Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond november 2021

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under november med 0,11 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 4,70 procent. Efter en god start på månaden avslutades november i moll med fallande kurser för riskfyllda tillgångar som aktier och företagsobligationer. Guld och långa statsobligationer, som är vanliga tillflyktsplatser i tider av oro, stärktes å andra sidan. Sentimentet påverkades negativt av ökad smittspridning och upptäckten av den nya Omicron mutationen. Därtill kvarstår oron för hög inflation, energibrist och störningar i de globala leverantörskedjorna.

Under den sista veckan skedde en markant ökning av kreditspreadarna vilket medförde att kurserna för flertalet av de räntebärande innehaven i portföljen föll under månaden. Sammantaget blev dock resultatet för placeringarna i företagsobligationer positivt tack vare bidrag från den löpande räntan.

Bland månadens största bidragsgivare återfanns konsumentkreditbolaget Bayport vars kvartalsrapport i stort levde upp till förväntningarna, något svagare intäktsutveckling uppvägdes av lägre kreditförluster. Bolaget uppgav att det siktar på att refinansiera de två obligationer som förfaller 2022 under andra kvartalet nästa år. Vidare rapporterade 4Finance sitt starkaste kvartal sedan pandemins utbrott. Den starka utvecklingen beror både på ett förbättrat räntenetto och lägre kreditförluster.

Säkerställda bostadsobligationer från bland annat Länsförsäkringar Hypotek och Swedbank Hypotek utvecklades väl när marknadsräntorna föll tillbaka.
På den negativa sidan återfanns främst fastighetsbolag där obligationer från bland andra Heimstaden Bostad och Akelius noterades lägre. Sektorn påverkades negativt av den allmänna oron kring inflation och stigande förväntningar på kommande räntehöjningar. Därtill är sannolikt investerarnas aptit på obligationer i sektorn mättad efter att stora volymer har emitterats under året.
Under månaden återkom det förvärvsdrivna konglomeratet Storskogen till portföljen genom en investering i nyemitterade fyraåriga obligationer. Storskogen avyttrades så sent som i oktober då värdering ansågs som hög, nyemissionen i november gjordes dock på betydligt mer attraktiva nivåer. Därtill adderades obligationer från konsultbolaget AFRY. Ett par tilläggsinvesteringar genomfördes i bland annat obligationer från IF P&C Insurance och Crayon Group.
Avyttring skedde av obligationer från Logistea efter en kort innehavsperiod där kreditspreaden gått ihop markant.

November kan summeras som en händelserik månad, både globalt och i Sverige. Där ökad smittspridning av Corona, en ny mutation och ökad inflationsoro satte sina spår på de finansiella marknaderna. I mitten av november var smittspridningen återigen på en så pass hög nivå att vissa länder i Europa beslöt att återinföra restriktioner, bland annat Österrike tog till en fullskalig lock-down för ovaccinerade. Under slutet av månaden kom oro för en ny mutation, Omicron, vilken upptäcktes först i Sydafrika. Detta fick till följd minskad riskaptit och oro för nya lock-downs. I skrivande stund har det bekräftats fall av mutationen i USA och i flertalet länder i Europa.

Amerikanska centralbanken annonserade som väntat att en nedtrappning av obligationsköp ska påbörjas om USD 15 miljarder per månad. Nedtrappningen förväntas avslutas under sommaren 2022 men är osäkert då dessa kommer anpassas efter utvecklingen i ekonomin vilket FED har varit tydliga med att påpeka. ”It is a good time to retire the word transitory regarding inflation” - orden är från Feds ordförande Powell som i slutet av månaden lyfte fram att inflationsuppgången har breddats och att den nya mutationen Omicron gör att riskerna är högre för att inflationen stannar på högre nivåer.
En höjning av det amerikanska skuldtaket har kommit i skymundan under månadens övriga nyhetsflöde. Risken för en nedstängning av den federala statsapparaten finns fortsatt kvar och finansieringen tar slut den 3 december. Som bekant undveks detta i sista stund under tidigare under hösten efter att politikerna lyckades enas om en temporär lösning vilken nu snart upphör. Dock har retoriken varit något nedtonad den här vändan där bland annat den republikanska minoritetsledaren Mitch McConnell har sagt att en överenskommelse kommer att gå igenom. En officiell betalningsinställning som är alternativet har aldrig skett och skulle slå hårt mot både den globala ekonomin och finansmarknaderna världen över.

Den svenska Riksbanken lämnade under månaden styrräntan oförändrad på 0,0 procent och enligt prognosen kommer en första räntehöjning bli aktuell först under senare delen av 2024. Riksbanken uppgav också att köp av obligationer om SEK 37 miljarder kommer genomföras under första kvartalet 2022. Dessa köp är till för att kompensera kommande förfall i värdepappersportföljen.
De europeiska- och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden stigande kreditspreadar i både det högavkastande och investmentgrade segmentet. Stibor 3-månader noterades på -0,10 procent. Den svenska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 0,17 procent och har därmed gått ned med 22 baspunkter under månaden. Den amerikanska 10-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 1,43 procent, 12 baspunkter lägre än vid tidigare månadsskifte.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligation R SEK-1.90%-10.08%-5.06%7.77%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.