokrati och mänskliga rättigheter i Hongkong, samt att USA kan införa sanktioner mot de som anses skyldiga att kränka dessa rättigheter. Inte helt oväntat verkar relationen mellan USA och Kina ha blivit något frostigare av detta och de planerade tullhöjningarna den 15:e december närmar sig nu utan nya framsteg gällande ett handelsavtal. På den positiva sidan noteras att det fortsatt är god tillväxt i den amerikanska privatkonsumtionen. Under månaden kom en upprevidering av amerikansk BNP för det tredje kvartalet samt statistik över varaktiga konsumtionsvaror som visade de högsta beställningstalen sedan handelskriget startade förra året.

Sveriges BNP-tillväxt under det tredje kvartalet var 0,3 procent jämfört med det andra kvartalet. Analytikernas förväntningar låg på 0,2 procent. Den främsta förklaringen var exporten som ökade med 1,4 procent och nettoexporten ökade med 0,3 procent. De svenska hushållens konsumtion visade tillväxt om 0,4 procent under kvartalet.

De nordiska och europeiska kreditmarknaderna visade under månaden svagt fallande kreditspreadar i både investment grade och det högavkastande segmentet. Stibor 3-månader noterades på 0,06 procent i slutet av månaden, efter att ha legat i positivt territorium under hela november. Den svenska 10-åriga statsobligationen gick under månaden över 0,0 procent för första gången sedan juli och efter en liten tillbakagång noterades den på 0,0 procent i slutet av månaden. I övrigt visade de flesta 10-åriga statsobligationerna en negativ trend med högre räntor, där Storbritanniens 10-åriga statsobligation var undantaget med en nedgång på 0,01 procentenheter.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK0,20%2,80%7,74%15,22%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.