Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond november 2020

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under november med 1,30 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed minskat med 0,94 procent. Aktier och företagsobligationer utvecklades mycket starkt under november trots en oroväckande tillagning av smittspridningen och ett utfall i det amerikanska presidentvalet som, i marknadssynpunkt, på förhand spåtts sänka riskviljan. Investerarna tycks ha tagit fast på positiva nyheter om vaccinkandidater som väntas godkännas inom kort och att vaccinationer därmed skulle kunna inledas i början av nästa år.

Med en stark marknadsutveckling och avslutad rapportperiod tilltog aktiviteten i den nordiska primärmarknaden mot slutet av månaden, bland annat sågs emissioner från ett par förstagångsemittenter.

Bland månadens största bidragsgivare återfanns kredithanteringsbolaget Intrum som under månaden höll en kapitalmarknadsdag. Intrum lanserade ett effektivitetsprogram som syftar till att digitalisera stora delar av verksamheten dessutom justerades tillväxtambitionerna ned något till förmån för ökad lönsamhet. Bolaget guidar fortsatt för att skuldsättningsgraden kommer att falla under de kommande två åren.

Även betaltjänst- och kredithanteringsbolaget Melin Group utvecklades starkt efter att ha presenterat sin kvartalsrapport, som påvisade marginellt högre intäkter och förbättrade marginaler jämfört med föregående år. Bolaget är pressat av lägre inkassoavgifter i Norge, men bedöms ha möjlighet att kompensera för detta dels genom en ändrad intäktsmodell och tillväxt inom nya segment.

Bland övriga större bidragsgivare märks euroobligationer från Dometic och Balder, den starka utvecklingen för dessa kan ses som att marknaden nu mer tydligt förväntar sig ett slut på corona-restriktionerna under nästa år.

På den negativa sidan återfanns främst obligationer från Golar LNG Partners vars obligationer föll något i värde. Golar kom med sin kvartalsrapport den sista handelsdagen i månaden, kassaflödet var starkt och skuldsättningen minskades något. Vidare rapporterades om framsteg i förhandlingarna med banksyndikatet om en refinansiering av de banklån som förfaller i vår. En framgångsrik refinansiering öppnar upp för en förtida inlösen av bolagets obligationer förre maj 2021.

Under månaden genomfördes bland annat en nyinvestering i Mercell Holding, ett bolag som driver en digital plattform för offentliga upphandlingar, som gav ut obligationer för att förvärva konkurrenten Visma Commerce. Mercell uppvisar stabil tillväxt och en hög andel återkommande intäkter, med förvärvet blir bolaget klar ledare i den nordiska marknaden och har fortsatta expansionsmöjligheter i resten av Europa. Därtill adderades efterställda obligationer från Länsförsäkringar Bank. Som Sveriges femte största bank har Länsförsäkringar Bank konsekvent tagit marknadsandelar de senaste åren och har återkommande rapporterats ha mycket hög kundnöjdhet. Banken uppskattas för sin höga kvalitet i utlåningen, som domineras av bolån, vilket resulterat i konsekvent låga kreditförluster.

Risksentimentet under november präglades av det amerikanska presidentvalet och glädjande nyheter kring potentiella coronavaccin. Det amerikanska presidentvalet förutspåddes bli en relativt enkel seger för utmanaren Joe Biden, men blev till en början jämnare. När den sittande residenten vann både Florida och Ohio var det nog många som drog tankarna tillbaka till 2016. Med tanke på den omfattande poströstningen blev detta val något annorlunda och mer utdraget för att få fram en segrare. Biden vann som väntat poströsterna med god marginal och tog också hem valet i sin helhet. Dock återstår det en del juridiska processer som ska benas ut innan det är helt klart. Glädjande har President Trump tillåtit Biden att starta sin successionsplanering, vilket torde innebära att han ser vilket håll dessa juridiska processer ser ut att luta.

Åter till coronaviruset, under månaden kom så de efterlängtade nyheterna om potentiella vaccin. Först ut var Pfizer som visade en effektivitet om 90 procent bland deltagarna i sin fas 3-studie. Läkemedelsbolaget Moderna ville inte vara sämre och la fram en studie som påvisade något högre effektivitet för deras vaccin, detta kan fraktas vid högre temperatur vilket underlättar distributionen. Förväntansbilden är nu att dessa vaccinkandidater får ett nödgodkännande av FDA och EMA för att sedan kunna starta vaccinering relativt snart.

I Europa har de annonserade nedstängningarna fortsatt och det har varit en mörk höst sett till virusspridning. ECB:s ordförande Christine Lagarde ser fortsatt stora risker i ekonomin på grund av ökade restriktioner och den ekonomiska aktiviteten i fjärde kvartalet förutspås sakta in betänkligt jämfört med tredje kvartalet. ECB lovar fortsatta penningpolitiska stimulanser vid behov. Samtidigt meddelar Tyskland att landet kommer behöva dubbla sin upplåning, mot vad som tidigare förväntats, till 180 miljarder EUR under nästkommande år för att bromsa effekterna av viruset och nedstängningarna.

Siffror över BNP-utvecklingen i euroområdet för det tredje kvartalet visade att BNP sjönk med 4,4 procent jämfört med 2019, men steg med 12,6 procent jämfört med andra kvartalet. Samma siffror för svensk del visade något bättre bild med en negativ tillväxt om 2,5 procent jämfört med det tredje kvartalet 2019 och en ökning om 4,9 procent jämfört med andra kvartalet 2020.

Riksbanken lämnade som väntat reporäntan oförändrad, men meddelade att man avser att utöka stödköpen med 200 miljarder SEK och kommer att fortsätta med dessa tills slutet av nästa år. Utöver tidigare annonserade tillgångsklasser kommer detta även omfatta statsskuldväxlar och gröna stats- och kommunobligationer. Vidare meddelade centralbanken att från och med januari 2021 så kommer även hållbarhetsaspekter tas med i beräkningen vid köp av företagsobligationer, bolagen ska följa ”internationella normer och standarder för hållbarhet”, för att uppfylla kriterierna.

De europeiska och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden fallande kreditspreadar. Likt aktiemarknaderna påverkades kreditmarknaderna positivt av utfallet i det amerikanska valet och positiva nyheter kring potentiella coronavaccin. Stibor 3-månaders fortsatte sin fallande trend och noterades till -0,11 procent i slutet av månaden. De tio-åriga statsobligationerna visade något stigande nivåer under månaden.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligation R SEK-1.90%-10.08%-5.06%7.77%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.